2F5A8786

Dili- Durante fulan nen Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) munisipiu Manufahi rejista kazu Tentativa Homesidiu no Asidente trafiku hodi prosesu ba Tribunal.

Komandante PNTL munisipiu Manu fahi Superintendente Joni Viana das Regras hateten durante Hau nia madatu fulan neen (6) rejista kazu tentativa Homesidiu rua (2) PNTL enkamina ba Ministeriu Publiku no desijaun aplika medida koasaun Prizaun preventiva ba arguidu, Nia hato’o asuntu ne’e ba jornalista sira foin lalais iha Timor-Plaza Komoro Dili.

Nia haktuirtan alende ne’e iha mos kazu asidente iha loron 02/10 iha tuku 19:00 soke labarik ida ho idade tinan 7, PNTL to’o kedas iha fatin akontesementu maibe iha ema ida rua halo agresaun fiziku no mosu problema entaun Ajente ne’e husu apoiu ba Komandu atu fo asistensia urjente ba iha fatin akontesementu to’o iha fatin akontesementu membru PNTL nain tolu (3) mos hetan tuda.

Kazu hirak ne’e hotu submete ona ba prosesu rezultadu husi prosesu ida ne’e finalmente iha Domingu loron 04/10 ita trasporta suspetu sira ne’e ba Tribunal Distrital Suai hodi halo prosesu no rezultadu husi prosesu Interogatoriu Arguido ida ne’ebe maka halo agresaun hasoru PNTL nia hetan Medida Koasaun Aprezentasaun Periodika no arguidu seluk kumri Termu Identidade Rezidensia (TIR) .

Deputadu sira levanta kazu asidente ne’e iha Parlamentu Nasional atu dehan katak infelismente situasaun ida ne’e lao diak maibe parte husi deputadu ou ema ne’ebe maka sente ofendidu hasoru problema, iha dalan ba nia atu hato’o keixa tanba prosesu tomak iha akontesimentu asidente ne’e Polisia nia atendementu professional bainhira to’o iha fatin akontesementu Polisia asegura fatin.

Liga ho situasaun seluk Komandu PNTL Manu Fahi iha relasaun diak tebes ho Kamadas hotu-hotu, liu-liu liga ho Ex Arte Marsiais no juventude sira.

“Hau sente iha Same natureza furak tebes, ema mos diak teb-tebes, autoridade lokal no Ofisial Polisia Suku (OPS) mos iha ligasaun diak no koopera ba malu to’o iha nivel kraik ne’ebe problema laiha,” dehan Komandante Viana.

Antes termina Komandante ne’e relata durante nia mandatu atu tama fulan nen iha munisipiu Manu fahi liu husi atividade pasa revista ba transporte publiku no privadu hodi aplika koima ba Infrator sira ne’ebe kontra regras tranzitu konsege rekola osan hamutuk  $6000.00 hodi hatama reseitas ba kofre estadu; Hau mos fo ordem ba Polisia Komunitariu tenke lao no halo vizivilidade makaas. Media PNTL