UPF Kontinua Halo Operasaun No Vizilansia Iha Liña Fronteira

2F5A2511

Dili, Komandu Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF) Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) kontinua halo Operasaun no Vizilansia iha area Liña Fronteira hodi halo kontrolu ba ema no sasan ne’ebe tama mai Timor-Leste.

Komandante Komandu UPF Superintendente Euclides Belo hafoin partisipa iha Serimonia Tomada de Posse ba Ofisias Superior PNTL na’in lima iha Kuartél Jerál kinta-feira (01/12) ne’e ba jornalista sira hateten kna’ar ne’ebe nia halo hamutuk ho membru sira maka garante seguransa iha liña fronteira liu husi patrullamentu no vizilansia ne’ebe halo, en-koordenasaun ho autoridade sira seluk, internalmente hanesan Alfândega, Imigrasaun, Karantina inklui Autoridade lokal sira lao ho diak.

“Iha fronteira ninia luan laos metro ida ou rua, maibé luan tebes-tebes tanba ne’e maka ita halo operasaun sempre kaptura sidadaun ne’ebe seidauk hatene Lei hodi hatama Sigaru, Fogetis mós iha ami prende ho montante ida ne’ebe barak liu husi operasaun, patrullamentu, vizilansia nune’e mós liu husi baragem Estrada hanesan cek point ami halo dala barak ona”, tenik Komandante Komandu UPF ne’e.

Superintendente ne’e salienta tan katak além de halo operasaun, Patrullamentu no vizilansia, halo mos enkontru ho entidade no lideransa husi parte nasaun Indonesia nian, hodi koalia no koordena, apoiu servisu atu nune’e bele halo vizilansia koordenada entre Tentara Nasional Indonesia (TNI) ho UPF hodi garante diak liu tan ita nia sidadaun sira iha liña fronteira tantu mós sidadaun Indonesia nian.

“Ami UPF ho moto ida dehan katak Leão Fronteira katak Leão nonok hodi halo movimentu hodi garante nafatin seguransa liña fronteira, laos ami mesak maibé iha link pozitivu hamutuk ho autoridade lokal, komunidade, juventude sira ne’ebe iha liña fronteira inklui mós estudante estajiariu UNTL nian, sira apoiu no kolabora másimu ba operasaun ne’ebe ita halo liu husi edukasaun sivika ba ita nia komunidade sira, liu husi seminariu ne’ebe sira (Estudante UNTL) rasik dirige no konvida mós UPF sai hanesan orador hodi partilla informasaun kona-ba Misaun, Vizasaun, Koordenasaun Servisu ho autoridade lokal rai laran no mós rai liur”, esplika Superintendente ne’e.

Komandante UPF ne’e esplika liu tan katak durante periodu tinan 2022 besik ona tama fulan ikus tinan ne’e nian, ita la prende atributu Arte Marsiais nian tanba Arte Marsias nia Estatuto Legaliza ona husi governu, tanba ne’e sasan hotu-hotu ne’ebe ligadu ba sira nia atributu hatama liu husi prosedimentu legal, hanesan selu taxa tuir speck ne’ebe sira iha.

“UPF koloka iha Motain, Motamasin, Sakato no Wini hodi nune’e garante diak liu tan sasan hotu-hotu ne’ebe tama ne’e liu husi prosedimentu legal, labele liu husi dalan kotuk ne’e ita konsidera illegal mezmu hola sasan husi Indonesia ne’e legal maibé wainhira lori mai la liu portaun oin, konsidera illegal”, tenik Komandante UPF ne’e.

Media PNTL.                          

Jestaun Lideransa Ne’ebe Diak, Superintendente Justino Menezes Lidera Komandu Munisipiu Ainaro Durante Tinan Ne’en

IMGL5006

Dili, Ho jestaun lideransa ne’ebe diak maka lori Superintendente Justino Menezes Komanda Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) munisipiu Ainaro durante tinan ne’en fulan ha’at nia laran hahu’u husi fulan Agostu tinan 2016 to’o loron 30 fulan Novembru tinan 2022, no iha loron 01 fulan Dezembru tinan 2022 simu kna’ar foun nu’udar Komandante PNTL Autoridade Munisipal Ermera.

Hafoin simu posse husi Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Faustino da Costa kinta-feira (01/12) ne’e, emposadu Superintendente Justino Menezes ba jornalista sira hateten durante ninia mandatu hanesan Komandante Komandu PNTL munisipiu Ainaro maka uza Jestaun Lideransa ho modelu “K 5” hanesan Komunikasaun, Koordenasaun, Kolaborasaun, Konsultasaun no Kontribuisaun.

“Ita halo jestaun ne’ebe diak ba Komunikasaun, Koordenasaun ne’ebe diak, Kolaborasaun diak, Konsultasaun diak no Kontribuisaun diak ho parte hotu-hotu, hahu’u husi administrador munisipiu, postu administrativu, xefe suku hanesan Konsellu Polisiamentu Komunitaria (KPK) ninian no mós reprezenta Veteranu sira hotu, lideransa profesionais sira hotu hanesan ema sira ne’ebe iha influensia husi líder partidu politiku, líder organizasoens Arte Marsias sira hotu no líder Religiozo/a sira iha area jurídiku munisipiu Ainaro ninian”, hateten emposadu ne’e.

Superintendente ne’e salienta tan katak ho buat hirak ne’e hotu maka ita nia servisu bele kma’an, apoiu ita nia servisu ba area seguransa ninian. Nune’e mós durante ne’e ida ne’ebe esensial liu maka hau konsege Estabelese estrutura KPK iha suku hamutuk 21 no mós Konsellu Seguransa Munisipal (KSM) ninian, ida ne’e hanesan asaun ne’ebe halo prevensaun ba konflitu komunitaria sira.

“Nune’e mós hau konsege resolve, membru PNTL sira iha ne’eba (Ainaro) husi eskudra hat, postu polísia sira no Ofisial Polísia Suku (OPS) sira katak iha ajente to’o ofisiais sira laiha konflitu/problema; sira nia relasaun entre Komandante, entre lideransa sira seluk, hau sempre hanorin ba sira, kontrola sira hodi bele sai polísia ida ne’ebe professional”, hatutan Superintendente ne’e.

Komandante PNTL munisipiu Ainaro sesante ne’e afirma tan katak durante mandatu, membru PNTL munisipiu Ainaro sira seidauk iha ida maka kona Prosesu Disiplinar hanesan kontra Direitus Umanus no hau rasik iha tinan rua no tolu tuir-tuir malu hau simu Sertifikadu no Medalla husi Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ). Signifika katak durante hau nia lideransa, laiha membru ida maka hetan Sansaun ruma husi Komandu Jerál no mós Sansaun ruma kontra Direitus Umanus husi PDHJ.

“Agora hau assume kargu foun hanesan Komandante Komandu Autoridade Munisipal Ermera, ne’e la hanesan ona Komandante Komandu Munisipiu maibé ida ne’e ass liu oituan tanba Ermera sai hanesan Autoridade Munisipal ba dala rua hafoin Autoridade Munisipal Dili no tuir mai Baucau, Bobonaro ne’e tuir kuantidade abitante sira nian, entaun buat ida ne’ebe hau sei halo maka hau tenke servisu tuir hau nia firmeza no servisu tuir Lei no Ordem (Hirakria Komandu), nune’e mós hau tenke aplika nafatin hau nia Jestaun Lideransa, hau sei servisu hamutuk ho Autoridade, Veteranu, Lideransa no entidade sira hotu iha Autoridade Munisipal Ermera hodi hare’e no resolve problema hirak ne’ebe durante ne’e la konsege resolve”, hakotu Superintendente ne’e.

Media PNTL.                   

Komisariu Polísia Faustino da Costa Fó Posse Ba Ofisias Superior Na’in Lima

IMGL5073

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandante Jerál Komisariu Polísia Faustino da Costa kinta-feira (01/12) ne’e fó posse ba Ofisias Superior PNTL na’in lima hodi kompleta estrutura Komandu nian no halo rotasaun ba Komandu munisipal.

Baseia ba despasu husi gabinete Komandante Jerál PNTL Nu.420/CG-PNTL/XI/2022 nomeia Superitendente Xefe Henrique da Costa husi kargu nu’udar Komandante Komandu PNTL munisipiu Dili hodi assume kargu foun hanesan Comandante Pessoal e Formação.

Despasu husi gabinete Komandante Jerál PNTL ho Nu.417/CG-PNTL/XI/2022 nomeia Superintendente Justino Menezes husi kargu Komandante PNTL munisipiu Ainaro hodi assume kargu foun hanesan Komandante PNTL Autoridade Munisipal Ermera.

Despasu Nu.423/CG-PNTL/XI/2022 nomeia Superintendente Ludgerio Picansio Madeira Lay husi kargu Komandante PNTL munisipiu Ermera hodi assume kargu foun nu’udar Komandante PNTL munisipiu Aileu.

Despasu Nu.419/CG-PNTL/XI/2022 nomeia Superintendente Paulino do Carmo Pereira ne’ebe hanesan Sub Xefe Servisu Investigasaun Kriminal Nasional (SIKN) ba assume kargu nu’udar Komandante PNTL munisipiu Ainaro.

Despasu Nu.425/CG-PNTL/XI/2022 nomeia Superintendente Asistente Luis da Silva ne’ebe antes ne’e nu’udar Sub Xefe Servisu Informasaun Polísia (SIP) ba kargu foun hanesan Xefe Departamento Transporte e Manutenção.

IMGL4629

Hafoin fó posse ba Ofisias Superior hirak ne’e, iha ninia diskursu Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Faustino da Costa hateten iha tinan ne’e no tinan hirak ba kotuk, governu no Estadu hamosu Lei ne’ebe Altera Lei sira ba PNTL nian, ita hotu akompaña iha tinan 2020 ita iha Regulamentu Disiplina foun, iha mós tinan 2021 tama to’o tinan 2022 ita iha Regime Remuneratoriu no kontinua kedas ho Lei Orgânika PNTL no ikus liu maka Estatuto Profesional PNTL nian.

“Lei Orgânika PNTL foun tama iha vigor kuaze fulan ida ona, tanba ne’e maka ita inisia/hahu’u implementa maske Orgânika ne’e hateten katak implementasaun ne’e bele to’o tinan tolu, maibé ita hare’e katak Unidade no Departamentu balun nesesita tenke ita koloka ona ema hodi halo servisu, hanesan exemplu durante ne’e Akademia Polísia submete direita mai Komandu, maibé agora nia tenke liu fali Komandu ida maka hanaran Comando Pessoal e Formação”, esplika Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Polísia ne’e afrma tan katak antigamente parte manutensaun viatura PNTL ne’e parte Logistika ida ne’ebe existe nu’udar seksaun ida, maibé iha Orgânika foun nia sai departamentu ida. Ida ne’e nesesita tanba ita hotu hatene, dala barak ita nia transporte sira ne’e dalaruma wainira polísia ba atende kazu ruma, sempre hetan difikuldade ho transpote polisia nian.

“Tanba ne’e Departamento Transporte e Manutenção nesesita duni hodi ita koloka ema hodi bele hare’e ba asuntu refere, tanba ne’e maka hau dezafia sira (Emposadu) katak buat sira ne’ebe durante ne’e sira hare’e, akompaña tempu ona atu sira halo mudansa ba situasaun ida ne’e”, hatutan Komisariu Polísia ne’e.

Autoridade másimu instituisaun Seguransa ne’e esplika kona-ba Comandante Pessoal e Formação ninia funsaun maka atu hare’e rekursu umanu ka pesoal PNTL ninian tantu mós halo Supervisaun direita ba iha Centro Formação Polícia (CFP) liu-liu ninia misaun kona-ba Deseña Kuríkulum, sá materia mak merese ba iha ita nia membru sira, hahu’u husi formasaun básika até formasaun espesializada sira.

“Oras ne’e dadaun ita iha faze ida halo hela revizaun ba Kuríkulum Formasaun Ajente ninian, entaun situasaun ida nesesita hodi ita hare’e ba oin, oinsa sira tenke Altera ona Kuríkulum ida ne’e aumezmu tempu ba hare’e kona-ba Regime Konkursu ka Lei Rekrutamentu ninian, tanba ne’e Komandu Pessoal e Formação importante hodi hare’e ba parte administrativus ninian”, tenik Autoridade másimu instituisaun Seguransa ne’e.

Marka prezensa iha serimonia tomada de pose ne’ebe hala’o iha salaun enkontru Kuartél Jerál Komandante Jerál Komisariu Polísia Faustino da Costa, Komandante Komandu Operasaun, Xefe Departamentu, Xefe Servisu, Komandante PNTL munisipiu 13, Komandante Unidade, Ofisias Subalternu inklui membru PNTL no familia emposadu sira.

Media PNTL.                                        

Komandante Jeral Halo Enkontru ho Xefe Investigador Sira

IMGL4867

Dili- Komandante Jeral PNTL halao enkontru ho Komandante munisipiu no Xefe Investigador sira hodi hare dezenvolvimentu Departamentu Investigasaun Kriminal (DIC) no oinsa hadia diak liutan kualidade investigasaun iha futuru.

Xefe Unidade Forensik Inspetur Asistente Maria Jose Cameirão hateten bazeia ba planu Unidade Forensik nian maka halao sorumutuk konaba planu treinamentu ba investigador sira iha tinan 2023 tanba ne’e maka konvida Komandante munisipiu no Xefe investigador sira atu bele iha komunikasaun, komprensaun no konyesementu konaba planu treinamentu ida ne’e. Nia hato’o asuntu ne’e iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, kuarta (30/11).

Nia hatutan treinamentu ne’e espesialmente konaba Local do Crime no ezaminasaun liman leut (Finger printing) iha laboratoriu forensik tanba ne’e presiza Komandante munisipiu no Xefe investigador tomak nia kolaborasaun no servisu hamutuk atu nune’e membru investigador hirak ne’ebe maka treinadu ho espesialidade iha forensik la tranfere ka muda ba fali unidade ou departamentu seluk tanba la fasil atu kria no prepara membru ne’ebe maka treinadu.

IMGL4849

“Liu husi sorumutu ne’e ami husu Komandante sira nia komitmentu atu diriji no kolabora nafatin ho unidade forensik hodi nune’e bele atinji efetividade no efisiensia iha futuru no kontinua nafatin fo treinamentu,” Nia hakotu.

Iha okajiaun ne’e Komandante Komandu Operasaun Supeintendente Xefe Pedro Belo hateten ita rekonyese katak PNTL iha problema rekursu humanus maibe dezenvolvimentu PNTL sempre tenke ba oin tanba ne’e maka Hau husu atu aproveta ita nia rekursu ne’ebe maka iha ba ema nia matenek ne’ebe maka fo ba ita.

Ita kria mekanismu ne’ebe maka diak husi DIC no rekursu humanus ne’ebe maka aban sei iha nomeasaun ba Komandante Pessoal no Formasaun atu kria data base ida lolos atu nune’e wainhira Komandante Jeral atu muda membru ruma karik Nia tenke fo hanoin katak membru ida ne’e espesialidade iha area investigasaun nune’e wainhira muda maka iha problema ba investigasaun  munisipiu ida ne’e.

IMGL4922

“Ba oin ita tenke mantein kontaktu malu husi munisipiu mai investigasaun kriminal katak ita nia membru maka ida ne’e,ho nune’e ita bele dehan katak tinan lima nia laran ita bele hetan kualidade investigasaun ne’ebe diak liu kompara ho Ministeriu sira seluk se ita hakarak duni atu investe iha area investigasaun nian,” dehan Komandante Belo..

Sorumutk loron baluk ne’e halo aprejentasaun konaba Aprejentasaun konaba dezenvolvimentu no dezafiu DIC, Planu fo treinamentu ba crime scene officer kada mjunisipiu ne’ebe maka apoiu husi parseru TLPDP ba tinan 2023 no aprezentasaun konaba Unidade Forensiak nia servisu.

Sorumutu ne’e loke husi komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa no partisipa husi Komandante munisipiu Bobonaro, Ainaro, Atauro, Segundu Komandante munisipiu Dili, Komandante Interinu munisipiu Aileu, Xefe Investigador munisipiu, Xefe Departamentu DIC ho estrutura tomak no espesialista husi TLPDP. Media PNTL

PNTL Halao Seminariu Nasional Kurikulu Formasaun Ajente

316280254_196452722894314_6334589891234189818_n
Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halao seminariu nasional Kurikulu Formasaun Ajente (KFA) hodi halo mudansa no adaptasaun ba realidade no situasaun Timor-Leste hodi produs Ajente Polisia ne’ebe kualifikadu tuir nesesidade nasaun.
Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten instituisaun PNTL nia idade tinan 22 ona nune’e kurikulu ne’ebe maka iha persija ajusta, tanba Lei Organika deit ita muda dala tolu ona tanba ne’e presija mos altera kurikulu formasaun iha Akademia, ho nune’e maka komvida hotu Komandante sira mai. Komandu nia parte maka orienta ona Sentru Formasaun no tuir los seminariu ne’e halo antes maibe tanba pandemia COVID-19 maka la konsege halao nune’e CFP distribui fila-fali formatu ba Komandu munisipiu atu fo sira nia ideia, Nia hato’o asuntu ne’e iha avertura seminariu iha CFP Komoro Dili, Sexta (25/11).
Nia hatutan ekipa ne’ebe iha kompostu husi Sentru Formasaun Polisia (CFP-sigla portuges), parseru Timor-Leste Police Development Program (TLPDP-sigla ingles) no Fundasaun Azia para hare oinsa tanba ne’e maka ohin halo ona avertura seminariu ne’e atu nune’e Komandante sira bele fo sira nia ideia.
“Timor-Leste agora ita hola parte ona ba ASEAN maibe ita mos nafatin kontinua partisipa atividade altu nivel iha Pasifiku nian entaun kurikulu ne’ebe ita iha laos hare deit ba futuru Timor-Leste ida ne’ebe seguru maibe hare mos nasaun vizinu sira nia seguransa mos,” dehan Komisariu.
Formasaun kompostu husi parte tolu inportante maka hanesan Formasaun Baziku, kontinuasaun no formasaun Espesializadu.
Iha okajiaun ne’e Komandante CFP Superintendente Xefe Polisia Arquimino Ramos hateten durante tinan barak ita adopta kurikulu hahu husi tinan 2000 kurikulu husi ONU nian, 2004-2006 kurikulu husi Australia no hafoin de krize ita hahu formasaun husi tinan 2011 mai oin ho kurikulu GNR nian tanba ne’e maka ohin ita konsulta ho Komandante sira hanesan stake holder hanesan parseru ne’ebe utilija graduadu sira husi CFP no sira mos avalia lor-loron membru hirak ne’ebe maka sai ba ne’e skill saida maka sira presija, buat balu ne’ebe sira halo diak ona no buat balu ne’ebe seidauk diak para ami hetan input no aprejenta mos kurikulu ida ne’ebe ita hanoin ba sira lori hetan input husi sira hodi bele mellora liutan ita nia kurikulu.
Nia realsatan kurikulu husi nasaun ida ba nasaun seluk maioria hanesan deit maibe iha kestaun balu ne’ebe iha diferente tanba nasaun ida-idak ho nia karakteristika, Geopolitika no Geoestratejia nomos amiasa ne’ebe nasaun ne’e iha lahanesan.
“Mudansa ne’ebe maka kurikulu foun ne’e iha maka halo tuir ita nia Lei Defeza Nasional, Lei Seguransa Nasional, Lei Seguransa Interna, Konsetu Estratejiku Defeza no Seguransa presija akomoda hotu,” Nia klarifika.
Ita hein katak ho kurikulu foun ne’e ita iha Polisia ida ne’ebe ita nia estadu no povu hakarak tuir espetativa povu nian hanesan Inplementa Lei ho Rigor, no respeita diretus humanus tuir konstituisaun ne’ebe fo kompetensia ba Polisia atu halo prevensaun kriminal maibe tenke respeita diretus humanus tuir filosofia Polisiamentu Komunitaria.
Seminariu loron ida ne’e loke husi Komandante Jeral akompaña husi komandante CFP, Komandante TLPDP Superintendent Daren Booy, Xefe Apoiu Seguransa Komunidade TAF Adelio Tilman no partisipa husi Komandante Komandu Administrasaun Superintendente Xefe Jose Maria Neto Mok, Komandante munisipiu Komandante Unidade, Xefe Servisu, Xefe departamentu, Xefe Seksaun, Reprejentante GNR no ofisiais CFP. Media PNTL

 

Komandu PNTL Kaptura Joven Na’in Rua Ne’ebe Halo Asaltu Ba Membru PNTL

IMGL3767
Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandu munisipiu Dili iha loron 28 fulan Novembru tinan 2022 kaptura joven na’in rua ne’ebe hanesan mós membru Grupu Arte Marsias (GAM) no Grupu Arte Rituais (GAR) ne’ebe halo asaltu hasoru membru PNTL na’in ida iha area Lahane Oriental, Postu Nain Feto, munisipiu Dili.
Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araújo liu husi konferensia imprensa tersa-feira (29/11) ne’e hateten akontesimentu ne’e akontese wainhira membru PNTL ne’e atu ba servisu fatin iha Kuartél Jerál, maibé iha dalan klaran membru refere hetan asaltu husi joven na’in rua.
“Tuir informasaun husi membru PNTL atu ba Kuartel, joven balun uza uniforme GAM-PSHT hodi hemu tua iha Estrada ibun, prenda ema arbiru no hapara mós vitima ne’ebe liu husi fatin refere, hafoin ne’e vitima deklara nia ann katak, nia membru PNTL ida, maibé joven hirak ne’e la fiar no hahu’u asaltu membru refere”, esplika Porta Voz Komandu PNTL ne’e.
Superintendente Xefe ne’e salienta tan katak iha momentu ne’e kedas ekipa patrulla Nai Feto, buka tuir suspeitu no konsege kaptura joven na’in rua. Joven rua refere ho naran inisial FXRP ho idade 23 anos, husi GAR-77 no KJAC ho idade 20 anos, husi GAM-IKS. Enkuantu membru PNTL ne’e ho naran Januario de Jesus ho idade 25 anos, hala’o kna’ar iha Kuartél Jerál

 

Aktividade Pasa Revista, PNTL Prende Motorizada 34 No Kareta Ida

IMGL3767
Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandu munisipiu Dili iha aktividade pasa revista konsege prende motorizada hamutuk 34 no kareta ida ne’ebe halo konvoi (Pawai) relasiona ho jogu Copa Mundial 2022.
Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araújo liu husi konferensia imprensa tersa-feira (29/11) ne’e hateten motorizada no kareta hirak ne’e, Komandu PNTL munisipiu Dili prende iha loron 29 fulan Novembru tinan 2022 hafoin jogu Copa Mundial Portugal hasoru Uruguay iha oras 04:00-06:00 otl.
“Hafoin jogu ne’e remata, komunidade balun hahu’u halo Pawai iha Kapital Dili, maka Comandu PNTL munisipiu Dili halo pasa revista ba transporte sira hanesan kareta no motor no rezultadu husi aktividade pasa revista ne’e maka hanesan: kareta ida la lori dokumentu, motor ho kanu resin hamutuk 9, sae motor la uza kapasete hamutuk 5 no motor laiha Asesoria hamutuk 20”, esplika Porta Voz Komandu PNTL ne’e.
Aktividade pasa revista ne’e, Komandu PNTL munisipiu Dili halo ho kategoria normal no konsege prende kareta ida no motorizada hamutuk 34.

 

Komandu PNTL Sei La Tolera Ba Asaun Adeptus Copa Mundial Halo Barullu Iha Kapital Dili

IMG_2555

Dili, Relasiona ho situasaun iha Rai laran liu –liu iha kapital Dili liga ba Copa Mundial ne’ebe adeptus balun  la disiplina no viola regra Tránzito, no halo barullu iha Dili laran no mós  iha bairo- bairo maka Komandu PNTL sei la tolera kolkuer asaun nebe adeptus sira  halo, PNTL sei atúa ho rigorozu.

Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araújo liu husi konferensia imprensa sexta-feira (25/11) ne’e hateten liga ba asaun ne’ebe halo husi adeptus balun iha kapital Dili hodi halo barullu hanesan utiliza motorizada ho kanu resin, la uza kapasete no viola Lei Tránzitu nian.

“Dala ida tan Komandu PNTL sei la tolera ba maluk sira ne’ebe maka hakarak halo sira nia movimentu iha kapital Dili wainhira adeptus sira nia fans ka favorite nasaun ne’ebe manan iha jogu Copa Mundial ne’e”, alerta Porta Voz Komandu PNTL ne’e.

Superintendente Xefe ne’e afirma tan katak PNTL sei halo aktividade Auto-stop ba Transporte ne’ebe viola Regra Tránzito nian atu evita ba movimentu transporte hirak ne’ebe laiha dokumentus, karta kondusaun laiha no kondisaun transporte rasik.

Kazu Tráfiku Umanu

Iha loron 23 fulan Novembru tinan 2022 oras 12:00, Vitima tráfiku umanu ( Timor-oan ) na’in 10 ne’ebe Re-patriasaun husi nasaun Malaysia ho aviaun Batik Air no iha loron 24 fulan Novembru tinan 2022 oras 07:30 otl sidadaun hirak ne’ebe Re-patriasaun mai Timor-Leste iha Aeroportu husi Servisu Investigasaun Kriminal Nasional (SIKN) tranporta mai Komandu Jeral atu foti Deklarasaun.

Tuir deklarasun husi  vitima sira katak ajensia balun mak rekruta atu ba servisu iha Malaysia. Hafoin hato’o deklarasun husi SIKN haruka fila fali ba idak-idak nia uma. Vitima balun hakat liu husi fronteira Mota-ain ba Jakarta hafoin maka liu ba nasaun Malaysia.

 

Media PNTL.

Estatuto PNTL Aprovadu, Kona-ba Reforma Komandu PNTL Sei Halo Identifikasaun

IMGL4032

Dili, Estatuto Polísia Nasional Timor-Leste nian aprova ona iha Konsellu Ministru, maibé kona-ba Reforma Komandu sei halo identifikasaun ba ida ne’e.

Vise Ministru Interior (VMI) António Armindo kinta-feira (24/11) ne’e iha Komandu PNTL Dili waihira partisipa iha serimonia inagurasaun rehabilitasaun Uma Sub. Seksaun Dili Operasaun Centro (DOC), Uma Pos Komandu Forsa Reserva no Portaun Komandu PNTL munisipiu Dili husi Kompañia RUDAL hateten, kona-ba asuntu Reforma oras ne’e dadaun Komandu sei halo idnetifikasaun ba hirak ne’ebe maka tama ona kategoria reforma.

“Kona-ba reforma, Komandu halo hela prosesu indentifikasaun ba sira ne’ebe maka idade to’o ona atu reforma, targétu ne’e atu hahu’u ne’e iha fulan Dezembru tinan ne’e no Janeiru tinan oin, tanba Lei iha ona tenke reforma, atu nune’e ita bele kanaliza fali sira ne’ebe iha nivel médiu atu bele sa’e hodi ba tur fali iha sira nia fatin”, esplika VMI ne’e.

 IMGL3955

Timor-Leste Sai Membru ASEAN, Presiza Mellhora Infrastrutura Instituisaun Seguransa

Relasiona ona Timor-Leste hola parte ona hanesan membru ASEAN, presiza mellhora ka halo diak liu tan infrastrutura instituisaun Seguransa nian hodi bele kompete ho nasaun seluk ASEAN nian. Asuntu ne’e hato’o husi Vise Ministru Interior (VMI) António Armindo iha serimonia inagurasaun rehabilitasaun Uma Sub. Seksaun Dili Operasaun Centro (DOC), Uma Pos Komandu Forsa Reserva no Portaun Komandu PNTL munisipiu Dili.

“Seguransa ne’e importante, liu-liu ba sira nia insfrastrutura, edukasaun, formasaun, ekipamentus atu nune’e sira bele sai hanesan nasaun sira seluk ASEAN ninian, agora ita hahu’u ona hanoin sira nia ekipamentu, sira nia transporte, komputador ita instala ona, hahu’u ona halo sira nia eskuadra naturalmente laos ita halo hotu maibé ida ne’e bazeia ba deseñu ne’ebe kompleta ou pronto ona ita avansa” esplika VMI ne’e.

Membru governu ne’e salienta tan katak dezenvolvimentu ba area seguransa interna ne’e importante tebes, além de sira nia bens estar, sira nia ekipamentus tenke diak, sira nia formasaun ita tenke dezenvolve atu nune’e sira iha koñesimentu ne’ebe diak.  Media PNTL.       

Kompañia RUDAL Apoiu Rehabilitasaun Uma Sub. Seksaun DOC PNTL Munisipiu Dili

IMGL3974

Dili, Kompañia RUDAL apoiu rehabilitasaun Uma Sub. Seksaun Dili Operasaun Centro (DOC), Uma Pos Komandu Forsa Reserva no Portaun Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) munisipiu Dili ne’ebe maka ho kondisaun att. Hafoin halo rehabilitasaun durante semana ida, kinta-feira (24/11) ne’e Kompañia RUDAL entrega hikas ba Komandu PNTL munisipiu Dili.

Vise Ministru Interior (VMI) António Armindo iha ninia intervensaun ba serimonia ne’ebe hala’o iha salaun enkontru Komandu PNTL munisipiu Dili hateten nia lori mensagem Primeiru Ministru hanesan mós Ministru Interior hodi hato’o obrigadu wa’in ba Kompañia RUDAL liu husi ninia diretúr Kompañia Mauhoka no ninia membru sira ne’ebe maka apoiu ona rehabilitasaun refere.

“Ba hau pesoal buat ida desenvolvimentu ba iha ita nia instituisaun seguransa ne’e importante, molok ita koalia kona-ba diversifikasaun ekonomia ho sira seluk, primeiru maka ita nia seguransa, sé seguransa la permite ita labele halo buat ida, sé seguransa ladiak ema sente la seguru, sé seguransa ladiak investor lakoi mai”, tenik VMI ne’e.

Membru governu ne’e esplika liu tan katak Kompañia RUDAL laos deit maka foin apoiu instituisaun PNTL hodi halo rehabilitasaun ba Uma Sub. Seksaun Dili Operasaun Centro (DOC), Uma Pos Komandu Forsa Reserva no Portaun Komandu PNTL munisipiu Dili nian, maibé postu Tránzitu sira iha kapital Dili hetan mós rehabilitasaun no konstrusaun husi kompañia refere. Tanba ne’e ita sente orgullu katak iha emprezariu Timor oan ida maka iha hanoin hakarak atu apoiu instituisaun seguransa rai ne’e nian.

IMGL4032

Iha fatin hanesan Komandante PNTL munisipiu Dili Superintendente Xefe Henrique da Costa iha ninia entrevista hateten ohin ita halo serimonia inagurasaun ba iha uma ne’ebe maka hetan rehabilitasaun iha fulan kotuk husi Kompañia RUDAL liu husi ita nia Vise Ministru Interior no liu husi ita nia Komandu Jerál.

“Entaun ita hanesan Komandu munisipiu, ida ne’e ita apresia ba tulun husi ita nia parseiru sira ne’ebe maka iha posibilidade hodi tulun ita, agradese ba ida ne’e; mensagem ita nian ba membru sira katak buat ne’ebe ema prepara ona, ita tenke asegura no kuidadu atu nune’e hodi halo servisu, no nafatin halo limpeza atu nune’e ita bele utiliza ba iha tempu naruk nian”, tenik Komandante PNTL munisipiu Dili ne’e.

Superintendente Xefe salienta tan katak wainhira tempu udan, Komandu PNTL munisipiu Dili sempre hetan difikuldade wainhira atu halo servisu tanba be’e tama hotu. Maibé ho situasaun ida ne’e maka, diretúr Kompañia RUDAL Mauhoka mai hare’e situasaun ida ne’e hodi ajuda hadia fatin hirak ne’e ho kondisaun ladiak.

IMGL3989

Entretantu, diretúr Kompañia RUDAL, Mauhoka iha serimonia ne’e hateten hau ajuda PNTL laos ho intensaun ida, maibé hanesan ema hotu hatene katak hau ne’e ema laran diak tanba ne’e maka hau ajuda.

“Hau laos ajuda deit ba PNTL ka F-FDTL, maibé hau ajuda ona ema barak liu-liu ferik no katuas sira ne’ebe kbi’it laek, tanba hau buka osan iha rai ida ne’e, hau kontribui fali ba rai ida ne’e”, hateten diretúr Kompañia RUDAL ne’e.

Marka prezensa iha serimonia simples ne’e Vise Ministru Interior (VMI) António Armindo, reprezentante Komandante Jerál PNTL Superintendente Xefe Pedro Belo, Komandante Komandu Administrasaun PNTL Superintendente Xefe Jóse Neto Mok, Komandante TLPDP Daren Boy, Komandante PNTL munisipiu Dili hamutuk ho ninia Segundu Komandante inklui Komandante eskuadra, Komandante OPS no membru PNTL sira Komandu munisipiu Dili.

Media PNTL.