271260754_1336876776736305_8758491297788564530_n

Dili-Inisiu tinan 2022 Komandu Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) reestrutura Komandante munisipiu, Unidade no Xefe Gabinete hodi fo tomada de posse ba komandante munisipiu Baucau, Covalima, Komandante Interinu UPM, Xefe Relasaun Publika no Xefe Relasaun Internasional.

Nomeasaun ne’e bazeia ba Despasu Nu 328/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomei Supernitendente Antonio Maria de Sá ba kargu nudar Komandante munisipiu baucau hodi Subtitui Superintendente Xefe Armando Monteiro.

Despasu Nu.327/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Superintendente-Assistente Basilio de Jesus hodi assume kargu nudar Komandante munisipiu Covalima hodi subtitui komandante sesante nomei Supernitendente Antonio Maria de Sá.

271387469_1336874946736488_3277098752760994164_n

Despasu Nu.326/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Inspetur- Chefe João César da silva hodi asumi kargu nudar Komandante Unidade Polisia Maritima hodi subtitui Superintendente-Assistente Basilio de Jesus.

Despasu Nu.325/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Inspetur-Chefe Aniceto da Silva de fatimahodi assume kargu nudar Segundu Komandante UPM.

Despasu Nu. 329/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Superintendente-Chefe Armando Monteiro ba kargu Xefe Gabinete Relasaun Públika hodi subtitui Superintendente-Chefe Arnaldo Araujo. Despasu Nu. 330/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Superintendente-Chefe Arnaldo Araujo hodi assume kargu nudar Xefe Gabinete Coordenadorba koperasaun no Relasaun Internasional no

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten Hau ho Segundu Komandante Jeral Komisariu Polisia Mateus Fernandes hato’o agradesementu wain ba Komandante sira ne’ebe maka ohin simu posse hodi assume kargu foun ba servisu no esforsu sira hotu ne’ebe Imi halo durante assume knar iha Komandu munisipiu, Unidade no Gabinete, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi intervensaun iha serimonia tomada de posse ne’ebe maka halao iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, (03/01).

271279454_1336876020069714_3281911294435962911_n

“Hau dezafia nafatin Komandante sira atu bele hatutan servisu ne’ebe Komandante sesante sira halo ona hodi kontinua mantein no hadia diak liutan hodi asegura atividade polisial hotu-hotu ne’ebe presija asegura tuir misaun no knaar PNTL nian,”dehan Komisariu Faustino.

Komisariu ne’e hato’o parabens ba Estrutura foun no husu Komandante sira atu mantein servisu ne’ebe maka diak no kontinua halo diak liutan.

Partisipa iha serimonia tomada de posse ne’e Estrutura Komandu PNTL, Xefe Seksaun, Xefe Departamentu no Unidade. Media PNTL