20180426-2F5A4276

Dili- Komandante Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Segundu Komandante Jeral  halo enkontru ho Prezidente Republika hodi informa situasaun jeral seguransa iha periodu kampaña Eleisaun Antisipada.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Julio da Costa Hornay hateten situasaun seguransa iha teritoriu laran lao hakmatek no diak kampanña no mini kampaña ne’ebe maka partidu politiku sira halo lao hakmatek no laiha problema grave ne’ebe akontese, Nia hato’o asuntu ne’e ba jornalista sira iha Palasiu Prezidente Bairu Pite Dili (26/04).

Komisariu Julio ne’ebe maka akompaña husi Segundu Komandante Jeral Komisariu Faustino da Costa hato’o agradesementu ba joven sira hotu nia partisipasaun no kontribusaun ba estabilidade no paz durante kampaña, nudar timor oan ita nia dever  hodi kontribui ba estabilidade no paz hamutuk ho Forsa Defeza no Seguransa.

Atu termina Komandante Jeral mos  husu ba joven sira no povu tomak atu hakmatek nafatin no hatudu maturidade politika ne’ebe ita halo no hatudu ona durante kampaña eleitoral hahu loron primeiru to’o ohin loron no to’o eleisaun hodi hatudu ba mundu katak ita iha maturidade politika ne’ebe ass no forte hodi lori ita nia nasaun no povu ba prosesu dezenvolvimentu ne’ebe diakliu iha future. Media PNTL