279055192_1423114151482915_7063356523944095127_n
Viqueque, 26 abril 2022 (SRP) – Vise-Ministru Interior, Antonio Armindo, hamutuk ho reprezentante Komandu Jeral PNTL, Superintendente Polisia, Calisto Gonzaga, hala’o vizita servisu ba Komando PNTL Munisipiu Viqueque, hodi hare besik liutan kondisaun ne’ebe membru sira enfrenta no analiza problemas hirak ne’ebe iha, ho nune’e, Governu liu husi Ministeriu Interior bele iha kbiit atu buka solusoens ne’ebe PNTL Viqueque hasoru.
Komandante PNTL Munisipiu Viqueque, Superintendente Polisia, Sebastião Alves Quintão, haksolok ho vizita ne’e hodi bele motiva diak liutan nia membru sira. Inklui aprezenta mos progresu servisu no dezafius nebe’e durante ne’e sira hasoru ba VMI para oinsa rezolve problema sira ne’e.
279285317_1423110934816570_8746210454756638573_n
“Ami agradese tebes hetan primeira vizita espesial hosi Vise-Ministru Interior mai iha fatin ne’e. Hanesan komandante hau kontente tanba ho vizita ne’e bele fo motivasaun diak liutan ba membru PNTL Viqueque nian. Iha ne’e atu aprezenta mos preokupasaun balu hosi membru balu mak kona-ba estatutu pesoal PNTL. Iha membru balu laiha ona kondisaun atu halo servisu maibe tanba laiha estatu entaun obriga sira tenke servisu nafatin. Pesoal ne’ebe ho konidasaun tama reforma maibe tenke tauk hela ho estatutu foun. Ida ne’e mak preokupasaun hirak ne’ebe sira ejiji mai hau”, dehan Komandante Sebastião Alves Quintão, perante halo aprezentasaun ba VMI iha salaun enkontru Komandu PNTL Munisipiu Viqueque, tersa ne’e.
Iha biban ne’e, Sebastião relata mos kazu insidente no asidente tinan kotuk inklui tinan 2022, hahu hosi fulan janeiru to’o abril nian.
“Kazu iha fulan janeiru to ohin loron total kazu hamutuk 67. Kazu sira nee aprezenta ona ba Ministeriu Publiku (MP), 31 rezolve familia no kazu seluk sei pendente hodi hein prosesa no balu presija kompleta dokumentu ba MP. Iha mos kazu tranzitu ne’ebe halo atividade rodoviaria nian infrator sira selu koimas ne’ebe tama kofre estadu iha tinan kotuk rihun tolu resin. Hosi fulan janeiru to’o ohin loron iha 227 dollar”, salienta.
278859039_1423110774816586_8625108112507346279_n
Hatan ba preokupasaun hirak ne’e, VMI hateten, agora daudaun Guvernu hahu halo modernizasaun ba PNTL bazeia ba planu prioridade Guvernu nian maka hadia uluk infraestrutura tuir mai rejime salarial ne’ebe aprova ona no daudaun aselera ona prosesu estatutu pesoal.
“Lei sira ne’e ita halo ona lei organika iha mudansa ituan maibe seidauk aprova semana oin bele koalia ona. Preokupasaun mak estatutu hau ho PM sempre koalia sae hotu mai mentok tanba kareira metin hela. Estatutu ne’e ita koalia dalabarak ona entaun ita kria ona ekipa task force ida kompostu hosi asesor legal Ministeriu Defeza, Ministeriu Interior no PNTL nian hodi aselera lalais no semana oin ita haruka ba PCM (Prezidensia Konsellu Ministru). Agora kona-ba menus rekursu ita nia PM orienta ona komandu PNTL antes halo planu rekrutamentu tenke buka tuir membru sira ne’ebe identifika hanesan defisiensia no idade avansadu nune’e bele aprova tuir planu hodi integra iha panorama orsamental”, afirma.
279248793_1423110501483280_254485885419364021_n
Iha vizita ofisial ne’e, membru sira hato’o sira nia preokupasaun barak hosi Komandante Operasaun, Komandante Esquadra no xefi seksaun sira kona-ba ekipamentu operasional nian hahu kedas hosi transporte, kombustivel, fardamentu, radio komunikasaun, stick, aljema, makina fotokopiadora no impresora colorido, inklui formasaun ba ajente antigu sira ne’ebe sei ho postu ajente xefi, rede lutu hodi haleu eskuadra, uma hodi asegura evidensia subsidiu ba OPS (Ofisial Polisia Suku) no-mos husu atu dr sira mai halo check up kada fulan tolu iha komandu munisipal.
VMI mos garante katak, Governu sei esforsu nafatin atu buka solusaun ba kondisaun hirak ne’ebe PNTL enfrenta liu-liu Komandu Munisipal sira.
“Hafoin hetan orientasaun ohin liu hosi Ministeriu Interior preokupa no mai atu hare rasik situasaun real iha ne’e. Preokupasaun hirak ne’ebe ohin hau rona no hare rasik, hau ho reprezentante Komandu Jeral PNTL sei aponta iha ne’e, hodi nune’e bele iha planu ida ne’ebe diak. Tanba ita persija kria kondisaun ne’ebe diak liu-liu ba infraestrutura ba ita nia polisia sira”, subliña.
Tuir Planu, aban kuarta feira sei halo mos vizita ofisial ba Komandu Munisipiu Lautem hodi haree situasauan jerál nomos kondisaun servisu iha Komandu Munisípiu nomos eskuadra PNTL sira, nune’e atu buka hatene dezafius ne’ebé membru sira enfrenta hodi buka solusaun. Media Serviços Relações Públicas MI