IMG_0001

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandante Jerál Komisariu Polísia Faustino da Costa akompaña husi Segundu Komandante Jerál Komisariu Polísia Mateus Fernandes tersa-feira (16/11) ne’e lidera enkontru Avaliasaun Servisu no preparasaun Seguransa ba iha serimonia 28 Novembru tinan ne’e inklui seguransa ba loron Natal no Tinan Foun ho Komandante Munisipiu, Unidade, Xefe Servisu, Seksaun no Gabinete sira Komandu Jerál nian.

Ba jornalista sira hafoin enkontru, Komandante Jerál Komisariu Polísia Faustino da Costa hateten primeiru aktividade hotu-hotu liu-liu ba 28 Novembru, PNTL sei envolve iha Parada além-de nia (PNTL-red) rasik sei halo seguransa ho forsa seguransa sira seluk.

IMG_0015

“Parte segundu maka Natal ho Tinan Foun ninian Diretiva Komandu hasai ona liga ba aktividade preventivas ne mak halo Baragem de Estrada (Check Point), cek mós sasan sira ne’ebe tama husi rai ketan hanesan fugetes, tanba ita lakoi atu mosu buat ruma ita la espera iha eventu loron bo’ot hanesan Natal no Tinan Foun”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Liga ba komemorasaun loron Proklamasaun 28 Novembru tinan ne’e ne’ebe sei realiza iha munisipiu Baucau, maibé preukupasaun ema hotu nian liga ba situasaun seguransa iha munisipiu Baucau ne’ebe númeru kazu krime kontinua sa’e maka’as, ba ida ne’e Komisariu Polísia ne’e esplika, “ita hare’e parte ida ne’e maibé semana ida resin ona, ita reforsa seguransa iha ne’eba (Munisipiu Baucau-red) maibé laiha situasaun balun ne’ebe maka sai preukupasaun ita hotu nian, aktividade hotu-hotu iha Baucau lao diak, preukupasaun maka kestaun agora ita koalia kona-ba tempu udan”.

IMG_0023

Iha enkontru avaliasaun servisu ne’e, Komandante Munisipiu, Unidade no Xefe Servisu sira mós hato’o preukupasaun no problema ne’ebe maka durante ne’e sira infrenta hanesan membrus limitadu no ida seluk maka menus de apoiu hanesan transporte no komunikasaun. Hatan ba kondisaun postu provizoriu UPF nian iha fronteira ne’ebe ho kondisaun taka deit ho tali tahan, ba ida ne’e Autoridade másimu seguransa ne’e esplika katak Komandu labele halo milagre/buat ruma iha tempu badak nia laran ne’ebe saida maka ami halo iha ne’eba, Orsamento Geral Estadu (OGE) ita tau, agora prosesu ne’e lao iha parte relevante to’o agora seidauk anunsiu kompañia ne’ebe maka sei responsabiliza, entaun sé ita hein ida ne’e la signifika katak tenke retira postu ne’eba.

Media PNTL.