IMGL1830

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) kinta-feira (12/05) ne’e hala’o aprezentasaun planu operasaun investidura tomada posse no Restaurasaun Independensia 20 Maiu ba Vise Ministru Interior (VMI) no Estrutura Komandu PNTL nian.

VMI António Armindo hafoin enkontru iha salaun Suai Room Timor Plaza ba jornalista sira hateten ohin ita partisipa direita enkontru planu seguransa ba 20 Maiu ninian, preukupasaun hirak ne’ebe maka PNTL hasoru, Ministeriu mós rona rasik ona.

“Ministeriu sei apoiu másimu ba PNTL, tanba PNTL maka instiutisaun ida ne’ebe maka importante tebes atu asegura ita nia seguransa liu-liu ba eventu loron 19 no 20 Maiu nian, tanba ne’e ita fó apoiu másimu atu PNTL bele halo sira nia servisu durante loron rua refere no durante semana ida iha ne’ebe ita nia bainaka VIP sira sei to’o mai iha ita nia rai”, esplika VMI ne’e.

Membru governu ne’e hatutan liu tan katak kestaun transporte Komandu PNTL iha ona akordu ho kompaña ne’ebe maka uluk fó aluga transporte ba PNTL iha kampaña no eleisaun foin lalais ne’e ba munisipiu sira alén-de kareta Estadu nian ne’ebe foin dadaun fó, Ministeriu no Komandu mós sei aluga tan kareta fó ba Polísia no foin lalais ne’e husi Ministeriu mós apoiu tan kareta 10 extra atu nune’e bele apoiu PNTL nia servisu iha okaziaun festa Nasional nian.

IMGL1772

“Total transporte ne’ebe maka aluga hamutuk kuaze 40 no iha loron tuir mai sei hare’e atu aluga tan kareta 10, husi Ministeriu mós sei apoiu tan 10 tanba ne’e ita iha transporte ne’ebe maka sufisiente hela tanba iha Komisaun mós aluga tan kareta apoiu tan PNTL, liga ba transporte ita koko atu oinsa jere ho didiak nune’e bele halo servisu durante festa Nasional ne’e”, hatutan membru governu ne’e.

Iha fatin hanesan Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Faustino da Costa iha ninia intervista hateten enkontru ohin ne’e ita halo ba Komandante sira ne’ebe ita sei envolve iha aktividade ka serimionia rua (19 no 20 Maiu) ne’ebe maka Komandante Komandu Operasaun durante tempu barak nia laran halo koordenasaun ho Komisaun Organizadora Nasional.

“No ita kontinua aktualizasaun kona-ba ida ne’e maka ita prepara ona, ohin ita aprezenta ba Komandante sira liu-liu ba seguransa loron 19 Maiu nian ne’ebe maka kuaze ita envolve ita nia membru sira másimu tebes, hahu’u husi chegada husi entidade sira VVIP no VIP, hafoin serimonia ne’e lao to’o 20 Maiu, objetivu sorumutu ohin ne’e atu aprezenta ba Komandante sira atu bele akompaña no kria ona ninia tarefas/ kolokasaun ninia membru tuir saida maka Ordem Diretiva Komandu Operasaun hasai”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

IMGL1902

Autoridade másimu instituisaun seguransa ne’e afirma tan ho oportunidade ida ne’e maka ohin ita konvida VMI mai atu bele akompaña kona-ba PNTL oinsa ninia planu atu halo seguransa ba iha eventu rua ne’e hanesan iha Investidura ninian tantu mós ba Restaurasaun Independensia.

“Dezafiu ne’ebe PNTL hasoru agora dadaun maak seidauk iha lista final kona-ba entidade hirak ne’ebe atu mai, entaun ami nafatin loke hela Ordem Operasaun nian atu ita ajusta otomatikamente wainhira iha adisional entidade/konvidadu sira atu mai, segundu kestaun ida ne’e mós implika apoiu ba administrasaun nian, tanba ne’e maka ita hare’e katak kuandu sei iha númeru ne’ebe maka sae maka PNTL ho F-FDTL sei envolve mós iha Parada liu-liu iha 20 Maiu alén-de ita mós halo seguransa, kestaun transporte internalmnete PNTL prepara ona, kria kondisaun nafatin”, hatutan Komisariu Polísia ne’e.

Hola parte iha enkontru ne’e  VMI, Komandante Jerál PNTL, Inspetúr Jerál, Komandante Komandu Operasaun, Administrasaun, Komandante UEP, UPF, UPM, Xefe Gabinete, Xefe servisu sira iha Kuartél Jerál no Komandante TLPDP h onia ekipa.

Media PNTL.