IMG_4199

Dili- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) aprejenta situasaun seguransa rai laran ba Prezidente Republika Francisco Guterres “Lu-Olo” katak seguransa iha teritoriu Timor-leste lao hakmatek

Komandante Jeral PNTL Komisariu Faustino da Costa hateten enkontru semanal ho Prezidente Republika aprejenta situasaun atual iha teritoriu nasional  ho foku maka inplementasaun estadu Emerjensia (EE) no oinsa PNTL nia atividade no esforsu hodi asegura komunidadehodi evita propagasaun virus COVID-19 tama ita nia rai, Nia hato’o asuntu ne’e iha palasiu prezidensial bairo-Pite Dili, Kinta (04/02).

Komisariu ne’e haktuirtan liu husi enkontru ne’e Xefe Estadu husu ba PNTL atu hare buat ruma hanesan illa Atauro oinsa ba oin nomos kondisaun membru sira ne’ebe halao knaar iha fronteira.

Hatan ba kestaun ne’e Autoridade seguransa ne’e hateten PNTL mos sei haforsa seguransa iha illa Atauro liu husi Unidade Polisia Maritima (UPM) no Eskuadra Atauro halo hela seguransa iha neba alende ne’e governu mos prepara hela atu halo konstrusaun.

Iha oportunidade ne’e Komandante Jeral mos esplika konaba aplikasaun medidas selu multa ba sidadaun hirak ne’ebe maka tama illegal iha fronteira tuir lei ajiliu imigrasaun  ho valor osan entre $30-250 kada ema maka wainhira PNTL halo kapturasaun entrega ba iha Servisu Migrasaun hodi aplika medas ne’e;

Tuir dadus ne’ebe iha durante fulan janeiru PNTL kaptura sidadaun nain 18  maka halo movimentu illegal.

IMG_4206

Iha parte seluk Ministru Interior atual Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hateten de faktu to’o ohin loron numeru COVID-19 mai husi via illegal ladun boot ne’e signifika Polisia iha neba halo servisu diak nune’e ita mos labele hanoin iha iluzaun katak ita taka tia fronteira hanesan be lebele sai tanba fronteira hanesan espasu ida ne’ebe ligasaun iha neba no naturalmente sempre iha sidadaun ida rua ne’ebe liu maibe ita nia esforsu maka dalabrak ema liu ilegalmente ita sensibilija para sira fo kontribuisaun atu aprejenta aan nune’e ita kontrolu no tau matan ba sira nia saude selae sira ba infeta no kontajia familia bele mate tanba ne’e maka ita nafatin alerta ba povu.

Familia afetadu seidauk hamamuk fatin

Kestiona konaba familia uma kain 11 ne’ebe to’o oras ne’e seidauk hamamuk sira nia hela fatin hodi fo biban ba kompania halo konstrusaun edifisiu PNTL Komisariu Faustino hateten governu hasai ona notifikasaun ba komunidade afetadu familia uma kain 11 iha Kaikoli, Komandu simu ida ne’e hamutuk ekipa integradu ne’ebe servisu iha neba informa ona ba autoridade sira inklui familia sira ne’e katak ita fo ultimatum loron 30 no prolonga dala idatan loron 30 maibe prazu loron ne’e hotu ona no agora fo tan loron 10 ikus atu sira husik fatin neba ou sira prontu atu simu apoiu ne’ebe estadu desidi.

PNTL instituisaun estadu, ne’e ita hotu nian tanba ne’e husu ba familia ne’ebe afetadu atu kopera no simu kompensaun ne’ebe estadu fo  nune’e bele kontinua prosesu konstrusaun. Media PNTL