438300819_467117019161215_4509825724029248155_n

Dili, Membru Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komandu Munisipiu Dili hamutuk 83 ne’ebe maka iha tempu pasadu envolve iha Grupu Arte Marsias (GAM) no Grupu Arte Rituais (GAR), iha loron tersa-feira (07/05) ne’e ho konsiensia no vontade rasik entrega Atributu GAM no GAR nian ba Komandu PNTL hodi hato’o komprimisiu no jura hodi ba oin hala’o deit servisu tuir Lei no Ordem, servi ba Estadu no ba Povu.

Komandante Jerál PNTL Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa iha ninia intervensaun hateten aktividade serimonia ida ohin hanesan kontinuasaun husi orientasaun governu ne’ebe maka ita realiza ona iha loron 7 Dezembru tinan 2023 tinan kotuk.

“Hanesan instituisaun seguransa ne’ebe maka garante paz no estabilidade no tutela ba iha Ministeriu Interior, kumpri orientasaun Governu ninian hodi haketak ann husi GAM no GAR sira, atu nune’e bele servi deit instituisaun PNTL, servi deit nasaun RDTL no mós servi deit ita nia povu, ita nia rai ida ne’e ho diak, ohin ita realiza ona juramentu husu ba oin atu hala’o imi nia servisu ho profesionalizmu, hala’o servisu ho kualidade”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Aurtoridade másimu intituisaun Seguransa ne’e afirma tan katak tanba uluk ema kestiona kona-ba ita nia profesioanlizmu, ema hateten katak ita iha atendimentu ita sei apoiu hela ba iha GAM A k B ou GAR ka Partidu Politiku ruma, hahu’u ohin ba oin hatudu no halo diak liu tan.

“Hau fiar katak aban ka bainrua wainhira karik mosu problema ruma ema sei nafatin kestiona ita nia profesionalizmu, maibé ita servisu iha rai ida ne’e mezmu ita hala’o ita nia kna’ar iha uma kain mós iha ona problema sá tan ita servi iha instituisaun, servi ita nia povu, ema sei la satisfaz ho buat ne’ebe maka ita halo, mas hau husu ba imi nafatin hatudu profesionalizmu imi nian iha terenu, hatudu nafatin imi nia étika komunikasaun diak hodi servi ita nia povu”, hatutan Komisariu Jerál Polísia ne’e.

438230502_467117015827882_2538456004822137026_n

Iha fatin hanesan Presidente Komisaun B Parlamentu Nasional (PN) ne’ebe trata asuntu Negosiu Estrangeiru, Defesa no Seguransa Nasional Domingos Augusto ‘Deker’ hateten nu’udar Komisaun ne’ebe tutela ba iha area Negosiu Estrangeiru, Defesa no Seguransa Nasional iha mandatu sesta legislatura wainhira hau asiste ho hau nia matan ba eventu ida ne’e, hau orgullu tebes, orgullu tanba sá, Orgullu tanba ita hakat pasu ida, ita hahu’u pasu ida husi ita nia komprimisiu rasik tuir planu Nonu Governu Konstitusional ninian ne’ebe difine.

“Iha fatin ida ne’e hau agradese no fó parabéns ba Komandu PNTL, Komandu Munisipiu ho Unidade sira hotu ne’ebe bele organiza eventu ida ne’e no liu-liu hau nia parabéns ba membru PNTL sira hotu ne’ebe ho konsiensia rasik bele deside hodi deklara ann iha públiku ida ne’e, hodi hateten katak ‘SIM’, tempu ne’e to’o duni ona atu ita se’es ann husi problema hotu-hotu, tenke hetan liberdade husi problema, husi interese oin-oin atu sai ajente Estadu ne’ebe lolos, ne’ebe Neutru hodi servi deit ita nia rai ho ita nia povu tuir ita nia juramentu, ne’e hau orgullu”, akresenta Presidente Komisaun B Parlamentu Nasional (PN) ne’e.

Domingos Augusto ‘Deker’ afirma liu tan katak ita bo’ot sira maka esperansa povu no nasaun nian, instituisaun hotu-hotu iha responsabilidade ba ita nia rai no ba ita nia povu maibé instituisaun prinsipal rua hanesan F-FDTL no PNTL ne’ebe atu garante seguransa, defesa, paz no estabilidade ba ita nia rai importante liu.

Entretantu, Ministru Juventude, Desportu, Arte no Kultura Nelio Isac Sarmento hateten ohin ita partisipa iha dala ida tan aktu husi komprimisiu ida ne’ebe kada membru PNTL hakarak hatudu ba ita nia povu, komesa ohin hakarak servi deit Estadu no Nasaun.

“Ita hotu akompaña ho diak ita nia nasaun ne’e, dala-ruma ita kontente maibé dala-ruma ita tanis tanba hahalok husi ita nia sidadaun rasik, hahalok husi sidadaun sira ne’ebe hakarak hatudu forsa liu husi GAM, maibé lolos wainhira ita hakarak komunga doutrina Arte Marsial ne’e maneira ida ne’ebe fó kbi’it mai ita atu defende ann nune’e mós atu ajuda ita nia populasaun sira ou ema ruma ne’ebe presiza ita nia ajuda, maibé hafoin ukun ann ita komunga tiha Arte Marsias ne’e sai hanesan grupu forsa ida, grupu ida ne’ebe mai hamutuk atu aumenta ita nia forsa hodi hare’e ba forsa seluk hanesan ita nia inimigu, maibé ita haluha tiha katak forsa sira seluk ho forsa sira seluk, ita hateke ba malu maun ho alin mesak Timor oan deit”, haktuir Ministru Juventude, Desportu, Arte no Kultura ne’e.

Iha oportunidade ne’e, Ministru Interior Franscisco da Costa Guterres aktividade entrega atributu ne’e ita hahu’u ona husi loron 7 fulan Dezembru tinan kotuk maibé sei falta munisipiu balun maka ita seidauk realiza tanba ne’e iha loron sexta semana ne’e sei hala’o iha munisipiu Ainaro (Cassa).

“Iha munisipiu Ainaro sei konsentra hotu membru sira ne’ebe uluk envolve iha GAM no GAR husi munisipiu Aileu, Ainaro no Suai sira sei hamrik hodi desvinkula tan sira ann husi Arte Marsias ne’e, ida ne’e importante ba sira tanba sira bele ajuda Estadu atu tau regras no implementa Lei, ita espera katak durante suspensaun aktividade GAM no GAR ita desvinkula sira (Membru PNTL ne’ebe uluk envolve iha GAM no GAR) hotu ona nune’e wainhira suspensaun hotu ona ita tau regra katak tenke hala’o deit servisu tuir Lei no Ordem”, haktuir Ministru Interior ne’e.

Membru PNTL husi Komandu munisipiu Dili hamutuk 83 ne’ebe maka desvinkula sira nia ann husi GAM no GAR, iha serimonia ne’e entrega atributu GAM no GAR nian, halo Deklarasaun Komprimisiu hodi Rei Bandeira RDTL no PNTL hafoin asina Akta husi Ministru Interior no Komandante Jerál PNTL, ne’e kompostu husi membru GAM no GAR hanesan PSHT hamutuk ema na’in 41, IKS na’in 19, KORKA na’in 8 no 77 ema na’in 15.

Hola parte mós iha serimonia ne’e Segundu Komandante Jerál PNTL, Komandante Komandu Supervizaun, Komandante PNTL munisipiu Dili ho ninia estrutura, Presidente KRAM, Autoridade Lokal husi munisipiu Dili nian, reprezentante Presidente Autoridade Munisipiu Dili, Veteranu inklui konvidadu sira seluk. Aktividade ne’e hala’o iha kampu Komandu PNTL munisipiu Dili, Kaikoli.

Media PNTL.