2F5A1888

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) durante semana ida nia laran hahu’u husi loron 22 to’o 24 fulan Novembru tinan ne’e rezista kazu Insidente hamutuk 24 ne’ebe maioria kazu asaltu malu.

Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araújo liu husi Konferensia Imprensa ne’ebe hala’o iha Kuartel Jerál kuarta-feira (24/11) ne’e relata além-de kazu asaltu malu, PNTL mós rezista kazu tranjaksaun illegal iha fronteira entre Timor-Leste no Indonesia.

“Iha loron 19/11/2021 oras 10:29 otl Komando PNTL Munisipiu Bobonaro halo apresaun ba sasan ne’ebe konsidera kontra bandu mak hanesan Kilat Anin modelo Shraps tiger lolos walu (8) no fugetis kaixa tolu  (3 ); Suspeito ba kazu ne’e ho nia inisial D, ho tinan 40 iha Tunubibi , suspeito no sasan hira ne’e  iha ona Komando PNTL Munisipiu Bobonaro hodi submete ba Ministerio Públiku”, relata Porta Voz Komandu PNTL ne’e.

Superintendente Xefe esplika tan katak iha loron 23/11/2021 oras 11:00 iha posto UPF Derok Neen kaptura estudante mane na’in rua ne’ebe tama ho dalan ilegal tanba sira nia pasaporte mate no oras ne’e dadaun Komandu UPF entrega hodi tama iha karantina Batugade. Nune’e mós iha loron ne’ebe hanesan (23/11/2021) oras 12:00 Komandu UPF halo Auto stop/Check Point no konsege kaptura sidadaun Timor oan na’in rua ne’ebe fila husi Balibo ba foti enkomenda (titipan) atributu Arte marsiais (IKS) Kera Sakti hamutuk par 145 ne’ebe uja motorizada Mio rua, agora iha hela Komandu UPF hafoin entrega ba Komando PNTL Bobonaro hodi submete ba prosesu investigasaun.

20210610-IMG_0076

“Komandu UPF munisipiu Bobonaro mós hetan fugetis abandonadu iha dalan ninian no agora rai hela iha Komando UPF Batugade, sasan hirak ne’e na’in laiha. Iha loron 23 fulan Novembru Komandu UPF Oecusse halo apresaun ba sasan ilegal hanesan gazolina hamutuk jerigen walu (8) no entrega ba Komando PNTL Oecusse halo prossesu kontinuasaun”, akresenta Superintendente Xefe ne’e.

Xefe Gabinete Relasaun Públika PNTL ne’e haktuir tan iha loron 22 fulan Novembru tinan ne’e, oras 19:00 akontese asidente ida iha suku Maabat, aldeia Toraha, munisipiu Manatuto iha ne’ebe kasal ida (Fen ho Laen-red) ho motor soke ai ida hodi monu ba kanu kuak no lori mai iha HNGV hodi rezulta fen ne’e mate no laen lori ona mai iha Komandu munisipiu Dili hodi halo prosesu indentifikasaun.

“Iha oportunidade ne’e, Komandu PNTL liu husi Porta Voz hakarak apela ba komunidades sira katak oras ne’e dadaun Komandu PNTL liu husi UPF halo hela vizilansia maka’as hodi kontrola ema no sasan ne’ebe tama liu husi fronteira tantu liu husi rai maran no tasi hodi asegura ita nia nasaun husi ema hirak ne’ebe hakarak hatama sasan illegal tantu mós hanesan fugetis; tanba ne’e apela ba sidadaun hotu atu labele faan no hatama fugetis mai ita nia rai”, apela Xefe Gabinete Relasaun Públika PNTL ne’e.

Media PNTL.