Enkontru Komisaun Preparasaun Futsal “Tasa PNTL”

2F5A0417

Dili, atu komemora aniversariu Polísia Nasional Timor Leste (PNTL) ba dala XVII iha tinan ida ne’e, maka Komandu PNTL sei realiza aktividade ho naran “Tasa PNTL” hanesan desportu liu-liu jogu Futsal.

Komandante Komandu Operasaun PNTL Superintendente Xefe Henrique da Costa ne’ebe sai hanesan koordenador prinsipal ba komisaun Organizadora Futsal PNTL 2018 iha enkontru ho komisaun ne’ebe hala’o iha loron segunda-feira ne’e (19/02) iha Kuartél Jerál PNTL hateten enkontru refere hanesan sorumutu ba dala ikus preparasaun molok realiza aktividade Futsal “Tasa PNTL” ne’ebe maka tuir planu sei realiza iha loron 24 fulan ida ne’e to’o iha loron 19 fulan Marsu tinan 2018.

“Ita nia objetivu hala’o aktividade futsal ida ne’e iha pontu prinsipais tolu maka hanesan, primeiru atu kria amizade entre Polísia ho komunidade hodi garante paz no estabilidade iha Timor Leste, segundu hodi komemora aniversariu PNTL ba dala XVII ne’ebe maka sei hala’o iha loron 27 Marsu 2018 no terseiru ninian atu loke oportunidade ba iha juventude sira ne’ebe maka iha talentu ba futsal ninian”, tenik Komandante Komandu Operasaun PNTL ne’e.

Superintendente Xefe Henrique da Costa salienta liu tan katak oportunidade ida ne’e loke ba públiku liu-liu ba juventude sira ne’ebe mak iha koñesimentu kona-ba futsal hodi bele hatudu sira nia kbi’it liu husi kompetisaun ida ne’e tanba ne’e maka ita hakarak organiza hodi loke ba públiku atu bele partisipa.

“Ita loke ona registrasaun hahu’u iha loron 12 fulan Fevereiro no registrasaun ne’e sei taka iha loron 22 Fevereiro dader molok iha lokoraik ita sei halo teknikal meeting ba iha ekipa sira ne’ebe maka regista ona atu nune’e bele halo sorteiu no esplika tan regras ruma molok tama ba iha kompetisaun iha loron 24 Fevereiro nian”, hatutan Superintendente Xefe ne’e.

Komisaun Organizadora ba aktividade refere kompostu husi Koordenador, Vise Koordenador, Sekretariado, Seksaun Tekniku, Seksaun Média, Seksaun Arbitrajen, Seksaun Meja, Seksaun Finansa, Seksaun Sponsor no Seksaun Saúde.

Media PNTL.   

Enkontru Koordenasaun Servisu Projetu PNTL –UNDP

20180213-2F5A0319

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandu Administrasaun tersa –feira ne’e (13/02) partisipa iha enkontru kooordenasaun servisu projetu ne’ebe maka durante ne’e PNTL halo ho parseiru desenvolvimentu United Nation Development Programme (UNDP).

Komandante Administrasaun PNTL Superintendente Xefe Mateus Fernandes iha ninia entrevista perante sesaun enkontru ne’e hateten enkontru refere hanesan sorumutu annual ida ne’ebe bain-bain PNTL halo ho parseiru UNDP ne’ebe naturalmente fó ajuda ba PNTL no objetivu husi enkontru ne’e maka atu halo avaliasaun servisu durante ne’e.

“Ita hotu hatene katak UNDP naturalmente fó ajuda ba PNTL no enkontru ida ohin ne’e atu avalia servisu, saida maka parte rua koopera halo ona iha tinan kotuk no saida maka ami hare’e atu iha tinan 2018 halo ba oin”, tenik Komandante Administrasaun PNTL ne’e iha salaun enkontru Hotel Ramelau Dili.

Superintendente Xefe Mateus Fernandes salienta liu tan katak avaliasaun ne’ebe halo iha area barak mak hanesan Rekursu Umanu, Infrastrutura no apoiu sira seluk hanesan UNDP instala mini ofisina PNTL iha munisipiu Maliana, Oecusse no Baucau.

“Karik ho ajuda ne’ebe UNDP halo instala ekipamentus ba mini ofisina ba fatin tolu refere, ne’e bele fó ona ajuda ba PNTL tanba karik atu presija troka oli, troka roda sira iha munisipiu la presija halo viajen mai Dili maibé sira halo deit ona iha mini ofisina ne’ebe maka instala ona”, subliña Superintendente Xefe ne’e.

Entretantu, Xefe UNDP Asistant Country Diretor Mariano Carmo iha sesaun entrevista ba jornalsita sira hateten enkontru ne’e importante atu bele husi UNDP grupu ne’ebe servisu hamutuk ho PNTL atu bele halo konsulta hodi hare’e servisu ne’ebe maka sei halo iha tinan 2018 nia laran.

“Tanba mai halo parseria ho PNTL kleur ona hahu’u husi tinan 2013 hafoin misaun ONU nian iha Timor-Leste hotu, UNDP tama kedas mai servisu hamutuk ho PNTL hodi hare’e area boa governasaun nian iha area administrasaun, rekursu umanu, planeamentu, jestaun ba frontas, IT no iha area komunikasaun, oras ne’e ami mós servisu ho PNTL iha area jender hahu’u husi Kuartél Jerál sei to’o ba iha munisipiu hotu-hotu”, hateten Xefe UNDP Asistant Country Diretor.

Mariano Carmo akresenta liu tan katak iha tinan hirak liu kuando eleisaun nasional ida ne’e parte UNDP servisu parseria ho PNTL realiza workshop seguransa ninian ba munisipiu hotu-hotu no resultadu hatudu katak iha eleisaun liu ba buat hotu lao diak, eleisaun lao ho susesu.

“Iha tinan ida ne’e, ohin Komandante sira mós husu atu oinsa prepara ann tan hala’o workshop sira iha munisipiu hotu hodi prepara ba eleisaun antesipada ne’ebe sei mai”, hatutan Mariano Carmo.

Partisipa iha enkontru koordenasaun ne’e Komandante Administrasaun PNTL, Komandante Planeamentu, Komandante Relasaun Públika, Diretor Interinu departamentu Rekurusu Umanu, Komandante Lojistik no representante departamentu IT.

Media PNTL.    

 

 

 

Komandu PNTL Munisipiu Ermera Partisipa Iha Workshop Ba Avaliasaun Programa Pilotu

20180209-2F5A0181

Ermera, iha loron sexta-feira (09/02) iha salaun Kuartél Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) munisipiu Ermera hala’o workshop kona-ba avaliasaun ba programa pilotu ne’ebe apoiu husi parseiru PAPK-Polísia Nova Zelandia.

Iha workshop ne’ebe hala’o durante loron ida, programa ne’ebe hala’o maka hanesan treinamentu komputador, formatu insidente & asidente, formatu vizita no formatu relatoriu.

Partipantes iha workshop ne’e Komandante Eskuadra PNTL munisipiu Ermera, Ofisial Polísia Suku (OPS) no xefe seksaun hotu iha komandu PNTL munisipiu ne’e.

Realizasaun workshop ne’e fasilita husi parseiru Polísia Nova Zelandia no The Asia Foundation (TAF).

Media PNTL.

Sistema Seguransa No Defeza Ba Susesu Eleisaun Antesipada Parlamentar 2018

IMG_0910

Dili, Comissão Nacional Eleição (CNE), Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Falintil Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) sexta –feira ne’e (09/02) realiza konferensia imprensa iha salaun CNE Vila-Verde hodi koalia kona-ba Sistema Seguransa No Defeza Ba Susesu Eleisaun Antesipada Parlamentar 2018 iha Timor-Leste.

Presidente CNE Alcino Barris iha konferensia ne’e hateten ho honra bo’ot maka ohin ita konsege halibur ann iha fatin ida ne’e hamutuk ho dirijente husi instansia oin-oin ne’ebe hamutuk ho CNE atu bele fahe no entende kona-ba oinsa ita atu atúa liu-liu hasoru Eleisaun Antesipada (EA) ne’ebe oras ne’e dadaun kona-ba data sei hein deit Presidente Repúblika (PR) sei Dekreta iha tempu badak.

“Koalia kona-ba Eleisaun ema barak ladun entende diak nia forma atu oinsa organiza no dala-ruma tanba ita ladun entende ho diak, laiha ita atúa tun ba terenu ita dezeorganizadu, oras ne’e dadaun eleisaun ne’ebe ita sei hasoru maka eleisaun antesipada hafoin eleisaun ne’ebe ita konklui tiha, eleisaun jerál 2017 parlamentar maibé oras ne’e tenke hala’o fila-fali”, tenik Presidente CNE ne’e.

Alcino Barris salienta liu tan katak ho preukupasaun ba eleisaun antesipada no hare’e suspeita karik iha tensidade disputa entre konkorentes sira (partidu politiku-red) ami iha kualidade nu’udar orgaun eleitoral ne’ebe hatu’ur kedas iha Konstituisuan RDTL orgaun ne’ebe tau matan ba aktus eleitoral ne’ebe deit liu-liu ba eleisaun antesipada ida ne’e.

Iha fatin hanesan Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL Major Jeneral Lere Anan Timur ne’ebe partisipa mós iha konferensia ne’e hateten ba ita ne’ebe toma konta ou responsabiliza ba defesa no seguransa ita iha misaun ida ne’ebe espesifiku nu’udar misaun ida ne’ebe propriu.

“Hanesan hau dehan katak ita instituisaun rua ne’e (PNTL no F-FDTL) laos iha ne’e atu reprime deit maibé diak liu maka prevene atu problema labele mosu, ohin ita koalia kona-ba eleisaun antesipada la kleur fulan ida rua tan ita tama ona ba iha prosesu eleisaun antesipada”, hateten Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL ne’e.

Major Jeneral Lere Anan Timur subliña liu tan katak Timor laos demokrasia nia hu’un maibé fó lisaun, fó exemplu hanorin ba demokrasia, demokrasia ba nasaun seluk ne’ebe desenvolvidu liu ita.

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay ne’ebe partisipa mós iha konferensia ne’ebe hala’o iha salaun CNE ne’e hateten parte seguransa preparadu ona ba EA antes Presidente Repúblika foti desizaun parte seguransa preparadu ona atu bele asegura prosesu tomak hahu’u husi kampaña eleitoral to’o ba eleisaun, kontajen, anunsiu to’o formasaun governu.

“Só atu fó hanoin ba CNE kona-ba sosializasaun ba ita nia povu tomak atu bele entende diak liu regras eleisaun atu labele iha violasaun iha prosesu eleisaun nia laran tanba se lae ajente seguransa maka sei hasoru problema ida ne’e direta no kada vez mós sira nia atuasaun ne’e fanu fali Provedoria Direitus Humanu atu hateke fali para kritika fila fali katak atuasaun viola direitu sidadaun nian maibé servisu maka hanesan ne’e”, koalia Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay haktuir liu tan katak seguransa nia presensa iha fatin votasaun maka atu asegura tomak prosesu eleisaun ida ne’e atu bele lao tuir nia dalan.

Partisipa iha konferensia ne’e Presidente Comissão Anti Corupção (CAC), Provedoria Direitus Humanu e Justisa (PDHJ), Komisariu CNE tomak no hetan partisipasaun másimu husi Komandante PNTL munisipiu 13.

Media PNTL.       

 

 

 

Komandu PNTL Hala’o Enkontru Ho Komandu Munisipiu Sira

2F5A0098

Dili, relasiona ho realizasaun Eleisaun Antesipada (EA), Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) hala’o enkontru ho Komandante PNTL Munisipiu sira iha kinta-feira ne’e (08/02) hodi koalia kona-ba preparasaun seguransa EA iha teritoriu tomak.

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay iha intervensaun ba enkontru ne’e hateten iha loron hirak liu ba Presidente Repúblika deside ona katak sei hala’o EA no agora dadaun partidu lubuk ida ona maka komesa konsola ba malu atu halo koligasaun iha EA.

“Ita espera katak Eleisaun agora partidu la barak ona no situasaun ne’ebe maka ita hasoru iha kampaña ne’e sente dala-ruma bele konfrontu malu oituan karik iha kampaña programa balun maka sira koalia balun iha ona programa sétimu governu ninian no atu antesipa kestaun ida ne’e maka Komandante munisipiu sira tenke servisu makas”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay salienta liu tan katak Komandante munisipiu sira tenke servisu makas maka ita nia Ofisial Polísia Suku (OPS) no polísia Komunitariu sira tenke servisu makas ho Komandante sira nia vizita ho Komandante sira nia akumula veteranus sira ne’e no mós autoridade lokal sira atu bele sosializa nafatin, fó hanoin nafatin ba ita nia povu katak politika maka hanesan ne’e duni, demokrasia maka hanesan ne’e duni.

“Ita labele preukupa ho nervozu tanba kestaun ida rua maibé ita nia demokrasia maka hanesan ne’e duni iha Konstituisaun no politika maka hanesan ne’e, importante liu maka ema hotu-hotu tenke tur hakmatek laos ita haksoit ba baku malu fali hodi manan eleisaun, lae maibé iha estasaun de votu maka sei determina, importante liu maka Komandante sira nia servisu agora ne’e atu halo sosializasaun atu ita nia povu bele entende”, hatutan Komisariu Polísia ne’e.

Iha biban ne’e mós Komandante Jerál PNTL hato’o ninia apresiasaun liu husi monotorizasaun ne’ebe Komandu halo ba servisu Komandu munisipiu 13 sira nian durante ne’e lao diak tebes no ne’e hanesan susesu bo’ot ida tanba Komandante sira nia servisu makas no mós aktividade polísiamentu komunitariu nian, sosializasaun sira ne’e, koordenasaun diak ho autoridade lokal sira no veteranu sira, juventude sira tanba ne’e maka buat hirak ne’e lao hakmatek to’o ohin loron.

“Dala-ruma ita bele dehan povu agora ne’e iha maturidade politika maibé laos ida ne’e deit tanba ita nia presensa, ita nia esplikasaun, ita nia envolvimentu to’o ba iha baze ne’e maka konvense povu ida ne’e sente katak los duni ita moris iha ambiente hakmatek ida ne’e importante ba ita tanba ne’e parabens ba Komandante sira, ita espera katak iha EA mais servisu ida ba ita tanba iha eleisaun tolu ita liu ho diak no susesu agora EA ne’e koko fali ita nia kapasidade seguransa”, subliña na’in ulun PNTL ne’e.

Enkontru ne’ebe preside husi Komandante Jerál PNTL ne’e akompaña husi Komandante Administrasaun no hetan partisipasaun másimu husi Komandante PNTL munisipiu 12 inklui regiaun espesial Oecusse.

Media PNTL.

PNTL Prontu Asegura Eleisauin Antisipada

2F5A0075

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) prontu asegura seguransa iha loron Eleisaun Antesipada (EA) ne’ebe sei hala’o iha tempu besik.

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay haktuir katak, ohin loron 5 Fevereiru la kleur tan ita tama ona fulan Marsu ba selebrasaun loron aniversariu PNTL aumesmu tempu preparasaun ba seguransa Eleisaun Antesipada.

“Ita hotu akompaña, asiste inderekta no direkta ba desizaun ne’ebe estadu foti ba nasaun nia vida ba oin, nia progresu desenvolvimentu Presidente deside hodi entrega fila fali ba povu atu determina signifika servisu bo’ot ida ba forsa seguransa atu asegura dala ida tan ba Eleisaun Antesipada ne’ebe tuir Konstitusaun Repúblika depois 60 dias foin anunsia kalendariu ba eleisaun ninian”, haktuir Komandante Jerál PNTL iha serimonia isar bandeira ne’ebe hala’o segunda-feira ne’e (05/02) iha Kuartél Jerál Kaikoli Dili.

Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay subliña liu tan katak tuir Konstitusaun Repúblika depois 60 dias foin anunsia kalendariu ba eleisaun ninian ne’e katak iha loron 26 fulan Marsu Presidente sei anunsiu kalendariu, atu antesipa ida ne’e husu ba Komandu Administrasaun no Komandu Operasaun atu prepara saida maka ita atu bele prepara ba lalaok operasaun iha terenu tomak, iha teritoriu laran no mós saida maka ita bele fó apoio ba operasaun iha terenu.

“Hanesan ita koalia tiha ona atu bele prepara saida maka governu de forsa ba apoiu ita hodi asegura eleisaun antesipada ida ne’e, hala’o kna’ar ho diak, iha inisiativu labele hein husi parte operasaun, parte logistika, parte finansas, parte aprovesionamentu atu koopera ba malu bele aselera saida maka ita iha direitu atu bele uja aselera nia prosesu ho diak atu iha 60 dias nia laran ne’e ita bele hanoin no prepara buat ruma”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Kona-ba transporte, Komandu iha planu atu aluga kareta atu bele rekoopera kareta sira iha munisipiu ne’ebe iha hela manuntensaun preparasaun ba eleisaun, parte logistika tenke servisu maka’as atu komunika parte saida deit maka falta ba Komandante sira atu bele aselera. Ho situasaun politika hanesan  ne’e, kada ema ida por ida hahu’u husi Segundu Komandante Jerál tun to’o ba ajente sira entende misaun PNTL nian. Polísia nia misaun atu halo seguransa, polísia nia misaun laos atu mete iha politika. Politika ita bele entende saida maka politika, maibé prátika politika maka la autoriza.

“Hanesan Komandante Jerál no Segundu Komandante Jerál ami fó hanoin que ita hotu-hotu hatene katak ita nia pozisaun neutru no imparsialidade, maibé nu’udar Komandu ami sempre fó hanoin ba ita hotu tanba dala-barak ita tau hanesan ne’e, ita rona isu barak maibé hau sempre hateten hau nia membru la mete ida ne’e, se karik ita bo’ot sira iha dadus ruma favor ida esplika mai hau para hau bele foti medida imediatu”, apela na’in ulun PNTL ne’e perante membru sira hotu.

Media PNTL.                

 

 

BNNK Louva Servisu Komandu PNTL

20180130-2F5A9885

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) tersa-feira foin lalais ne’e asina Memorandum of Understanding (MoU) ho Polísia Indonesia (POLRI) liu husi Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) atu bele servisu apoio malu hodi kombate droga.

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay hafoin hasoru malu ho ekipa BNNK hateten MoU ida ne’e halo hodi parte rua bele koopera malu hodi prevene no kombate kazu droga sira ne’ebe maka karik tama mai Timor-Leste.

“Ida ne’e maka servisu ne’ebe maka PNTL ho POLRI halo iha tinan hirak liu ba husi 2009 to’o mai ohin loron hanesan kazu ida ne’ebe maka foin dadaun akontese wainhira ita nia Unidade Polísia Marítima (UPM) prende kazu ida ne’e maka komunika ba malu hodi sira nia reprezentante mai atu hotu-hotu bele hare’e hodi fó informasaun ba malu kona-ba sasan sira ne’ebe maka agora iha kontainer laran”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay subliña liu tan katak situasaun ida ne’e Komandu koordena kedas Prokurador Jerál Repúblika (PJR) atu oinsa aplika tuir Lei ne’ebe maka ita iha no ita kumpri saida maka ita nia Kódigu Penal hateten para depois prosesu ida ne’e kuando to’o nia rohan bele hetan nia legalidade.

“Hotu tiha ida ne’e hau sei ba hato’o ba iha PJR hodi hare’e asuntus legais ne’ebe maka presija atu prense nune’e rekezitus Lei ne’e ita tenke kumpri saida maka iha ita nia rai tanba kazu ne’e ninia akontesimentu iha Timor-Leste tanba ne’e ita komunika no koordena nafatin ho PJR hodi hetan orientasaun”, hateten Komisariu Polísia.

Iha fatin hanesan, Komandante BNNK Roten Ndao Nusa Tenggara Timur Komisaris Polisi Lino do Rosario hateten presensa parte BNNK nian mai atu hare’e sampel sira husi aimoruk hirak ne’ebe maka UPM prende foin lalais ne’e iha portu Dili hamutuk kontainer sira (9) no sei halo koordenasaun ho parte PJR liu husi Komandu PNTL.

“Ami hein husi Komandante Jerál PNTL no sampel refere atu halo teste iha ne’e ou rai liur depende ba Komandu PNTL no mós PJR tanba buat hotu tenke tuir Lei rai ida ne’e nian, servisu hamutuk ida ne’e bain-bain ami halo tiha ona iha tinan 2009, 2011 ne’e mak maluk balun halai ba Indonesia ne’e kaer hotu no lori mai”, tenik Komandante BNNK ne’e.

Komisaris Polisi Lino do Rosario apresia tebes ho servisu PNTL nian tanba prende ona kontainer sia (9) ne’e, signifika sira salva ona joven sira barak liu iha Indonesia ne’e hanesan prestasaun diak ida tanba ne’e parte BNNK hato’o apresiasaun diak ida ba Komandu PNTL liu husi servisu ida ne’e.

Media PNTL.

 

Unidade Tránzitu Fó Palestra Ba Estudante ICS

_MG_0950

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Unidade Tránzitu Nasional kinta-feira (25/01) ne’e fó palestra kona-ba regras tránzitu ba estudante husi Instituto Ciência da Saúde (ICS).

Komandante Unidade Tránzitu Nasional Inspectór Xefe António Lourenço da Costa Soares hafoin hato’o palestra ba estudante sira hateten aktividade ne’e Unidade Tránzitu halo hodi responde ba pedidu karta ne’ebe maka mai husi ICS.

“Ami mai hodi responde ba pedidiu karta ne’ebe maka ICS haruka ba PNTL-Unidade Tránzitu hodi fó palestra ba alin estudante sira ne’ebe maka hala’o sira nia aktividade Orientasaun Programa Estudu no Koñesimentu Kampus (OPEKK) ka orientasaun hahu’u eskola ninian”, hateten Komandante Unidade Tránzitu Nasional ne’e.

Inspectór Xefe António Lourenço da Costa haktuir liu tan katak palestra refere foka liu-liu kona-ba tránzitu nian tanba alin estudante hirak ne’e wainhira mai iha eskola barak liu maka uza motorizada no kareta.

“Tanba ne’e wainhira estudante hirak ne’e sirkula iha Estrada públiku presijamente hatene kona-ba regras tránzitu nian liu-liu kona-ba kódigu Estrada, ne’e maka objetivu ekipa PNTL-Unidade Tránzitu mai iha fatin ida ne’e hodi fahe informasaun ba estudante sira”, hatutan Inspectór Xefe ne’e.

Entretantu, Presidente Komisaun Organizadora aktividade OPEKK-ICS Zelia da Silva iha sesaun palestra hateten aktividade OPEKK ne’e hanesan estapa primeiru ida atu estudante foun sira bele koñese ambiente kampus no mós regras sira ne’ebe maka iha ona ICS no presensa Polísia Unidade Tránzitu nian hodi habelar informasaun kona-ba regras no Lei tránzitu nian.

“Iha aktidade OPEKK ida ne’e ami fahe konvite ba kada orador sira inklui mós Polísia husi Unidade Tránzitu atu nune’e labarik sira presija hatene informasaun klaru kona-ba regras sira husi tránzitu ninian no ami konvida mós polísia husi Investigasaun Kriminal hodi koalia kona-ba droga nian”, tenik Presidente Komisaun Organizadora ne’e.

Zelia da Silva esplika liu tan katak aktividade refere sei remata iha loron sexta-feira no estudante hirak ne’ebe maka partisipa iha aktividade OPEKK ne’e hamutuk ema na’in 384 kompostu husi Departamentu Enfermagem, Parteira, Nutrisaun no Farmasia.     Media PNTL.  

Ajente Rekruta Hamutuk Na’in 178 Simu Graduasaun

20180122-2F5A9373

Dili, Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Centro Formacão Polícia (CFP) segunda feira ne’e (22/01) realiza graduasaun ba ajente rekruta hamutuk na’in 178 iha Kintu Kursu Formasaunn ba Ajente.

Primeiru Ministru (PM) Repúblika Demokratika Timor-Leste (RDTL) Dr. Marí Bin Amude Alkatiri hanesan alta entidade ba serimonia graduasaun ne’e iha ninia diskursu hateten, ohin loron sai hanesan loron ida espesial ba joven hamutuk 178, liu tiha fulan ne’en resin hetan treinamentu no formasaun no ohin sai polísia, tama iha institusaun polisial instituisaun ida importante ba Timor-Leste.

“Joven 178 hotu-hotu mai husi sira nia familia rasik, mai husi sira nia komunidade rasik, mai husi povu rasik agora fila hikas fali ba familia, ba komunidade, ba povu maibé bainhira sira to’o sira familia ida ne’e, komunidade ida ne’e no povu ida ne’e sira to’o ho misaun no vizaun foun, presija primeiru katak familia, komunidade komprende katak sira to’o ona hanesan polísia, polísia iha ninia funsaun”, hateten Primeiru Ministru RDTL iha CFP.

Alta entidade iha serimonia ne’e salienta liu tan katak, sá misaun no vizaun foun maka polísia tenke hatene maka misaun atu servi povu no servi estadu direitu demokrátiku, vizaun atu haburas fali instituisaun PNTL, atu desenvolve instituisaun ne’e atu sai exemplu bainhira ita halo relasaun ho ita nia povu, bainhira ita hakbesik ann ba povu ita tenke sai exemplu, exemplu atu buka dalan, atu hametin paz no estabilidade.

“Mai hetan formasaun sai polísia, laos deit hanesan hetan servisu bain-bain, servisu hanesan polísia signifika servisu atu servi loron-loron povu, atu povu bele iha konfiansa ba imi, atu povu bele tur hakmatek hatene katak iha instituisaun ida que tau matan ba sira, laos iha instituisaun ida que sai fali ameasa ba sira, ida ne’e importante tebes PNTL lao husi dalan naruk to’o ohin kintu kursu sai 178 PNTL husi dalan naruk ho dala barak lao ho funsaun ida que diak”, subliña Dr. Marí Bin Amude Alkatiri.

Iha fatin hanesan, Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay iha ninia intervensaun ba serimonia ne’e hateten ohin loron importante ba ita hotu tanba joven polísia hamutuk 178 aumenta tan ba efetivu iha instituisaun PNTL hafoin periodu fulan ne’en ba formasaun ida que forte.

“Nu’udar loron ida importante ba instituisaun nune’e la haluha saida maka ita nia joven sira hili assume komprimisiu no la tau reserva hodi serve Timor-Leste no Timor oan sira no husik hela sira nia direitu nu’udar sidadaun atu sidadaun sira seluk bele goza ho diak liu tan tanba importante duni aktu símboliku ida ne’e hamutuk ho sosiedade ne’ebe reprezenta husi familia no amigo sira husi elementu foun PNTL maluk sidadaun sira ne’ebe sempre hamutuk ho ita no nain ulun sira iha vida politika no sosial ho sira nia presensa fó honra no dignidade ba serimonia ida ne’e”, dehan Komandante Jerál PNTL ne’e.

Nune’e mós iha biban ida ne’e, Komandante CFP Superintendente Polísia Arquimino Ramos hateten prosesu formasaun atu muda mentalidade sivil ba polísia presija liu husi sistema polítika formasaun no kurikulu ida ne’ebe diak no relevante ho situasaun no kondisaun ne’ebe Timor-Leste iha no la haluha norma sira ne’ebe aplika universal (Think globally act locally).

“Formasaun ba polísia foun sira ho nivel ajente nu’udar formasaun prinsipal hodi forma karakter no kompetensia ajente polísia hodi servi no protégé povu sira ne’ebe sira atu servi ba, ne’e duni iha sistema formasaun ida ne’ebe adekuadu no iha kualidade hodi hari’I karakter individu sai ema ne’ebe ho karakter nu’udar membru polísia ho filosofia identiku ho militar tuir Lei Organika PNTL Dekretu Lei Nu. 9.2009”, tenik Komandante CFP ne’e.

Superintendente Polísia Arquimino Ramos subliña liu tan katak formasaun ida ne’e hala’o ho durasaun fulan ne’en ho total karga horaria ho oras 840 no sira tenke kompleta iha Bloku formasaun tolu maka hanesan Bloku formasaun baze, bloku formasaun eskolar no bloku formasaun ezersisiu. Durante formasaun hahu’u husi formasaun baze, ajente rekruta na’in tolu resigna ann tanba moras no ida elemina tanba infrasaun disiplinar no sira ne’ebe simu graduasaun hamutuk na’in 178 sira ne’e hotu-hotu mane no sira pasa ho valor media final 14,22 ho nota másimu ka ass liu maka 17,74 no nota minima maka 11,04 no mós laiha re-exame.

Marka iha serimonia graduasaun ne’e Primeiru Ministru RDTL, Ministru Defesa no Seguransa Jose Agostinho Sequeira Somocho, Komandante Jerál PNTL, Xefe Estado Maior F-FDTL Major Jeneral Lere Anan Timur, sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial Matias Boavida, Provedoria Direitus Humanus e Justisa (PDHJ) Silveiro Pinto, Embaixador Portugal iha Timor-Leste, Adidos Seguransa no Polícia, membru governu, Ofiais, Sarjentos no Ajente inklui familia graduadu sira.

Media PNTL.           

 

Membrus KPK Suku Vatuboro Halo Komprimisu ba Kna’ar Ne’ebe Sira Simu

20180118-IMG_0087

Liquiça, Komunidade Suku Vatuboro, Postu Administrativu Maubara, Munisipiu Liquiça sente haksolok ho presensa Konsellu Polisiamentu Komunitariu (KPK) iha sira nia le’et. Espresaun haksolok ida ne’e, komunidade Suku Vatuboro hato’o iha serimonia tomada de posse no komprimisiu ba  membru KPK iha suku Vatuboro postu adminstrativu Maubara kinta ne’e (18/01).

Xefe Suku Vatoboro nu’udar mós xefe KPK iha ninia intervensaun ba serimonia ne’e hateten lori komuniadade sira nia naran sente orgullu tebes ba reativasaun membru KPK nian iha sira nia suku. Nia husu atu membrus hirak ne’ebe maka simu ona pose no halo ona komprimisiu atu ativu servisu iha komunidade .

Iha biban ne’e, reprezentante NGO BELUN hanesan parseiru ne’ebe suporta ba serimonia ne’e hateten parte NGO BELUN fó parabens ba PNTL tanba ho insiativa no mós liu husi kooperasaun servisu ho NGO BELUN hodi reativa  estrutura ba KPK ne’ebe maka estabelese ona iha tinan hirak liu ba.

“Durante ne’e servisu KPK nian ladun funsiona tanba membru KPK balun ladun hatene konaba sira nia kna’ar, ho formasaun ne’ebe sira hetan hein katak ba oin sira servisu hodi hare prblemas iha suku nia laran ho diak liu tan tamba hetan ona treinamentu husi PNTL munisipiu hamutuk ho NGO BELUN .

Iha fatin hanesan, Adjuntu Komandante PNTL Munisipiu Liquiça Superintendente Assistente Eduardo Campos hateten ba membrus hirak ne’ebe maka foin simu pose katak hanesan membrus KPK primeiru hasa’e  sira nia konsiensia no koñesimentu sidadaun sira nian hodi reduz konflitu ne’ebe mosu iha komunidade nia le’et.

“Ita bo’ot sira hanesan parseiru polísia nian iha baze atu kria konsiensia ita nia komunidade sira ne’ebe ita hela hamutuk ba oinsa sira bele kontribui hamutuk ho parte seguransa atu kontribui ba paz no estabilidade iha ita nia suku, ita nia aldeia no mós ita nia munisipiu hodi ne’e mak ita hari’I KPK ne’e”, hateten Adjuntu Komandante PNTL Munisipiu Liquiça.

Iha serimonia ne’e Adjuntu Komandante PNTL Munisipiu Liquiça fó hatais faru ba membrus KPK ne’ebe simu pose, asina akta entre Xefe Suku, Xefe KPK no Komandante eskudra Maubara no membrus KPK ne’ebe simu pose.  Media PNTL.