IMG_0432

Dili- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) aprejenta situasaun seguransa teritoriu nasional ba Prezidente Republika Francisco Guterres ‘Lu Olo’ ligadu ho eventu ne’ebe maka liu iha semana ida ne’e inklui komemorasaun loron proklamasaun independensia.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten kuaje atividade no eventu iha munisipiu hotu hahu husi feira buat hotu lao diak tanba ne’e hato’o agradese no parabens ba povu Timor-Leste, Nia hato’o asuntu ne’e ba Jornalista sira iha Palasiu Prezidensial Bairo-Pite Dili, Kinta (02/12).

Nia haktuirtan asuntu seluk ne’ebe maka hato’o ba Xefe Estadu konaba preparasaun PNTL ba festeja loron Natal no tinan foun, saida maka PNTL prepara ona oinsa atu asegura atividade no serimonia sira ne’ebe sei mai komesa loron 24/12/2021 to’o 01/01/2022.

IMG_0449

Natal ho tinan foun hanesan festa familia nian, kapital sai hanesan fatin ne’ebe ema hotu buka moris, buka vida entaun tama ona festa familia nian hotu-hotu sempre fila ba ida-idak nia munisipiu tanba ne’e Komandu PNTL hakarak atu dehan katak ita boot sira bele halo viajen maibe labele obriga kapasidade transporte liu-liu ba pasajeru ka sidadaun sira ne’ebe uza transporte publiku atu nune’e ita boot sira nia viajen ba munisipiu ho seguru Polisia oras ne’e prepara atu bele halo mos atividade hirak ne’e liu-liu husi entrada no saida tantu mos iha munisipiu hotu para asegura viajen ida ne’ebe seguru.

“Husu ba nain ba transporte publiku no privadu atu halo imi nia kondisaun transporte diak, tula ema tuir kapasidade transporte tanba ne’e ema laos sasan,” dehan Komisariu ne’e.

Konaba preparasaun oras ne’e Komandu mos koalia ho parte igreja hodi hare konaba futuru nesesidade atividade ne’ebe sei kompleta ba iha loron Natal no tinan foun.

Iha enkontru ho Xefe Estadu ne’e komandu PNTL mos relata konaba asidente trafegu ne’ebe akontese durante fulan Novembru hamutuk 144 ne’ebe rejulta ema nain hitu (7) maka lakon vida.

Iha biban ne’e Prezidente Republika husu Polisia nia intervensaun no kontrolu ba transporte publiku hirak ne’ebe atu sai halo movimentu husi kapital Dili ba munisipiu. Media PNTL

IMG_0402