_MG_4314

Kasa, Ainaro, Membru Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) husi Komandu Munisipiu Ainaro, Aileu no Covalima hamutuk 56 ne’ebe maka iha tempu pasadu envolve iha Grupu Arte Marsias (GAM) no Grupu Arte Rituais (GAR), iha loron Sabado (11/05) ne’e ho konsiensia no vontade rasik entrega Atributu GAM no GAR nian ba Komandu PNTL hodi hato’o komprimisiu no jura hodi ba oin hala’o deit servisu tuir Lei no Ordem, servi ba Estadu no ba Povu.

Komandante PNTL Munisipiu Ainaro Superintendente Assistente Polísia Luis da Silva iha ninia intervensaun ba serimonia ne’e hateten desvinkulasaun ba membru PNTL sira husi GAM no GAR ne’ebe hala’o iha loron ohin, bazea ba deklarasaun husi Primeiru Ministru RDTL iha loron 07 Dezembru 2023 iha Palacio Governo Dili, Timor-Leste hodi konsidera ba serimonia Deklarasaun Komprimisiu de Onra no sai hanesan fundamental ida hodi kontinua esforsu no garante katak iha insitutuisaun PNTL la integra no la kolabora iha parte GAM no GAR nian.

“Despaisu Ministru Interior Nu.125/G-MI/XII/2023 iha loron 13 Dezembru kona-ba Indikasaun  Desvinkulasaun ba membru PNTL ne’ebe envolve iha GAM no GAR inklui orientasaun husi Komandante Jerál PNTL ba serimonia entrega Atributu GAM no GAR Nu.94/CG-PNTL/V/2024 iha loron 06 Maiu 2024, Komandante munisipiu Aileu, Ainaro no Covalima prepara sira nia membru atu entrega Artributu GAM no GAR hala’o dala ida deit no realiza iha suku Kasa, postu administrativu Ainaro Vila, munisipiu Ainaro”, tenik Komandante PNTL Munisipiu Ainaro ne’e.

Superintendente Assistente Polísia ne’e salienta tan katak ohin loron nu’udar loron importante ba PNTL munisipiu Aileu, Ainaro no Covalima relasiona ho referensia no enkuadramentu legal ne’ebe temi iha leten hodi kumpri no hala’o desvinkulasaun ba membru PNTL sira ne’ebe envolve iha GAM no GAR. Pasadu, durante tinan barak públiku sempre kestiona kona-ba neutralidade no imparsialidade membru PNTL nian atuasaun iha terenu relasiona ho konflitu ne’ebe lori naran GAM no GAR iha teritoriu Timor-Leste.

“Tanba ne’e ohin total membru PNTL hamutuk 56 kompostu husi munisipiu Aileu na’in 8, munisipiu AInaro na’in 16, munisipiu Covalima na’in 30 no migrasaun na’in 2, afirma sira nia ann ba dala rua, ba dahuluk hala’o tiha ona iha tinan 2013 no ohin membru PNTL sira kompremete entrega tan atributu GAM no GAR hodi hakotu relasaun GAM no GAR, hodi kumpri no hakruk deit ba Lei no Ordem no hala’o nia misaun tuir konstituisaun RDTL artigu 147”, afirma Superintendente Assistente Polísia ne’e.

Iha fatin hanesan Komandante Jerál PNTL Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa iha ninia intervensaun hateten serimonia ida ne’ebe ohin realiza iha Kasa, kontinuasaun husi orientasaun Primeiru Ministru nian iha serimonia ne’ebe realiza ona iha loron 07 Dezembru 2023, antes realiza iha Kasa, ita mós realiza ona iha munisipiu sira seluk hanesan Likisa, Viqueque, Baucau, Lautem, Manatuto, Unidade (UPM, UEP) no ohin realiza iha Kasa.

_MG_4360

“Agradese no apresia ba Komandante munisipiu tolu (Ainaro, Aileu, Covalima) ne’ebe maka bele organiza membru sira hodi bele partisipa iha serimonia ida ohin, hau mós hakarak uza oportunidade ida ne’e hakarak fó hau nia apresiasaun ass/bo’ot ba membru sira ne’ebe maka uluk envolve iha GAM no GAR, ohin ita bo’ot sira ho fuan bo’ot hodi kumpri orientasaun governu nian no kumpri orientasaun Komandu nian ohin hodi entrega atributu ita bo’ot sira nian”, hateten Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Jerál Polísia ne’e subliña tan katak dokumentu sira ne’ebe ita bo’ot sira asina, sei sai hanesan faktus ka evidensia ida ba Komandu atu nune’e hodi hatudu ba iha publiku katak ita nia membru ida ne’e hala’o ona serimonia no sira entrega ona sira nia atributu mai iha Komandu.

“Membru sira, ohin iha komprimisiu no iha juramentu, ita bo’ot sira jura ba rai dia ne’e, jura ba bandeira RDTL, jura ba instituisaun, jura ba Maromak katak ita hakotu ann husi organizasaun sira no ita servi deit ba iha ita nia rai ida ne’e, servi ba ita nia institusaun, servi ba iha ita nia povu, agora ita tenke hatudu ba ita nia povu katak ita jura ona, ita entrega ona atributu, hala’o ita nia servisu ho professional”, hatutan Komisariu Jerál Polísia ne’e.

Entretantu, Ministru Interior Franscisco da Costa Guterres hateten nia parte lori governu nia naran hakarak kongratula membru sira ne’ebe maka hamrik iha ne’e tanba imi hakarak hatudu ba públiku, ba Estadu no Governu ida ne’e katak imi ho vontade rasik hakarak servi deit rai ida ne’e no povu ida ne’e.

“Parabéns ba imi katak ho vontade hamrik iha ne’e hodi dehan katak ami ho komprimisiu ida deit maka hakarak servi rai no povu ida ne’e, atu lori estabilidade ba rai ida ne’e, imi hakarak hametin seguransa iha rai ida ne’e atu nune’e dezenvolvimentu ne’e bele lao ho diak, ne’e papel importante PNTL nian, imi mós hakarak hatudu ba hotu-hotu katak ami mai hamrik, ami desvinkula ami nia ann husi GAM no GAR katak ami la pretense ba kualkér grupu ida maibé ami pretense ba Estadu, Povu no Rai ida ne’e RDTL, ne’e maka exemplu ida diak tebes”, tenik Ministru Interior ne’e.

Membru PNTL husi Komandu munisipiu Aileu, Ainaro no Covalima hamutuk 56 (Aileu: 8; Ainaro:16 ; Covalima:30 no Migrasaun:2) ne’ebe maka desvinkula sira nia ann husi GAM no GAR, iha serimonia ne’e entrega atributu GAM no GAR nian, halo Deklarasaun Komprimisiu hodi Rei Bandeira RDTL no PNTL hafoin asina Akta husi Ministru Interior no Komandante Jerál PNTL, ne’e kompostu husi membru GAM no GAR hanesan PSHT, IKS, KORKA no 77.

Hola parte mós iha serimonia ne’e Presidente Autoriudade Munisipal Aianro ho estrutura, Presidenet KRAM, reprezentante Ministru Juventude, Desportu, Arte no Kultura, Veternus munisipiu Ainaro, Autoridade lokal munisipiu Ainaro, komunidade, estudante inklui Komandante Komandu PNTL munisipiu Aileu Superintendente Polísia Sebastião Alves no Komandante Komandu PNTL munisipiu Covalima Superintedentende Polísia Calisto Gonzaga. Aktividade ne’e hala’o iha kampu futebol suku Kasa, postu administrativu Ainaro Vila, munisipiu Ainaro.

Media PNTL.