IMG_0509

Dili-Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halo avaliasaun servisu operasional festa demokrasia Eleisaun Prezidensial tinan 2022-2027 Da-ruak hodi evalua susesu no dezafiu ne’ebe maka iha no hadia diak liutan iha future.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten enkontru ida ohin hodi bolu fila-fali Komandante munisipiu, Unidade, Xefe Departamentu no Gabinete sira hodi aprejenta progresu ba festa demokrasia nian iha munisipiu hotu tanba ita hatene katak ho rekursu ne’ebe PNTL iha ohin loron maka atividade hotu festa demokrasia ita involve membru hotu iha Komandu Jeral tanba ne’e maka sira mai hotu hodi hato’o dejafiu saida maka sira hasoru hahu husi kampaña to’o eleisaun, Nia hato’o asuntu ne’e ba Jornalista sira iha Salaun Maubara room Timor-Plaza Dili, segunda (02/05).

Nia haktuirtan iha enkontru avaliasaun ne’e identifika dezafiu balu maka hanesan dezafiu rekursu humanus, transporte no komunikasaun ne’ebe maka Komandu tenta para solusiona buat balu.

Komandu rejista para ba oin oinsa hadia buat balu ne’ebe maka presija hadia no buat balu ne’ebe karik Komandu tenke aprejenta ba governu no segundu Komandu orienta era foun normalidade de servisu rutina PNTL nian tanba durante ne’e ita prekupa, antisipa no foku liu ba kampaña no Eleisaun Prezidensial maka prosesu ne’e hotu ona ita hein deit halo selebrasaun.

IMG_0616

Orientasaun Komandu nian maka Komandante sira alende nafatin hare oinsa asegura festa serimonia restaurasaun Independensia 20 de maiu, segundu sira tama halao servisu rutina Polisia nian maka: halo vizivilidade hahu husi munisipiu mai nasional, atividade Polisia Komunitariu nian, atividade Seguransa Rodoviariu ba aktu prevensaun, kriasaun enkontru, rejolusaun komflitu, reativa no normalija fila-fali enkontru OPS ho KPK, no Konsellu Seguransa Municipal no Rejional.

Alende ne’e husu ba Komandante sira atu buka tuir motive husi kazu suisidiu(hatalik aan) ne’ebe sae makaas kada semana entaun Komandante sira tenke buka tuir abut ka hun husi problema ne’e nia kauza ne’e saida para aprejenta depois karik iha reuniaun konsellu seguransa iha munisipiu ka unidade sira ita konsege buka nia abut hodi hare solusaun.

IMG_0074

Orentasaun enkontru ida ohin hare ba situasaun hirak ne’e no ikus maka preparasaun ba segurasan iha serimonia sira ne’ebe maka sei halao iha loron 19 no 20 fulan ne’e, tanba selebrasaun ne’e alende iha nivel nasional sei halao mos iha munisipiu entaun ida ne’e ami rezerva ba enkontru balu ne’ebe sei halao iha semana oin mai.

Enkontru Avaliasaun servisu ne’e ho prejensa husi Segundu Komandante Jeral Komisariu Polisia Mateus Fernandes, Parseru TLPDP no partisipa husi Inspetur Jeral, Komandante Komandu Operasaun, Komandante munisipiu 14, Komandante Unidade, Xefe Departamentu, Xefe Servisu no Xefe Gabinete sira iha Kuartel Jeral. Programa ne’e organija husi Komandu Operasaun ho apoiu finanseru husi parseru TLPDP. Media PNTL