20210430-2F5A8707

Dili- Komandu Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) entrega kareta operasional rua(2) ba Komandu munisipiu Dili no rua (2) ba Unidade Espesial Polisia hodi halo servisu operasaional iha terrenu hodi asegura seguransa.

Komandante du Komandu Administrasaun Superintendente Xefe Jose Soares hateten iha tinan 2020 PNTL sosa kareta operasional 21, agora kareta nen(6) maka mai ona tanba ne’e maka Komandante Jeral fo orentasaun atu fahe uluk kareta 4 ba Dili tanba ita nia kareta operasional barak kondisaun grave no manutensaun atraja tanba ne’e inplika servisu operasional iha terrenu liu-liu iha kapital Dili no munisipiu seluk.

20210430-2F5A8723

Nia haktuirtan ita sei heintan to’o iha fulan juñu kareta 15 maka sei maitan hodi distribui ba munisipiu seluk hodi apoiu servisu operasional iha terrenu.

“Kareta operasional ne’e hola ho OJE 2020, kareta hirak ne’e ho marka HILUX no nia pesas fasil hetan no hola husi kompania sira iha Dili laran ho nia kustu ne’e mais ekonomiku,” dehan Komandante ne’e.

Antes termina Ex Komandante munisipiu Baucau ne’e husu ba komandante munisipiu sira liu husi Xefe administrasaun, MTO kada munisipiu antes uza kareta ne’e tenke halo tuir regras ne’ebe maka hasai tia ona hodi halo kontrolu regular mensalmente no hare kondisaun kareta hodi kontrola be no oliu tanba ne’e maka sai fukun prinsipal ida to’o agora ne’ebe afeta ba kustu manutensaun ne’ebe maka boot.

Komandu hasai ona despasu no fahe ona formatu ba Komandu munisipiu atu nune’e ita ne’ebe sai nain ba kareta ne’e garante kondisaun kareta nian hodi halo prestasaun servisu ne’ebe diak ba ita nia povu no nasaun liu-liu iha periodu Estadu Emerjensia no Serka Sanitaria. Media PNTL