IMG_0018

Dili-Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halo enkontru evaluasaun servisu ligadu ho inplementasaun diretiva hirak ne’ebe maka Komandu hatun ba munisipiu Unidade no Xefe Servisu sira.

Komandante Komandu Operasaun Nasional Superintendente Xefe Pedro Belo hateten Evaliusaun Servisu Unidade Patrulamentu Fronteira (UPF) nudar topiku prinsipal tanba situasaun ikus-ikus ne’e sidadaun hirak ne’ebe maka ultrapasa fronteira ilegalmente to’o Indonezia depois POLRI kaptura no deporta mai fali ita oras ne’e daudaun kontinuasaun konaba sira nia prosesu no seguransa iha fatin karantina ne’ebe maka sira hela ba, Nia hato’o auntu ne’e iha Sentru Formasaun Polisia (CFP) Comoro Dili, (25/08).

Nia haktuirtan liu husi enkontru ne’e Komandante sira hare hamutuk forsa, frakeja no oportunidade ne’ebe iha; Frakeja ne’ebe maka Ami identifika maka distansia entre Postu ida ho postu seluk ne’ebe maka naruk no dok teb-tebes(km 12-25), limitasaun ekipamentu no transporte oinsa bele kontrola masimu tanba ne’e maka ema barak ultrapasa fronteira illegal tanba ne’e maka Komandu PNTL nafatin husu ba governu no Politiku sira atu hare asuntu hirak ne’e selae susar utuan.

IMG_0063

“Kestaun fronteira laos Polisia deit maka resolve Ami so bele asegura kuandu iha ona fasilidade adekuadu, Hau hanoin katak Komandante Jeral hato’o ona relatoriu hotu-hotu nune’e ami fiar katak laos agora maibe tempu oin mai sei bele rezolve naton maibe sufsiente atu asegura seguransa iha fronteira,” dehan Komandante Belo.

Maske ho kondisaun minimu maibe PNTL-UPF sempre firme atu servisu ho Espiritu servi nafatin povu no nasaun hodi asegura seguransa ba rai ida ne’e.

 Enkontru ne’e Prezidi husi Komandante Jeral komisariu Faustino da Costa, no Segundu Komandante Jeral Komisariu Mateus Fernandes no partisipa husi Inspetor Jeral, Komandante Komandu Administrasaun, Komandante munisipiu, Komandante Unidade no Xefe Servisu sira. Media PNTL