nico-2

Maliana, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) sexta-feira semana kotuk (18/12) realiza Parada Prontidaun hodi asegura seguransa festa Natal 2020 no Tinan Foun 2020 no garante ezekusaun implementasaun Estadu Emergensia (EE).

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Faustino da Costa iha ninia intervensaun ba iha serimonia ne’ebe hala’o iha Komandu PNTL Munisipiu Bobonaro hateten hanesan ita hotu hatene katak oras ne’e dadaun PNTL nu’udar instituisaun Estadu nian ne’ebe designa hodi bele defende Legalidade Demokrátiku no garante seguransa ba ema hotu inklui asegura riku-soin sasan ema hotu nian no mós protégé bebeik Direitus Umanus, Direitu Sidadaun sira liu-liu iha termu ne’ebe konstitui iha Lei no Regulamentu sira.

“Iha tempu Natal nu’udar oportunidade ida ikus kona-ba Festa Familia ninian iha tinan-tinan ne’ebe koñesidu selebrasaun ida ita hanaran Festa Natal 25 Desembro, nune’e partikularmente iha Timor-Leste ita hotu hatene no mós rekoñese katak festa ida ne’e laos selebra deit própriu iha Timor-Leste maibé Kristaun iha mundu tomak festeja hanesan mós Timor-Leste sei hala’o”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Autoridade másimu seguransa ne’e afirma tan katak iha tinan 2020 ida ne’e mós sai hanesan supreza bo’ot ida no liu-liu laos deit Timor-Leste maka hasoru maibé mundu tomak hasoru dezafiu no mós Pandemia iha ne’ebe hanaran SARS CO2 ka koñesidu COVID-19 nune’e situasaun ida ne’e obriga ita liu-liu membru sira PNTL ninian atu foti medida ida ne’ebe sepsional laos deit ba populasaun maibé mós refere liu kona-ba aktividade sira PNTL ninian.

nico

“Durante iha tinan 2020 ita hotu asiste no akompaña kona-ba implementasaun EE ne’ebe hahu’u kedas iha loron 27 fulan Marsu no oras ne’e dadaun Timor-Leste tama iha implementasaun EE ba dala-walu nian nu’udar ita hotu hatene, importante tebes mós iha parte ida ne’e atu bele kontrola Pandemia ida ne’e iha nasaun nia laran husi Pandemia ne’ebe afeta tebes laos deit iha Timor-Leste maibé iha mundu tomak ne’ebe aktividades sosias, ekonomikas no mós halo hodi rezulta ema balun iha rai liur lakon sira nia servisu, lakon sira nia familia no mós balun sira nia familia tenke hela iha sala Isolamentu no hela iha sala Isolamentu akontese mós ba iha Timor-Leste”, haktuir na’in ulun PNTL ne’e.

Komisariu Polísia ne’e akresenta tan iha tempu susar ida ne’e partikularmente ho situasaun epidemologika iha mundu tomak maka kontrolo sira iha area fronteira sai mós hanesan alvu ida ne’ebe instituisaun seguransa en-kooperasaun ho instituisaun defesa tenke asegura katak ita nia sosiedade, komunidade tenke seguru no evita propagasaun kona-ba Virus Pandemia COVID ida ne’e.

“Hare’e ba situasaun hirak ne’e ba iha implementasaun EE ida ne’e maka Komandu PNTL orienta oinsa atu asegura no reforsa liu tan seguransa iha fronteira, maka Komandu koloka mós UEP, UPF ne’ebe destaka nanis hamutuk ho UPM hanesan mós Komandu munisipiu sira liu-liu iha fronteira atu garante katak sidadaun sira bele halo sira nia movimentu ida ne’ebe laiha infesaun ba iha Virus SARS CO2 ida ne’e; além-de ne’e mós iha implementasaun EE ida ne’e instituisaun PNTL hari’I no kria Postu temporariu/ Postu Vizilansia iha area sira ne’ebe nesesita katak presiza tau duni ita nia seguransa hodi garante laos deit ba aktividade ida ne’ebe ita preukupa maibé mós ba aktividades sira hotu ne’ebe tuir Lei la permite ou ita hanaran Kontra-Bandu”, hakotu Komandante Jerál PNTL ne’e.

Media PNTL. 

nico-3