Viqueque, Manufahi, Aileu, Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisariu Polísia Faustino da Costa durante loron rua (12-13/10) hala’o vizita servisu ida ba iha Komandu PNTL munisipiu tolu hanesan Viqueque, Manufahi no Aileu hodi hare’e besik liu tan kondisaun no problema ne’ebe maka Komandu hasoru durante ne’e.

2F5A9054

Iha loron 12 fulan Outubru tinan 2020, Komisariu Polísia Faustino da Costa akompaña husi Xefe Gabinete Relasaun Públika no ekipa hala’o vizita dahuluk iha Komandu PNTL munisipiu Viqueque ne’ebe hahu’u kedas hala’o enkontru ho Komandante munisipiu no Komandante eskuadra sira hodi rona preukupasaun no difikuldade ne’ebe maka Komandu ne’e hasoru durante hala’o kna’ar iha terenu.

Iha biban enkontru ne’e, Komandante PNTL munisipiu Viqueque Superintendente Sebastião Alves Quintão aprezenta relatoriu badak kona-ba Koimas ou Infrasaun ne’ebe Komandu PNTL munisipiu Viqueque hatama ba kofre Estadu hahu’u husi fulan Janeiru to’o Outubru tinan 2020 hamutuk $2.181,00. Rezista mós Servisu Investigasaun Kriminal (SIK) durante fulan Janeiru-Outubru ho total kazu 141 ne’ebe maka rezistu ba Ministeriu Públiku (MP) hamutuk 124, kazu 8 maka taka no kazu 9 maka sei iha prosesu nia laran.

Komisariu Polísia Faustino da Costa iha enkontru ne’e hateten vizita ne’e halo hodi mai hare’e no rona difikuldade ne’ebe maka Komandu hasoru. Mai fó mós Komandu PNTL nia hanoin atu ajusta tuir saida maka ita nia governu nia hakarak ba oin, instituisaun Estadu ida ne’e lao husi ne’ebe. Tanba ne’e iha 27 Marsu wainhira simu posse, iha buat haat ne’ebe tau iha importansia bo’ot tebes maka hanesan Mudansa, Konfiansa, Koizaun no Esperansa.

2F5A9541

Hafoin hala’o enkontru iha Komandu PNTL munisipiu Viqueuque, Komandante Jerál ho komitiva hala’o fali vizita ba iha eskuadra Fatuberliu munisipiu Manufahi hodi hare’e difikuldade ne’ebe maka membru sira hasoru durante hala’o kna’ar hanesan autoridade seguransa.

Loron 13 fulan Outubru, Komisariu Polísia Faustino da Costa hala’o fila fali enkontru ho Komandante PNTL munisipiu Manufahi hamutuk ho Komandante eskuadra haat hanesan Same, Turiskai, Alas no Faturbeliu inklui Xefe Seksaun no Servisu sira Komandu munisipiu nian. Iha oportunidade enkontru ne’e Komandante PNTL munisipiu Manufahi Superintendente Joni Viana das Regras aprezenta situasaun seguransa iha munisipiu ne’e, servisu no problema ne’ebe maka infrenta durante ne’e.

Iha munisipiu Manufahi, Komisariu Polísia ne’e hala’o vizita mós ba iha Caserna Komandu nian hodi hare’e besik liu tan kondisaun edifisiu no membru hirak ne’ebe maka hela iha fatin ne’e.

Iha loron ikus vizita nian, Komandante Jerál PNTL ho ekipa to’o iha Komandu PNTL munisipiu Aileu hodi hala’o enkontru ho Segundu Komandante PNTL munisipiu Aileu Superintendente Assistente António Lourenço da Costa Soares hamutuk ho Komandante eskuadra sira hanesan Aileu Villa, Lekidoe, Laulara no Remixio.

Objetivu prinsipal husi vizita servisu autoridade másimu seguransa ne’e maka atu hare’e besik liu tan kondisaun no difikuldade hirak ne’ebe maka Komandu munisipiu sira infrenta. No objetivu segundu maka halo preparasaun planu servisu Komandu PNTL nian ba oin iha eventu sira ne’ebe maka Timor-Leste sempre selebra ba.

Media PNTL.   

2F5A9873