Dili- iha insiu fulan Dezembru Polisia nasional Timor-leste (PNTL) rejista kazu insidente hasmutuk hitu (7) no asidente trafiku tolu(3)

Porta Voz PNTL Superintendente Xefe Arnaldo de Araujo hateten durante inisiu fulan Dezembru PNTL rejista kazu insidente hamutuk 7 ne’ebe rejulta ema nain ida (1) mate tanba monu husi ai, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi komferensia emprensa iha Sentru Formasaun Polisia Komoro Dili, Kinta (11/12).

Nia haktuirtan alende ne’e rejistamos kazu asaltu cineza iha Baucau, Ahi han uma, tentativa sexual hasoru minoridade iha munisipiu Cova Lima no kazu seluktan, Alende ne’e PNTL mos rejista Asidente trafiku hamutuk tolu (3), nain ida mate no rua kanek kmaan, asidente ne’e akontese tanba fator humanu kondus motor ho kondisaun lanu no la kontrola velosidade.

     Liu husi Komferensia emprensa ne’e Porta Voz PNTL husu ba sidadaun hotu-hotu  liliu ba joven sira labele hemu tua iha dalan publiku hodi halo perturbasaun no Nafatin bandu sunu foguete/ só bele sunu iha 31 kalan hodi simu tinan foun.

Fo hanoin mos winhira iha tempu udan kuidadu uza Telefone tanba bele iha koneksaun ho dejatre railakan nune’e mos wainhira lori kareta ho motorizada labele preokupa ho telephone tanba bele hetan asidente. Nune’e mos inan-aman sira atu kontrola oan sira iha tempu udan bo’ot tun labele ba halimar be’e iha Estrada publiku tamba bele fó ameasa ba ita/Desastre. Media PNTL