Komandu PNTL sei Loke Konkursu Internu ba  Sarjentu

20171222-IMG_9606

Dili- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) sei loke konkursu internu ba Sarjentu sira hodi konkore ba Postu Ofisiais Inspetor Asistente.

Komandante Centru Formasaun Polisia (CFP) Superintendente Arquimino Ramos hateten konkursu ne’e realija bazeia ba Despasu Ministru Interior Interinu ne’ebe autorija atu loke konkursu Ofisial Inspector Asistente, Nia hato’o asuntu ne’e hafoin reuniaun ho pontu fokal sira iha CFP Comoro Dili, Segunda (17/12).

Nia haktuirtan konkursu ne’e hahu loke iha loron 21/12/2018 to’o 07/01/2019 ba vaga hamutuk 65 ba Sarjentu sira iha Dili no munisipiu hotu hafoin halo selesaun dokumentu kontinua ho ezame eskrita prova tekniku vokasional, ba kandidatu sira ne’ebe pasa sei tuir ezame psikolojia no ezame mediku.

Diploma Ministerial Nu 35/2018 de 29 de Novembru hasai ona ho kriteriu katak kandidatu minimu tenke Basarelatu D1, D2, D3 no lisensiatura, Postu Sarjentu tinan 4, tinan masimu 50 maka konkore ba postu Ofisial Inspetor Asistente.

“Ohin ita hahu reuniaun ho pontu fokal sira atu nune’e wainhira sira fila ba sira nia unidade no munisipiu sira esplika ba kandidatu sira hotu atu bele hatene prosesu ne’e nune’e wainhira sira hatama sira nia dokumentu kompletu,”dehan Superintendente ne’e.

Komandante CFP maka sei lidera ekipa de juri ba konkursu ne’e ho membru juri nain 7, iha Sekretariadu Komandante Jeral Komisariu Julio da Costa Hornay nomeia membru nain 12 ho pontu fokal sira atu apoia servisu iha munisipiu no Unidade Kuartelada tolu (3).

Antes termina Prezidente juri ne’e husu ba kandidatu sira atu prepara aan didiak, no fiar iha komisaun katak Hau sei garante promosaun ne’ebe transaparante, justu ba ema hotu-hotu no sei la tolera iha prosesu ne’ebe la tuir regras no lei ne’ebe iha.

Fiar katak ita bo’ot sira prepara aan didiak no estuda lei hirak ne’ebe uluk hateten ona no iha loron 21/4 sei fo saitan materia ezame nian no lei sira ne’ebe presija estuda; alende ne’e preparamos kondisaun fizika ho diak tanba ezame fizika ne’e mos todan. Media PNTL

Komandu PNTL no F-FDTL Apela ba Povu Atu Mantein Paz no Estabilidade

2F5A4900

 

Dili- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Falintil Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) apela ba povu Timor-Leste atu kontribui hodi mantein paz no estabilidade durante selebra loron Natal 25/12 no tinan foun 2019.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Julio da Costa Hornay hateten  atu selebra Natal no tinan foun iha ambiente ne’ebe nakonu ho paz no dame maka ami forsa seguransa no defeza apela ba timor oan tomak ne’ebe moris iha rai ida ne’e inklui sidadaun estranjeiru ne’ebe hela iha Timor-Leste ka mai vizita familia atu hotu-hotu kontribui ba paz no estabilidade. Nune’e ita hotu bele selebra ka festeja loron Natal  no simu tinan foun ho diak no kontente hamutuk ho familia, Nia hato’o asuntu ne’e iha Komferensia Imprensa iha Kuartel jeral PNTL Kaikoli Dili, Kinta (13/12).

Komisariu Hornay haktuir atu asegura selebrasaun ida ne’e maka ministru Defeza no Interior Interinu Filomeno Paixão hasai Diretiva ba Komandu PNTL no F-FDTL atu apoia malu hodi asegura, tanba ne’e Komandu rua prepara ona nia planu operasaun ne’ebe sei hahu iha loron 15/12/2018 to’o 15/01/2019, tanba ne’e Komandu munisipiu 13 ho Unidade Kuartelda tolu (3) hamutuk ho F-FDTL preparadu ona hodi asegura loron bo’ot ne’e.

“Ami apela ba povu doben Timor-Leste liu-liu joven sira katak iha operasaun  ba seguransa Natal no tinan foun ida ne’e sei la tolera aktus kriminoju sira ne’ebe mosu no koko atu kria instabilidade ka destroy ambiente paz no dame iha loron inportante ne’ebe povu tomak sei selebra,” Nia dehan.

Iha planu operasaun PNTL no F-FDTL sei halo patrulamentu iha fatin ne’ebe risku tantu iha kapital no munisipiu, halo cek point ba movimentu transporte publiku no privadu nomos pasa revista emprezariu sira ne’ebe faan fugetes antes loron Natal no tinan foun.

Hanesan timor oan nain ba rai ida ne’e ami forsa rua husu ba ita hotu mai ita hamutuk fo liman ba malu hodi kria ambiente ne’ebe paz no dame, ba ita nia rai doben Timor-Leste ne’ebe ita hotu hadomi.

Iha okajiaun ne’e Xefe Estadu Mayor Jeneral das F-FDTL Maijor Jeneral Lere Annan Timur hateten Komandu F-FDTL no PNTL hamutuk atu fo mensajen ba imi tanba instituisaun rua ne’e kompleta malu atu garante seguransa no estabilidade ba Natal no tinan foun tanba Natal hanesan momentu haksolok tanba festa familia nian no pasajen do ano hanesan momentu reflesaun ba timor oan hotu konaba saida maka ita halo ona.

Komandu rua apela ba povu tomak atu komporta hanesan timor oan hadomi o nia rai hadomi o nia povu no hadomi mos estabilidade tanba estabilidade laiha maka dezenvolvimentumos laiha, dezenvolvimentu laiha maka estabilidademos laiha.

Lere haktuir situasaun arte marsiaismos la favoravel ba estabilidade no hakmatek ita nia komunidade ninian tanba oho malu, baku malu hanesan ema irasional  to’o tau liman ba nia lutu nasaun nian ne’ebe tau matan ba seguransa no estabilidade, husu ba imi atu hadomi imi nia futuru.

Atu termina Komandu PNTL no F-FDTL hato’o Boas festa Santu Natal 2018 no Feliz Anu novu 2019 ba povu doben Timor-Leste iha teritoriu laran tomak.

Komferensia Imprensa ne’e Akompaña husi Vice Xefe Estadu Mayor Jeneral das F-FDTL Brigaderu Jeneral Falur Rate Laek no Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Faustino da Costa ho prejensa husi Ofisiais superior F-FDTL no Ofisiais Superior PNTL. Media PNTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandu PNTL no F-FDTL Apela ba Povu Atu Mantein Paz no Estabilidade

2F5A4900

Dili- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Falintil Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) apela ba povu Timor-Leste atu kontribui hodi mantein paz no estabilidade durante selebra loron Natal 25/12 no tinan foun 2019.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Julio da Costa Hornay hateten  atu selebra Natal no tinan foun iha ambiente ne’ebe nakonu ho paz no dame maka ami forsa seguransa no defeza apela ba timor oan tomak ne’ebe moris iha rai ida ne’e inklui sidadaun estranjeiru ne’ebe hela iha Timor-Leste ka mai vizita familia iha timor atu hotu-hotu kontribui ba paz no estabilidade. Nune’e ita hotu bele selebra ka festeja loron Natal  no simu tinan foun ho diak no kontente hamutuk ho ita nia familia, Nia hato’o asuntu ne’e iha Komferensia Imprensa iha Kuartel jeral PNTL Kaikoli Dili, Kinta (13/12).

Komisariu Hornay haktuir atu asegura selebrasaun ida ne’e maka ministru Defeza no Interior Interinu Filomeno Paixão hasai Diretiva ba Komandu PNTL no F-FDTL atu apoia malu hodi asegura, tanba ne’e Komandu rua prepara ona nia planu operasaun ne’ebe sei hahu iha loron 15/12/2018 to’o 15/01/2019, tanba ne’e Komandu munisipiu 13 ho unidade Kuartelda tolu (3) hamutuk ho F-FDTL preparadu ona hodi asegura loron bo’ot ne’e.

“Ami apela ba povu doben Timor-Leste liu-liu joven sira katak iha operasaun  ba seguransa Natal no tinan foun ida ne’e sei la tolera aktus kriminoju sira ne’ebe mosu no koko atu kria instabilidade ka destroy ambiente paz no dame iha loron inportante ne’ebe povu tomak sei selebra,” Nia dehan.

Iha planu operasaun PNTL no F-FDTL sei halo patrulamentu iha fatin ne’ebe risku tantu iha kapital no munisipiu, halo cek point ba movimentu transporte publiku no privadu nomos pasa revista emprezariu sira ne’ebe faan fugetes antes loron Natal no tinan foun.

Hanesan timor oan nain ba rai ida ne’e ami forsa rua husu ba ita hotu mai ita hamutuk fo liman ba malu hodi kria ambiente ne’ebe paz no dame, ba ita nia rai doben Timor-Leste ne’ebe ita hotu hadomi.

Apela mos ba kondutor transporte publiku ne’ebe tula pasajeru atu kuida no tau inportansia ba pasajeru nia vida, kondutor tenke deskansa ho diak no tenke hare kondisaun viatura, halai tuir velosidade regras tranzitu Rodoviariu nian, labele autorija pasajeru tur iha kapon leten no labele tabele iha kareta. Keta hanoin deit atu hetan osan barak hodi haluha ka tau risku ba pasajeru nia vida, oras ne’e tempu udan halo dalan namdoras, kondisaun estrada la diak tanba iha prosesu konstrusaun hela buat hirak ne’e hotu maka hau husu ba kondutor sira presija kuidadu no atensaun atu kontrola ida ne’e ba sira ne’ebe la kumpri maka sei lori ba prosesu.

 

 

Iha okajiaun ne’e Xefe Estadu Mayor Jeneral das F-FDTL Maijor Jeneral Lere Annan Timur hateten Komandu F-FDTL no PNTL hamutuk atu fo mensajen ba imi tanba instituisaun rua ne’e kompleta malu atu garante seguransa no estabilidade ba Natal no tinan foun tanba Natal hanesan momentu haksolok tanba festa familia nian no pasajen do ano hanesan momentu reflesaun ba timor oan hotu konaba saida maka ita halo ona.

Komandu rua apela ba povu tomak atu komporta hanesan timor oan hadomi o nia rai hadomi o nia povu no hadomi mos estabilidade tanba estabilidade laiha maka dezenvolvimentumos laiha, dezenvolvimentu laiha maka estabilidademos laiha. Apela mos ba ukun nain sira atu koloka imi nia aan nudar ukun nain ba timor so imi mak bele lori ita nia povu, ita nia joven sira ba moris iha dezenvolvimentu, progresu no estabilidade nia laran.

Lere haktuir situasaun arte marsiaismos la favoravel ba estabilidade no hakmatek ita nia komunidade ninian tanba oho malu, baku malu hanesan ema irasional  to’o tau liman ba nia lutu nasaun nian ne’ebe tau matan ba seguransa no estabilidade, husu ba imi atu hadomi imi nia future tanba Instituisaun F-FDTL no PNTL nudar aparelu estadu atua iha kualker momentu husi kiik to’o boot iha regra de empenamentu.

Atu termina Komandu PNTL no F-FDTL hato’o Boas festa Santu Natal 2018 no Feliz Anu novu 2019 ba povu doben Timor-Leste iha teritoriu laran tomak.

Komferensia Imprensa ne’e Akompaña husi Vice Xefe Estadu Mayor Jeneral das F-FDTL Brigaderu Jeneral Falur Rate Laek no Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Faustino da Costa ho prejensa husi Ofisiais superior F-FDTL no Ofisiais Superior PNTL. Media PNTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAM-SEJD Hala’o Sorumutu Ho Komandu PNTL

2F5A4784

Dili, Komisaun Reguladora Arte Marsias (KRAM) hamutuk ho Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) quarta-feira (12/12) ne’e hala’o sorumutu ida ho Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) hodi partilla informasaun no atu buka meius hare’e kona-ba organizasaun arte marsias ne’ebe bandu ou taka no la eziste iha Timor.

Sekretariu Estadu Juventude no Desportu Nelio Isac Sarmentu hafoin sorumutu ba jornalista sira hateten objetivu prinsipal husi sorumutu ne’e  atu ho partilla informasaun ba malu maka oinsa bele foti medidas ba konflitu sosial sira ne’ebe maka sei akontese nafatin iha ita nia komunidade ne’ebe involve arte marsias ne’ebe la eziste ona iha Timor.

“Entaun ami (SEJD-red) ho Komandu PNTL buka no partilla informasaun ba malu atu nune’e ami hetan idea ida klaru atu oinsa maka atu fó solusaun ba aktu krime sira ne’ebe involve husi grupu arte marsias sira ne’ebe taka ona ne’e, ida ne’e maka ami nia pontu enkontru ohin loron ne’e”, hateten Sekretariu Estadu ne’e.

Nelio Isac Sarmentu akresenta liu tan katak enkontru hanesan laos halo deit ho Komandu PNTL maibé sei halo enkontru liu-liu ekipa husi KRAM ho orgaun sira hanesan Ministeriu Públiku no ministeriu sira ne’ebe relevante atu tau idea hamutuk atu fó hanoin ida ba estadu liu husi governu hodi foti medidas ou ka solusaun saida maka ita bele hakotu problema krime ne’ebe involve organizasaun sira ne’ebe bandu ne’e iha Timor-Leste.

“Lei bandu totalmente katak organizasaun tolu ne’ebe bandu atu eziste iha Timor, portantu laiha hanoin atu re-ativa tanba ne’e KRAM hanesan Komisaun Regulador ida hakarak halo komunikasaun ou troka informasaun ho organizasaun hotu-hotu hodi nune’e bele hato’o relatoriu ba governu kona-ba isu (Voatus) sira ne’ebe dehan katak re-ativa ou la re-ativa atu nune’e ita bele fó informasaun ne’ebe klaru atu povu labele rona informasaun sira ne’ebe lalos maibé informasaun lolos katak estadu nia pozisaun maka ida ne’e, nune’e sorumutu hirak mak ami halo ne’e hanesan parte ida atu fó hanoin ba estadu”, tenik eis Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial ne’e.

Nai ulun SEJD ne’e koalia tan katak iha Timor arte marsias hotu Lei la bandu, husi Silat hanesan Karate no Kempo, maibé Lei bandu deit maka organizasaun Silat tolu hanesan Kera-Sakti, PSHT no Korka atu labele eziste iha Timor, ne’e hakerek ona iha Lei, ita bele konsidera arte marsias sira hotu-hotu maibé organizasaun tolu ne’e labele eziste iha Timor razaun tanba saida, ne’e istoria ema hotu hatene saida maka ita hasoru durante tinan 2004-2005 sira ne’e ita hasoru problema barak kona-ba ida ne’e tanba ne’e maka ita husu tanba saida maka taka, mai husi istoria sira ne’e.

Partisipa iha sorumutu ne’ebe hala’o iha salaun enkontru Kuartél Jerál PNTL ne’e Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay, Komandante do Komandu Administrasaun e Komandante Operasaun Interinu Superintendente Xefé Mateus Fernandes, Komandante PNTL Munisipiu Dili Superintendente Xefé Pedro Belo, reprezentante sira husi  Ministriu Justisa, Ministeriu Edukasaun, ekipa KRAM no ekipa SEJD.

Media PNTL.     

Ministru Defeza no Interior Interinu halo enkontru ho Ofisiais PNTL no F-FDTL

IMG_0142

Dili- Ministru Defeza no Interior Interinu (MII)  Filomeno Paixão halo enkontru ho Ofisiais Superior Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Falintil Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) hodi koalia konaba regras empenamentu no oinsa uza arma.

Ministru Interior Interinu  Filomeno Paixão hateten enkontru ida inportante Atu komandante sira hotu bele hatene bainhira maka uza kilat, baihira maka labele no iha situasaun perigu halo nusa maka uza gas lakrimojeniu, armas não letais (armas ne’ebe tiru kona ema la mate) no armas ne’ebe maka tiru kona ema mate, Nia hato’o asuntu ne’e ba jornalista sira iha Ministeriu Defeza Fatuhada Dili, Tersa (11/12).

Nia haktuirtan iha enkontru ne’e aprezentamos konaba bainhira maka lori kilat, oinsa uza kilat, labele lori kilat ba festa no hemu tua tanba iha nia servisu lor-loron durante ne’e membru PNTL seidauk implementa regras ho lolos no balu la ezekuta lei no ordem entaun hamosu perigu ba komunidade tanba ne’e tenke uniformija.

“Hau sei kontinua bolu no koalia nafatin ba ofisiais PNTL sira to’o hotu-hotu simu no ezekuta saida maka hakerek iha dekretu lei ne’ebe maka fo sai husi governu no abiatua iha servisu lor-loron nian no wainhira la kumpri maka ajente no nia Komandante sei hetan kastigu, no kastigu ne’ebe maka fo hanesan Represaun, Advertensia no kastigu seluk ne’ebe maka todan liu”.

Iha Enkontru ne’e ministru Defeza no Interior Interinu aprezenta programa no politiku Governu Konstitusional da-walu (VIII) konaba Polisia Científica Investigacão criminal (PCIC), Defesa e Segurança, Servicos de Migracão no Servisu Nacional de Inteligência.

Enkontru loron tomak ne’e partisipa husi Xefe Casa Militar Prezidente Republika Tanente Koronel Maucalo, Deputadu Komisaun B parlamentu Nasional Julio Tomas Pinto,  Komandante PNTL munisipiu 12 no Rejiaun Espesial, Oecusse, Komandante Unidade no Ofisiais Superior F-FDTL  no komvidadu sira. Media PNTL

IMG_0167

 

 

 

Komandu PNTL Kompleta Tan Estrutura Komandu Munisipiu

 

IMG_0046

 

Dili, Basea ba despasu Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) gabinete Komandante Jerál nian ho N.ᵒ249/CG-PNTL/XII/2018 no N.ᵒ250/CG-PNTL/XII/2018 no termos alinea e) do n.ᵒ 3 do artigo 10.ᵒ16/2009 de 18 de Março hodi halo nomeasaun ba kargu Segundu Komandante distrital Viqueque Superintendente-Assistente Eduardo Campos no Segundu Komandante distrital Liquiça Superintendente-Assistente Luís da Silva quarta-feira (05/12) ne’e iha quartel jerál Kaikoli.

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay iha serimonia tomada-de-posse ne’e hateten nomeasaun ne’e halo hodi kompleta tan servisu Komandu nian iha nivel distrital no oinsa maka ho nomeasaun ne’e Segundu Komandante munisipiu bele fó apoiu servisu ba Komandante munisipiu enkuantu iha ausensia ruma.

“Komandu nian hanoin maka ne’e katak imi iha esperiensia servisu no husu ba imi na’in rua nia motivasaun servisu, imi nia presensa servisu, imi nia matenek ne’ebe iha halo ida ne’e iha munisipiu ne’ebe imi koloka ba, segundu Komandante hanesan Komandante ne’ebe maka fó apoiu ba Komandante Munisipiu, labele iha servisu laran Komandante no Segundu halo servisu tuir idak-idak nian entaun ita nunka alkansa buat ida, se kuando Komandante iha ausensia ruma segundu bele subtitui atu bele hala’o servisu ho diak”, hateten Komandante Jerál PNTL ho esperansa ba emposadu nia kolokasaun.

Komisariu Polísia ne’e akresenta tan katak saida maka imi nia misaun, ida ne’e maka tenke implementa, labele involve iha Partidu Polítiku hanesan Ministru Interior Interinu hateten ona katak estrutura Komandu nian mak Vertikal, karik iha problema ruma mai iha Komandu laos zig-zag ba mai, ida ne’e Komandu la autoriza.

“Kumpri regras servisu ne’ebe maka iha, regulamentu servisu sira ne’ebe maka iha, kontrolo-de-armas ne’ebe maka iha, NOP, Lei Organika, Despasu Komandante Jerál, Lei Nu.43/2011 uja ida ne’e hodi le’e didiak buat hirak ne’e hotu loron ba loron fó hatene nafatin ba ita nia membrus sira wainhira maka bele uja armas no wainhira maka labele uja”, apela Komisariu Julio Hornay.

Emposadu na’in rua Superintendente-Assistente Eduardo Campos no Superintendente-Assistente Luís da Silva hatan ho firmeza katak pronto atu servisu hamutuk no fó apoiu ba idak-idak nia Komandu munisipiu hodi fó ordem ba membrus sira atu bele ezekuta ho diak.

Partisipa iha serimonia tomada-de-posse simples ne’e, Komandante Jerál PNTL akompaña husi Segundu Komandante Jerál Komisariu Polísia Faustino da Costa no Komandante do Komando Administrasaun e Komandante Operasaun Interinu Superintendente Xefe Mateus Fernandes.

Media PNTL.

 

IMG_0062

PNTL Sei halo Operasaun ba Fugetes

 

Dili-Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) sei halo operasaun ba emprezariu sira ne’ebe maka inporta no faan fugetes antes selebra Natal no tinan foun

Komandante Jeral PNTL Komisariu Julio da Costa Hornay hatete ami nia planu operasaun preparadu ona PNTL sei tama sai loja sira hodi hare no identifika emprezariu sira ne’ebe maka inporta no faan paixon atu lori ba prosesu, Nia hato’o asuntu ne’e ba jornalista sira iha Kuartel jeral PNTL Kaikoli Dili, Segunda (04/12).

Komisariu ne’e haktuirtan Polisia sira sei buka hela no ita mos informa ba emprezariu sira ne’ebe maka faan sasan sira ne’e husu para lalika faan paixon sira ne’e iha loron bai-bain antes natal no tinan foun, tanba oras ne’e daudaun ita rona paixon tarutu iha kapital Dili iha tempu kalan.

Alende halo operasaun Komandu PNTL mos sei halo komferensia emprensa atu apela ba publiku        bainhira maka fugetes bele tarutu no bainhira maka labele. Ita komemora loron natal iha dia 24 no 25 /12 kalan no tinan foun iha loron 31/12 no 01 Janeru 2019 ida ne’e maka ita halo tarutu paixon laos antes loron ne’e ema ida-idak halo tarutu. Media PNTL

MII Enkontru ho Komandu PNTL

2F5A4407

Dili- Ministru Interior Interinu enkontru ba daruak ho komandu PNTL inklui ho komandante 13 munisipiu, komandante Unidade sira hodi koalia kona-ba problema hirak ne’ebe Instituisaun PNTL infrenta hanesan Lejislasaun, Prosidementu no Asaun komandu.

Ministru hateten maske PNTL infrenta problema oi-oin maibe husu atu  PNTL labele desamina, mai kontinua halo servisu hodi garante paz no estabilidade ba povu no nasaun

Komandante Jeral PNTL Komisariu Julio da Costa Hornay hateten Primeiru Ministru orenta ministru Defeza no Interior interinu atu hato’o briefing jeral  ba komandu PNTL tomak konaba asuntu servisu no asuntu Komandu nian atu ita hotu intende no kumpri regra servisu ne’ebe maka iha ona bazeia ba lei ne’ebe maka vigora iha instituisaun ida ne’e.

Komisariu ne’e haktuirtan PNTL prontu nafatin atu asegura estabilidade no paz no kombate aktus krime hirak ne’ebe maka akontese atu nune’e povu bele moris hakmatek no kombate aktus krime hotu ne’ebe maka akontese iha teritoriu laran espesial liu iha kapital Dili.

“ Husu ba ema hotu liu-liu joven sira atu hadomi nafatin rai ita nia rain no hadomi paz, estabilidade tanba rai ne’e ita nian atu moris diak no att mos ita nian tanba ne’e ita hotu iha responsabilidade maximu atu kontribui ba paz no estabilidade,” Komisariu Julio apela.

Partisipa iha enkontru ne’e Komandante PNTL munisipiu 12 no Rejiaun Espesial, Oecusse, Komandante Unidade no Superior sira. Media PNTL

 

 

Kazu Ainaro, PNTL Detein Ema Na’in 14

20170722-2F5A2787

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) munisipiu Ainaro, kinta-feira (29/11) semana kotuk halo intervensaun no kaptura ema na’in 14 husi grupu Consellu Popular Demokratika Repúblika Timor-Leste (CPD-RDTL) ne’ebe maka uja uniforme militar hala’o serimonia Insar Bandeira hodi komemora Loron Proklamasaun Independensia ba dala 43.

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay sexta-feira (30/11) semana kotuk iha nia kna’ar fatin informa ba jornalista sira katak kazu iha Ainaro ne’e kona-ba CPD-RDTL ne’e’be akontese iha 28 Novembru liu ba, ema halo serimonia iha munisipiu, sira (CPD-RDTL-red) halo fali iha ne’eba ho farda kompletu no boiña kompletu.

“Buat ida uja unifrome militar, kualker forma ne’e governu no Parlamentu bandu ona katak la autoriza atu iha rai ida ne’e kaulker ema ida halo formatura militar, insar bandeira só autorizasaun ne’e ita halo serimonia nasional iha nivel nasional no nivel distrital konsentrasaun ne’e iha nivel distrital laos ema idak-idak halo iha nia fatin, pior liu tan mak uja farda militar no boiña mean, nasaun ne’e ida deit no nia forsa ne’e maka Falintil Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL) no nia seguransa interna maka PNTL maka ne’e deit ona, laiha tan seluk”, hateten Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Polísia salienta liu tan katak tanba iha Lei hakerek ona maka fó kompetensia ba PNTL atu halo prevensaun ba kazu refere wainhira grupu CPD-RDTL uja uniforme atu hala’o serimonia 28 Novembru nian maka Komandu PNTL munisipiu Ainaro halo intervensaun, koordena ho Prokurador Distrital Suai hodi halo kapturasan ba sira no ohin (30/11) sira aprezenta ona ba Ministeriu Públiku iha Suai.

“Tanba ne’e apela ba hotu-hotu nu’udar Timor oan ita kumpri regras legais sira ne’ebe maka ita nia nasaun ne’e legaliza no vigora ona iha ita nia rai ida ne’e, ida ne’e maka importante ba ita hotu-hotu nu’udar povu ba rai doben Timor-Leste ida ne’e”, hatutan Komisariu ne’e.

Nai Ulun PNTL ne’e informa liu tan kona-ba total ema na’in hira maka PNTL kaptura iha momentu ne’eba hamutuk na’in 15 maibé na’in ida mak minoridade tanba ne’e haruka fila no na’in 14 seluk lori ona ba Tribunal Suai hodi halo primeiru Interogatoriu.

Komandu PNTL Apela Atu Joven Sira Koopera Ho Polísia

Relasiona ho insidente balun tan ne’ebe maka akontese iha regiaun espesial Oecusse besik kazerna PNTL nian foin lalais ne’e, ne’ebe resulta membru PNTL balun hetan kanek todan, Komandante Jerál Komisariu Polísia Julio da Costa Hornay husu no apela ba joven sira atu bele servisu hamutuk ho Polísia hodu garante paz no estabilidade iha rai ida ne’e.

“Hau apela ba joven sira, mai ita hout-hotu koopera ba malu kontribui ba estabilidade no paz, polísia ne’e laos polísia rai seluk, polísia Timor nian, mesak Timor oan deit maka iha polísia laos ema estrangeiru, sira mós hala’o sira nia kna’ar ne’e loron no kalan tanba lori misaun ida ne’ebe maka Kostituisaun Repúblika hakerek iha ne’eba, fó kompetensia mai PNTL atu halo seguransa ba povu no rai ida ne’e iha kualker tempo (loron no kalan) no kualker situasaun (udan no loron manas), sira kontinua servisu no sakrifika nafatin  sira nia ann atu bele asegura estabilidade no paz ba rai no povu ida ne’e”, koalia Komisariu Polísia ne’e.

Komandante Jerál PNTL ne’e fó hanoin atu ita hamutuk koopera ba malu, maibé imi kontinua ataka polísia no polísia mós uja ninia kompetensia tuir Lei haruka hodi atende joven sira nia hahalok ne’ebe maka ita bele konsidera mós la koopera ba estabilidade no paz, la koopera ba autoridade seguransa, labele konsidera katak polísia iha Timor laran tomak ne’e sai hanesan inimigu ba joven sira, lae.

Media PNTL.                     

MUTL Kontinua Halo Manisfestasaun Kontra PN

 

20181126-IMG_3575-2Dili, Movimentu Universitariu Timor-Leste (MUTL) segunda-feira (26/11) semana ne’e kontinua halo manifestasaun kontra Parlamentu Nasional (PN) relasiona ho Patrimoniu Estadu nian (karreta prado-red) ne’ebe maka deputadu husi III Legislatura halo ona lelaun.

Portavoz MUTL Jonas Sege wainhira halo entrevista ho jornalista sira hateten enkuantu seidauk iha solusaun ba problema ne’ebe maka sira hato’o, maka asaun manifestasaun nian sei kontinua halo to’o wainhira hetan ona resposta husi ezizensia ne’ebe amak MUTL hato’o ba PN.

“Manifestasaun ne’e hodi husu atu dada hikas karreta ne’ebe maka deputadu husi III Legislatura lelaun ona no ami nafatin konsistente katak se enkuantu desizaun laiha, meius barak maka ami sei uza no ami sei la lakon vontade, ami nafatin eziste hodi kontra kanten (deputadu-red) sira iha PN”, informa Portavoz MUTL iha fatin manifestasaun besik resintu UNTL no PN.

Wainhira hatan kona-ba ezizensia ne’ebe ladauk iha resposta, Jonas Sege subliña katak MUTL ninia ezizensia ne’e klaru katak tenke fó fila karreta Patrimoniu Estadu ne’ebe maka deputadu III Legislatura lelaun ona no hapara sosa karreta foun ba VI Legislatura.

“Husu VI Legislatura atu ezizi ba deputadu III Legislatura atu entrega hikas karreta ne’ebe maka sira lelaun atu nune’e depuatdu VI Legislatura bele kontinua utiliza karreta ne’ebe maka sira lelaun ba servisu no ami nia ezizensia ba PN maka pontu rua ne’e, entrega karreta prado no hapara sosa karreta foun”, esklarese portavoz ne’e.

Asaun dahuluk ne’ebe maka MUTL halo maka hatama karta petisaun ba PN no husi ne’e hetan resposta atu iha dialogu entre membru PN VI Legislatura ho MUTL. Husi audensia ne’e, laiha resultadu positivu hodi hatan ezizensia MUTL nian. No foin lalais ne’e MUTL hatama tan karta petisaun ba PN maibe loron tolu ona seidauk iha resposta no manifestasaun ne’e sei kontinua to’o hetan ninia resultadu.

Manifestasaun ne’e hetan seguransa husi membru Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL).

Media PNTL.