TLPDP Apoiu Motorizada ba Polisia nasional Timor Leste

Polisia Nasional Timor Leste Halo Lansamentu ba CCTV hodi monotoriza insidente no asidente iha kapital Dili

 

Komandante Jeral, Komandante CFP  foto hamutuk ho membrus OPS wainhira ensera formasaun IT no regras eleitoral

Notísias PNTL

PNTL no F-FDTL sei garante Seguransa Eleisaun Jeral

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Falintil Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) sei halo seguransa koordenada hodi asegura prosesu Eleisaun Jeral tinan 2017 lao ho seguru. Liu husi komferensia da emprensa […]

Arkivu Notísias