Segundu Komandante Jeral Foto Hamutuk  ho Partisipante

Reprezentante Komandante Jeral PNTL, Superintendente Xefe Mateus Fernandes Koa Fita ba Uma Ofisial Polisia Suku(OPS) iha Munisipiu Ainaro.

Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa Sai Orador ba Seminariu Nasional Selebra Diversidade Inklui Ema Hotu iha Dezemvolvimentu

Autoridade Munisipiu, TLPDP Hamutuk ho Komunidade Sira Partisipa iha Inagurasaun Uma ba Ofisial Polisia Suku (OPS) iha Munisipiu Ainaro

Notísias PNTL

Komandu PNTL Inagura Uma OPS Ainaro

Ainaro- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) inagura uma Ofisial Polisia Suku (OPS) munisipiu Ainaro postu administrativu Hatudo suku Leolima hodi fasilita servisu Polisia iha suku atu fo seguransa ba povu. […]

Arkivu Notísias