IMGL9306

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi servisu konjunta hanesan Servisu Informasaun Polísia (SIP) no Servisu Investigasaun Kriminal Nasional (SIKN) kaptura ona suspeitu ne’ebe maka lansa Azitasaun, Propaganda hodi halo ameasa movimentu ba komunidade sira husi parte Leste (Manatuto no Lautem) iha rede sosial ne’ebe sai atensaun ba PNTL no ba públiku.

Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Armando Monteiro liu husi konferensia imprensa sábado (23/04) foin lalais ne’e hateten akontesimentu ne’e mosu hafoin Eleisaun Prezidensial iha loron 20 fulan Abril tinan ne’e iha oras tuku 8 kalan.

“PNTL liu husi SIP no SIKN halo operasaun estratégia persuasivu identifika, lokaliza no kaptura autor prinsipal na’in rua ho naran inisial PHM tinan 26 no AM tinan 40 iha area Hali Dollar-Hera Cristo-Rei Dili ohin dadersan (23/04) tuku 08:30, PNTL kontinua halo prosesu investigasaun ba autor kapturadu”, esplika Porta Voz Komandu PNTL ne’e.

Xefe Gabinete Relasaun Públika PNTL ne’e afirma tan PNTL sei kontinua buka tuir autor krime sira seluk, ne’ebe mak kontinua halo azitasaun no propaganda hodi halo ameasa, asaltu movimentu komunidade no transporte husi munisipiu Manatuto no Lautem iha rede sosial.

“Tanba ne’e Komandu Jerál PNTL apela ba sidadaun hotu alerta no labele pániku, fiar autoridade seguransa ne’ebe maka besik hela ita ka autoridade lokal informa wainhira iha movimentu indikasaun krime ne’ebe mak tenta kria instabilidade seguransa iha ita nia povu no rai ida ne’e, informa lalais hodi nune’e PNTL ho autoridade seguransa estadu tomak hola medida preventivu ou represivu imediata hodi nune’e komunidade moris livre, paz no hakmatek iha rai ida ne’e hodi kontinua hala’o aktividade hotu ho seguru”, apela eis Komandante Komandu PNTL munisipiu Baucau ne’e.

Media PNTL.