_MG_5861

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) kinta-feira (12/04) ne’e liu husi Komandante Jerál akompaña husi Segundu Komandante Jerál PNTL hasoru malu Presidente Repúblika (PR) hodi informa situasaun seguransa iha rai laran liu-liu iha tempu kampaña Eleisaun Antesipada (EA).

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay hafoin enkontru ba jornalista sira hateten situasaun seguransa iha periodu dahuluk kampaña eleitoral ninian lao ho diak no seidauk iha problema ida bo’ot maka mosu ne’ebe maka presija toma atensaun.

“Ita nia seguransa nafatin iha munisipiu, reforsa tan ita nia Unidade Espesial ba iha ne’eba atu bele asegura lalaok kampaña iha munisipiu tuir orariu ne’ebe maka iha”, tenik na’in ulun PNTL ne’e.

Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay esplika liu tan katak iha Oecusse maka kazu ida iha mini kampaña ida ne’ebe mosu la tuir orariu nasional no sira aproxima koalia ba malu hodi hapara no karik iha maka Comissão Nacional Eleição (CNE) kuando hasai ona orariu ruma ou dezisaun ruma ita halo tuir ida ne’e.

Partidu Balun Uza Atributu Artemarsias iha Kampaña EA, Komandu PNTL Hato’o Ona Ba MP

Relasiona ho partidu balun ne’ebe maka uja atributu artemarsias iha kampaña Eleisaun Antesipada (EA) maka Komandu PNTL hato’o ona kazu refere ba Ministeriu Públiku (MP) hanesan na’in ba prosesu hotu no ita hein orientasaun husi MP.

“Medida maka ita halo, kazu saida deit maka mosu, sé maka na’in ba prosesu MP hanesan ezekutador iha terenu ne’e ita hato’o no rezistu hafoin MP hato’o nia dezisaun mai oinsa”, hateten Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Polísia ne’e apela ba militante partidu politiku sira hotu atu respeitu Lei ne’ebe maka iha no ita nia polísia oan sira ne’ebe iha terenu hala’o dever ne’ebe maka sira iha, kumpri sira nia dever mantein Lei.

“Portantu laiha autorizasaun atu halo movimentu partidu politikus nian ho atributu artemarsias ninian tanba ne’e wainhira iha kampaña maka partidu politiku uza atributu artemarsias ninia maka PNTL sei halo ninia atuasaun, tanba Lei sei vigora”, hakotu Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay.

Media PNTL.