20180503-2F5A4430

Dili- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Komandu Falintil-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) husu ba povu atu mantein paz no estabilidade durante kampaña Eleisaun antisipada to’o formasaun governu.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Julio da Costa Hornay hateten ami nia agradesementu ba lideres partidu politiku ho koadru tomak ne’ebe bele eduka no konsola nia militante sira hodi kontribui ba estabilidade no paz ho dalan kopera makaas ho autoridade Seguransa no Defeza durante kampaña lao, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi komferensia emprensa ne’ebe maka halao iha Komandu jeral PNTL Kaikoli Dili, Kinta (03/05).

Komisariu Julio husu ba povu atu asegura nafatin prosesu demokrasia nia lalaok iha ita nia nasaun, respeita malu no fo oportunidade ba partidu hotu to’o iha suku no postu administrativu no munisipiu iha teritoriu laran tomak hodi hato’o sira nia programa nune’e povu bele hatene hodi determina nia votus.

“ Hela loron lima partidu politiku sira konsentra sira nia atividade kampaña iha kapital Dili tanba ne’e husu ba joven sira kontinua asegura estabilidade no paz, halao kampaña ho disiplina no kumpri regras sira ne’ebe estabelese ona, respeta malu no haburas amizade nudar timor oan,” dehan Komisariu Julio

Atu termina komandante Jeral PNTL apela ba timor oan hotu ne’ebe utilija no asesu media sosial atu uza ho diak labele aproveta hodi hato’o lia fuan la edukativu ba malu,  liu-liu ba ita nia lider istoriku sira ita tenke respeita no tane aas nafatin nudar ita nia lider istoriku ba ukun rasik ann no hanesan aman ba nasaun.

Iha okajiaun ne’e Xefe Estadu Mayor Jeneral Lere Anan Timur hato’o parabens ba povu tomak ne’ebe iha tempu hirak nia laran ho situasaun politika ne’ebe manas hatudu sira nia maturidade politika signifika povu iha nasionalismu no patriotismu  hodi hadomi rai doben Timor-Leste.

“Maturidade politika povu nian nudar oportunidade diak atu bele lori sira nia aspirasaun ba futuru ne’ebe diak ba progresu no dezenvolvimentu ba povu no nasaun, dehan General Lere.

Nia haktuirtan katak Ita moris iha demokrasia nia laran no demokrasia hanorin ita katak hotu-hotu iha direitu atu koalia no halo buat ne’ebe diak ba nasaun no ba povu tanba ita moris iha lei no regulamentu nia okos.

Komferensia emprensa ne’ebe maka halao husi Komandu Jeral PNTL no F-FDTL ne’e partisipamos husi ofisiais Sub Alternus husi instituisaun rua. Media PNTL