IMG_0167

Dili- Centru Formasaun Polisia (CFP) ho Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) munisipiu Dili halao programa reflorestasaun (kuda ai-horis) iha area Cristo-Rei hodi prevene rai monu.

Komandante CFP Superintendente Xefe Arquimino Ramos hateten tinan -tinan  Timor- Leste risku ba rai monu tanba ne’e ho inisiativa ida ne’e  organiza malu  involvemos Dosente no universitariu husi UNPAZ, ETI no UNTL hodi halo reflorestasaun ba iha sidade Dili liu-liu iha fatin turismu Cristu-Rei, Nia hato’o asuntu ne’e iha Kristu Rei dili, Sexta (19/02).

“Ohin ita kuda ai oan hun 150 ho tipu hanesan ai-kase, ai-katapa no seluk tan, ne’ebe mak oferese husi Diresaun Floresta,  Ita halo ona aktividade ne’e iha semana kotuk kuda ai aon hun 200 nomos balu iha Comoro, no sei identifika tan fatin balu iha area  Ailok-Laran”dehan Arquimino.

Komandante ne’e husu atu timor-oan hotu hadomi ambiente labele ta’a no sunu ai arbiru nune’e ita bele asegura ambiente  ne’ebè sustentavel tanba nasaun barak komesa manas demais no laiha ár ne’ebè mak apoiu atu moris saudavel.

IMG_0252

Entretantu universitariu UNPAZ  Marcelino De Deus hateten kuda ai-oan ne’e hodi proteze dezastre naturais no salva rai monu tanba nee komunidade hotu tenke kontinua kuidadu ambiente liu-liu ba ai-horis hodi asegura viodiversidade.

Programa reflorestasaun ne’e partisipa husi membru PNTL husi CFP, Komandu Munisipiu Dili, Funsionariu husi Diresaun Floresta no universitariu sira. Media PNTL