IMG_0216

Dili- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) lakontan membru nain ida ne’ebe maka husik ona mundu ne’e (mate) hodi ba fatin deskansa ikus nian.

Porta Voz PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araujo hateten Komandu Jeral PNTL lakon nia membru Ajente Prinsipal Abel Tilman Vicente ne’ebe maka durante ne’e halao nia knaar iha Komandu Unidade Patrulamentu Fronteira (UPF) Batugade, Seksaun Justisa no hakotu iss iha Domingu loron 04/10 tuku 6:30, Nia hato’o asuntu ne’e iha Komferensia Empresa iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, Segunda (05/10)

Nia haktuirtan Komandu hato’o Sentidu Kondolensia profundu ba Komandu UPF no familia ne’ebe maka matebian husik hela, Komandu lakon tebes nia membru ida ne’ebe maka dedika nia aan ba rai ida ne’e liu husi nia servisu hanesan membru Polisia.

Entretantu Komandante UPF Superintendente João Sancho Pires sente lakon nia membru diak ida ne’ebe maka halo servisu iha terrenu, matebian hanesan membru ne’ebe maka loyal ba Komandu.

Nia haktuirtan Matebian halao hela servisu iha Kuartel UPF, durante halao servisu matebian laiha moras ruma, iha loron Sabadu 03/10 nia servisu to’o kalan, hafoin han kalan hotu membru ida-idak fila ba nia Baraka no deskansa maibe derepente moras ataka matebian nune’e Hau orenta Xefe operasaun ba nia fatin hodi koalia no konvense nia, matebian mos sei koalia nafatin lia fuan balu ba Xefe operasaun no Hau orienta Xefe operasaun ho memebru nain 3 hodi lori ba Klinika Balibo hodi halo tratamentu atu hatene moras ne’e oinsa maibe la konsege salva.

Horseik Komandu UPF kordena hodi hetan Kaixaun no Ambulansia hodi mai to’o Dili ho Familia no lorokraik desloka ba Betanu to’o hori kalan no aban 06/10 maka prosesu Funeral iha nia rai moris fatin .

Matebian kazadu tanba ne’e komandu sei liga ho Rekursu Humanus hodi hare nia Diretu ligadu ho Seguransa Sosial.

Matebian Ajente Prinsipal Abel Tilman Vicente tinan 33, husi munisipiu Manufahi Betano , tama iha Akademia Polisia iha tinan 2012 graduasaun  no kolokasaun ba UPF iha 2013 to’o nia hakotu iss. Media PNTL