PNTL halo enkontru Evaluasaun Servisu

IMG_0018

Dili-Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halo enkontru evaluasaun servisu ligadu ho inplementasaun diretiva hirak ne’ebe maka Komandu hatun ba munisipiu Unidade no Xefe Servisu sira.

Komandante Komandu Operasaun Nasional Superintendente Xefe Pedro Belo hateten Evaliusaun Servisu Unidade Patrulamentu Fronteira (UPF) nudar topiku prinsipal tanba situasaun ikus-ikus ne’e sidadaun hirak ne’ebe maka ultrapasa fronteira ilegalmente to’o Indonezia depois POLRI kaptura no deporta mai fali ita oras ne’e daudaun kontinuasaun konaba sira nia prosesu no seguransa iha fatin karantina ne’ebe maka sira hela ba, Nia hato’o auntu ne’e iha Sentru Formasaun Polisia (CFP) Comoro Dili, (25/08).

Nia haktuirtan liu husi enkontru ne’e Komandante sira hare hamutuk forsa, frakeja no oportunidade ne’ebe iha; Frakeja ne’ebe maka Ami identifika maka distansia entre Postu ida ho postu seluk ne’ebe maka naruk no dok teb-tebes(km 12-25), limitasaun ekipamentu no transporte oinsa bele kontrola masimu tanba ne’e maka ema barak ultrapasa fronteira illegal tanba ne’e maka Komandu PNTL nafatin husu ba governu no Politiku sira atu hare asuntu hirak ne’e selae susar utuan.

IMG_0063

“Kestaun fronteira laos Polisia deit maka resolve Ami so bele asegura kuandu iha ona fasilidade adekuadu, Hau hanoin katak Komandante Jeral hato’o ona relatoriu hotu-hotu nune’e ami fiar katak laos agora maibe tempu oin mai sei bele rezolve naton maibe sufsiente atu asegura seguransa iha fronteira,” dehan Komandante Belo.

Maske ho kondisaun minimu maibe PNTL-UPF sempre firme atu servisu ho Espiritu servi nafatin povu no nasaun hodi asegura seguransa ba rai ida ne’e.

 Enkontru ne’e Prezidi husi Komandante Jeral komisariu Faustino da Costa, no Segundu Komandante Jeral Komisariu Mateus Fernandes no partisipa husi Inspetor Jeral, Komandante Komandu Administrasaun, Komandante munisipiu, Komandante Unidade no Xefe Servisu sira. Media PNTL

PNTL Lansa NOP Ba Planu Asaun Munisipal

2F5A5509

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halo lansamentu Normas Organizasaun no Prosedimentu (NOP) konaba planu asaun polisiamentu komunitaria munisipiu no rejional nudar matadalan ida hodi halao servisu.

Xefe Departamentu Administrasaun e Planeamentu Superintendente Calistro Gonzaga hateten Lansamentu ida ne’e ho objetivu ita tama espasu ida ne’ebe Komandante munisipiu sira mos involve iha planeamentu atu reforsa evolusaun instituisaun nian, tanba durante ne’e iha Komandu Jeral maka sempre lansa hela nia planeamentu ne’e atu bele hatun ba kraik mais iha tinan ne’e ba oin munisipiu sira mos dezenvolve rasik sira nia planu saida maka atu bele koloka iha estratejiku instituisaun nian, Nia hato’o asuntu ne’e ba Jornalista sira iha Sentru Formasaun Polisia Comoro Dili, kuarta (12/01)

Nia haktuirtan NOP ne’e sai hanesan dokumentu padraun ida ne’ebe Komandante munisipiu sira maka sai hanesan jestor munisipal nian no nia hatene padraun ida ne’e ba atividade ne’ebe atu koloka kada tinan bele mai iha Komandu Jeral nomos ba iha parseru dezenvolvimentu TAF, JICA, TLPDP no seluktan, portantu Normas ida ne’e jeral maibe hanesan dokumentu padraun ba instituisaun.

Hafoin lansamentu NOP ne’e entrega direta husi Segundu Komandante Jeral, Embaxador Nova Zelandia no Parseru TAF atu nune’e tempu tuir mai parseru sira no ekipa Departamentu Polisiamentu Komunitaria ho Planeamentu bele halo sensibiljasaun hodi reforsa artigu balu ne’ebe iha padraun nia laran espesifiku liu para membru hotu hatene hodi haforsa sira nia involvimentu no empenamentu servisu.

Tuir ajenda ne’ebe iha semana oin ekipa sira sei tun ba munisipiu ida-idak hodi halo sosialijasaun konaba informasaun hirak ne’ebe iha padraun nia laran.

2F5A5571

Iha okajiaun ne’e Country Representative Fundasaun Asia Hector Salazar hateten lansamentu NOP ida ohin hanesan mos reflesaun ida ba ita hotu atu hare konaba oinsa maka iha planemanetu ida ne’ebe diak laos deit iha nivel nasional maibe inportante iha nivel munisipiu atu hare konaba planu prioridade sira liu-liu to’o iha nivel suku.

Nia hatutan Planeamentu ne’e inportante maibe oinsa maka ita bele hare fila-fali laos konaba saida maka ita atu halo maibe hanesanmos reflesaun ida atu hare no avalia fila-fali saida maka ita halo ona durante ne’e.

Fundasaun Asia nudar parseru ida ne’ebe forte ho PNTL hahu iha tinan 2018 ho apoiu husi governu Nova Zelandia, iha jullu 2020 konsege estabelese estrutura Konsellu Seguransa Munisipal (KSM) iha munisipiu 12 no Rejiaun Oecusse nomos apoiu estabelese Konsellu Polisiamentu Komunitaria (KPK) ne’ebe kobre 333 suku iha teritoriu Timor-Leste tomak.

TAF kongratula no rekonyese esforsu PNTL tanba PNTL uza fundus rasik hodi espanda KPK iha munisipiu sira ne’ebe agora daudauk lao hela.

Fundasaun Asia sente orgullu servisu hamutuk ho PNTL ne’ebe lao diak teb-tebes nune’e ho kontinuasaun apoiu husi governu Nova Zelandia ho kontinuasaun programa ho titlu Programa Apoiu Seguransa Komunidade ne’ebe sei foka liu iha nivel estratejiku hodi hare posibilidade saida makai ta bele apoiu liutan tanba ne’e ita deseja hodi hare saida makai ta bele kontinua kopera no servisu hamutuk iha future.

Entretantu Embaxador Nova Zelandia Philip Hewitt hateten planeamentu iha organizasaun ka inspeturizasaun ida ne’e inportante tebes tanba planemntu nudar instrumentu ida ne’ebe bele ajuda ita atu identifika rekursu sira ne’ebe instituisaun ne’e presija.

2F5A5488

Nia  sente kontente tebes tanba bele asisti momentu inportante ida ne’e tanba PNTL adopta ona planu asaun municipal ne’ebe hakerek iha NOP ida ne’ebe sai hanesan dokumentu legal ida ba PNTL no ema hotu bele kompriende hau hein katak Komandu munisipiu sira hotu bele utilija formatu planu asaun municipal ho diak liutan hodi bele reforsa planu servisu sira hotu nomos bele jere rekursu ho diak ba benefisia servisu hotu iha munisipiu atu nune’e bele hametin liutan servisu Polisiamentu komunitaria nudar meius prevensaun iha prosesu polisiamentu.

Ikus liu Hau hato’o parabens ba PNTL no Fundasaun Asia tanba bele to’o iha pontu ida ne’e hodi bele integra PAM hanesan NOP ida.

NOP ne’e kompostu husi artigu 13 ne’ebe lansa husi Segundu Komandante jeral hafoin lansamentu entrega direta husi Segundu Komandante Jeral, Embaxador Nova Zelandia no Parseru TAF ba Komandante munisipiu 12 no RAEOA.

Serimonia ne’e partisipa husi Inspetur Jeral PNTL, Komandante Komandu Operasaun, Komandante CFP, Komandante munisipiu, Xefe Unidade, Xefe seksaun, Xefe Departamentu no parseru sira. Media PNTL

PNTL Selebra Natal Hamutuk Hodi Hametin Unidade

2F5A5320

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste(PNTL)-Departamentu Polisiamentu Komunitaria (POLKOM) selebra Natal hamutuk ho familia boot PNTL ba susesu ne’ebe maka atinji ona iha tinan 2021

Reprejentante Komandante Jeral Superintendente Xefe Polisia Agostinho Gomes hateten hametin unidade laos deit entre membru PNTL maibe mos ho familia PNTL tomak tanba familia sira maka sai baze no fundu hodi suporta membru PNTL nia servisu lor-loron sem familia maka servisu ne’ebe sira halo labele susesu, Nia hato’o asuntu ne’e iha Sentru Formasaun Polisia Comoro Dili, Sexta (07/01).

Nia haktuirtan Departamentu POLKOM halao servisu barak iha tinan 2021 hanesan programa Edukasaun Sivika ‘Kultura Hadomi Vida’ hodi tama sai universidade iha Dili laran ka Hau hanaran Gerilia Universidade ne’ebe hahu iha Universidade da Paz (UNPAZ) no termina iha Universidade Nasional Timor-Loro Sae (UNTL) iha kampus Politeknik Hera ne’ebe maka hetan partisipasaun maximuno antusiasmu husi universitariu, dosente nomos inan aman sira.

“Hau fiar katak ho festeja Natal hamutuk ida ne’e sei hamosu kreatividade membru PNTL iha Departamentu Polisiamentu Komunitaria hodi dezenvolve POLKOM atu servi povu no nasaun tanba hetan konfiansa mai husi povu liu husi servisu ne’ebe maka sira halo ho ezemplu real ne’ebe maka ita hare, kreatividade ho lideransa Xefe departamentu POLKOM hodi hamosu ideia hodi halo Natal konjuntu no komvida familia sira mai hodi aprejeneta familia sira ida-idak,” dehan Komandante Gomes.

Atual Xefe Departamentu Justisa ne’e hatutan PNTL atu hetan susesu maka departamentu POLKOM tenke servisu makaas hodi kontinua nafatin saida maka imi halo ona durante tinan 20 tanba filosofia ne’ebe PNTL adopta maka Polisiamentu Komunitariu katak Povu maka PNTL no PNTL maka Povu, servisu no susesu PNTL depende ba koperasaun diak entre PNTL no komunidade.

Momentu Hau rasik komanda Komandu PNTL munisipiu Manufahi vizita suku balu estabelese Konselu Polisiamentu Komunitaria (KPK), mentorija Ofisial Polisia Suku (OPS) atu servisu hamutuk ho komunidade atu nune’e bele hetan komfiansa mai husi povu no ida ne’e susesu.

Unidade iha instituisaun PNTL importante hodi hametin unidade entre Superior ho Sub-Ordinadu, kolega ho kolega nomos familia sira maibe familia deit la to’o ho ita nia vizinu, amigu no kolega sira ho nune’e sira sei suporta servisu PNTL nian sai susesu liutan.

Hau fiar ho imi nia servisu hamutuk, servisu makaas ho sensiaridade ho neon ho laran no responsabilidade POLKOM sei halo servisu diak liutan hanesan servisu ne’ebe imi halo tia ona iha tinan 2021.

Serimonia Natal hamutuk ne’e ho Tema “Hametin Unidade Hodi Haburas Kreatividade Iha Polisiamentu Komunitaria” no partisipa husi Xefe Departamentu Polisiamentu Komunitaria Nasional Superintendente Antonio da Lúz, Xefe Departamentu Tranzitu Seguransa Rodoviariu  Superintendente João Belo Reis, Amu kapelaun PNTL Inspetor Xefe Pe. Nelino Americo OCARM, parseru Fundasaun Azia, Ofisiais Superior, Ofisiais Sub-Alternos, Sarjentu, Ajente kombidadu no familia boot PNTL. Media PNTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNTL Sei Asegura Seguransa Eleisaun Prezidensial

2F5A3040

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) sei asegura Seguransa ba prosesu Eleisaun Prezidensial tinan 2022 ne’ebe maka semana oin Prezidente Republika sei dekreta kalendariu.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten PNTL hanesan instituisaun estadu tanba ne’e kualker atividade saida dever polisia nian liu-liu atu garante katak seguransa ba kampana no eleisaun lao diak maka PNTL sei servisu hodi asegura, Nia hato’o asuntu ne’e ba Jornalista sira hafoin abertura Vasina Pfizer Booster iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, sexta (07/01)

Komisariu ne’e haktuirtan hanesan Hau dehan tia ona ba ita boot sira no ba publiku katak PNTLnia obrigasaun maka ne’e liu-liu membru sira iha terrenu halao servisu tuir lei no ordem tuir Konstituisaun RDTL haruka PNTL nudar instituisaun estadu.

“Ami sira Komandante nia obrigasaun maka ne’e hare saida maka nesesita ba sira atu bele halao sira nia servisu ho diak liutan,” dehan Komandante Jeral.

2F5A1027

Atu asegura prosesu demokrasia ne’e lao ho paz no hakmatek maka PNTL sei hatun membru tomak hodi asegura seguransa ba prosesu Eleisaun Prezidensial periodu 2022.

Atu apoia servisu membru sira nian iha terrenu maka Komandu sei fasilita transporte hodi halo kompra kareta operasional ho Orsamentu Jeral Estadu(OJE) 2022  hamutuk 90 resin fiar katak depois de ejekusaun OJE ne’e bele inisia ona prosesu atu nune’e bele utilija, maibe iha OJE ba PNTL tinan ne’e mos ita preve atu aluga kareta 65 signifika kuandu ida ne’ebe iha prosesu aprovijionamentu kuandu atraja maka bele aluga no utilija hodi fo ba membru sira halao servisu. Media PNTL

 

2F5A8467

PNTL Kontinua Simu Vasina Pfizer Booster

2F5A5248

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) kontinua simu vasina Pfizer Booster hodi hasae imunidade membru PNTL atu nune’e kontinua halao servisu ho saudavel.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten governu liu husi ministeriu relevante desidi atu kontinua vasina Pfizer laos deit ba labarik tinan 12-17 maibe kontinua mos ba ema adultu programa ne’e lao ona no hanaran Booster Pfizer (Booster katak vasina ne’ebe aumentatan), Nia hato’o asuntu ne’e iha abertura vasina iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, sexta (07/01).

Komisariu ne’e husu ba membru PNTL atu aproveta oportunidade ida ne’e desde ke Ministeriu Saude iha posibilidade nafatin apoia ba PNTL nia membru sira maka Komandu ho laran luak tebes tanba saude inportante.

2F5A5256

Hau hakarak atu dehan ba ita hotu iha ne’e katak iha nasaun seluk vasina sira hanesan ne’e ita sira Komandante iha ne’e tenkeser selu laos gratuita maibe iha Timor-Leste buat hotu gratuita mos sei iha nafatin ema ida rua ke sei hanoin dehan katak maske gratuita mos lakoi, Hau hanoin katak ita tenke tau situasaun ida ne’e didiak.

Apela ba membru tomak atu aproveta ita nia governu nia programa ida ne’ebe gratuitu, ita tenkeser partisipa tanba ne’e diak ba ita ida-idak nia saude tanba tuir relatoriu ne’ebe iha no fo sai liu husi komferensia emprensa iha Timor-Leste kontinua rejista kazu ida rua-rua ate iha munisipiu mos iha entaun dala idatan dehan ba membru PNTL tomak ho nia familia aproveta ne’e para diak ba ita, ita nia familia no instituisaun nomos diak ba ita hotu.

Governu Timor-Leste desidi ona halo programa vasina nasional COVID-19 ba sidadaun hotu-hotu no iha modelu vasina oin tolu maka hanesan: AstraZeneca, Cinovax no ikus liu Pfizer ne’ebe maka nasaun barak iha mundu utilija.

2F5A5263

Atu termina Komandante Jeral agradese ba ekipa Mediku PNTL no Ministeriu Saude ne’ebe mai husi Sentru Saude Vera-Cruz katak susesu no saude diak ba ita boot sira. Aproveta hato’o mos tinan foun diak, ksolok, paz no saude diak ba ita.

Programa vasina Pfizer Booster ne’e partisipa husi Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Mateus Fernandes, Komandante Komandu Operasaun PNTL, Superintendente Xefe Pedro Belo, Xefe Departamentu Justisa PNTL, Superintendente Xefe Agostinho Gomes, Xefe seksaun, Xefe Departamentu, Xefe Servisu, Ofisial Superior, Ofisial Sub-Alternus, Sarjentu, Ajente no Funsionariu Sivil. Media PNTL

2F5A5230

 

 

 

 

 

 

 

 

2F5A5298

 

 

 

 

 

 

 

 

PNTL-F-FDTL Ensera Operasaun Disiplina HABERAN

IMG_0030

Dili- Ekipa konjunta PNTL (Departamentu Justisa) no F-FDTL (Unidade Polisia Militar) ensera operasaun disiplina konjunta ho kodigu “HABERAN” ne’ebe maka instituisaun rua ne’e halao durante semana tolu (3) iha kapital Dili hodi prevene infrasaun disiplina.

Xefe Departamentu Justisa PNTL Superintendente Xefe Polisia Agostinho Gomes hateten atividade ne’ebe halo iha terrenu operasional lao diak liu husi patrullamentu, cek point no responde kazu balu ne’ebe maka involve membru militar F-FDTL no PNTL, operasaun ne’e halao durante semana tolu (3) hahu loron 13 dezembru to’o 03 Janeiru 2022, Nia hato’o asuntu ne’e iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, tersa (04/01).

Komandante ne’e haktuirtan operasaun ne’ebe maka ita halao maske iha tempu badak deit maibe konsege atinji duni apoiu operasaun ne’ebe ita hakarak maka halo liu prevensaun infrasaun disiplina husi membru instituisaun rua ne’e hatudu duni disiplina durante periodu Natal no Tinan Foun ho realidade katak laiha problema entre membru instituisaun rua ne’e hodi kontribui ba paz no estabilidade. ne’ebe fo oportunidade boot ba ita nia komunidade sira ne’ebe hela iha kapital nasaun ne’e hodi festeja Natal no Tinan foun ho hakamtek no trankulidade nia laran ne’e maka esforsu ne’ebe ita hotu halo maske kiik oan, utuan no badak maibe ne’e maka buat ne’ebe ita bele halo.

“Operasaun ohin ita termina tanba ne’e hau lori Departamnetu Justisa nia naran hato’o agradesementu no parabens ba membru militar F-FDTL no membru Departmanetu Justisa PNTL ne’ebe maka involve diretamente iha operasaun HABERAN, obrigadu ba imi nia servisu no dedikasaun ne’ebe maka imi halao tia ona,” dehan Komandante Gomes.

2F5A5029

Ex Komandante munisipiu Manufahi ne’e enkoraja membru sira atu servisu hanesan jerasaun heroi sira tanba ita maka kontinua sira nia dedikasaun, sakrifisiu no sofrimentu ne’ebe fo hodi sosa nasaun ne’e entaun ita tenke hamrik metin hodi hatudu ba povu no estadu katak ita bele sai forsa regular ho referensia boot ne’ebe maka uluk ita nia forsa FALINTIL funu maske ho situasaun difisil maibe ho disiplina.

Iha okajiaun ne’e Komandante Interinu Unidade Polisia Militar, Kapitaun Francisco Xavier dos Reis Neto hato’o parabens no obrigadu ba membru Polisia militar (F-FDTL) no membru Polisia Profost (PNTL) durante imi nia servisu ami ovserba diak tebes hodi halo kordenasaun diak nomos imi iha hanoin no inisiatiba hodi hadia no garante disiplina membru husi instituisaun rua ne’e durante periodu Natal no Tinan Foun nune’e ema hotu bele haksolok hodi festeja loron boot ida ne’e.

Nia haktuirtan Ita la sura ita nia susesu maibe ita sura no hanoin ba ita nia funsaun servisu tanba ita nia susesu laos ita mak avalia maibe Nai Ulun no Povu sira maka bele avalia ida ne’ebe diak no ida ne’ebe aat. Ita labele sura ita nia kolen tanba ita nia kolen la sura no la tetu ho ita nia heroi sira. Nudar membru instituisaun rua hamrik nudar herois sira nia jerasaun hamrik iha sira nia fatin hodi servi ba povu no nasaun ida ne’e atu sai diak liutan.

“Ba imi hotu kopera malu diak hare malu nudar timor oan hanesan membru husi instrumentu estadu laos membru ba instrumentu privadu, nudar timor oan ita mak bele hadia no halo diak liutan ba ita nia instituisaun hodi fo garantia ba povu no nasaun atu fo fiar no laran metin ba instituisaun rua ne’e no ita bele hadia diak liutan iha futuru tanba instituisaun rua ne’e maka nasaun nia seguransa hodi fo seguransa ba povu no Defeza ba nasaun ida ne’e atu sai diak liutan,” Kapitaun Neto apela.

2F5A4872

Nia hatutan labele hanoin atu sura saida maka imi hanoin no halo diak ba imi nia funsaun no imi nia servisu no misaun ne’ebe imi okupa ida ne’e maka inportante liu. Ba imi membru sira ami nain rua Komandante loron ida maka ami tun ba terrenu hodi hare imi nia servisu, ami nota katak imi servisu duni no iha rejultadu ema hotu haksolok nune’e ita bele redus infrasaun disiplinar ne’ebe komete husi membru instituisaun rua ne’e.

Ohin ita halo enseramentu ba operasaun HABERAN, enseramentu ida ne’e laos final maibe hanesan serimonia kiik oan ida ne’ebe maka ita bele halo deskansa para ita bele halo ita nia isin kolen libre utuan nune’e ita bele hanoin fali aban bainrua ba oin to’o fulan Dezembru ne’e ita bele halo saida.

Dala idatan hau hato’o parabens no agradese ba imi hotu nune’e ita hotu saude diak hodi hasoru malu fali iha loron ohin ita parada hamutuk iha ne’e hodi ensera operasaun ida ne’e.

Serimonia enseramentu Operasaun haberan ne’e partisipa husi Ofisial F-FDTL no PNTL sira hotu, Sarjentu, Soldadu no Ajente sira. Media PNTL

Komandu PNTL Reestrutura Komandante Munisipiu, Unidade no Xefe Gabinete

271260754_1336876776736305_8758491297788564530_n

Dili-Inisiu tinan 2022 Komandu Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) reestrutura Komandante munisipiu, Unidade no Xefe Gabinete hodi fo tomada de posse ba komandante munisipiu Baucau, Covalima, Komandante Interinu UPM, Xefe Relasaun Publika no Xefe Relasaun Internasional.

Nomeasaun ne’e bazeia ba Despasu Nu 328/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomei Supernitendente Antonio Maria de Sá ba kargu nudar Komandante munisipiu baucau hodi Subtitui Superintendente Xefe Armando Monteiro.

Despasu Nu.327/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Superintendente-Assistente Basilio de Jesus hodi assume kargu nudar Komandante munisipiu Covalima hodi subtitui komandante sesante nomei Supernitendente Antonio Maria de Sá.

271387469_1336874946736488_3277098752760994164_n

Despasu Nu.326/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Inspetur- Chefe João César da silva hodi asumi kargu nudar Komandante Unidade Polisia Maritima hodi subtitui Superintendente-Assistente Basilio de Jesus.

Despasu Nu.325/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Inspetur-Chefe Aniceto da Silva de fatimahodi assume kargu nudar Segundu Komandante UPM.

Despasu Nu. 329/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Superintendente-Chefe Armando Monteiro ba kargu Xefe Gabinete Relasaun Públika hodi subtitui Superintendente-Chefe Arnaldo Araujo. Despasu Nu. 330/CG-PNTL/XII/2021 hodi nomeia Superintendente-Chefe Arnaldo Araujo hodi assume kargu nudar Xefe Gabinete Coordenadorba koperasaun no Relasaun Internasional no

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten Hau ho Segundu Komandante Jeral Komisariu Polisia Mateus Fernandes hato’o agradesementu wain ba Komandante sira ne’ebe maka ohin simu posse hodi assume kargu foun ba servisu no esforsu sira hotu ne’ebe Imi halo durante assume knar iha Komandu munisipiu, Unidade no Gabinete, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi intervensaun iha serimonia tomada de posse ne’ebe maka halao iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, (03/01).

271279454_1336876020069714_3281911294435962911_n

“Hau dezafia nafatin Komandante sira atu bele hatutan servisu ne’ebe Komandante sesante sira halo ona hodi kontinua mantein no hadia diak liutan hodi asegura atividade polisial hotu-hotu ne’ebe presija asegura tuir misaun no knaar PNTL nian,”dehan Komisariu Faustino.

Komisariu ne’e hato’o parabens ba Estrutura foun no husu Komandante sira atu mantein servisu ne’ebe maka diak no kontinua halo diak liutan.

Partisipa iha serimonia tomada de posse ne’e Estrutura Komandu PNTL, Xefe Seksaun, Xefe Departamentu no Unidade. Media PNTL

Vise-Ministru Interiór Inagura Postu UPF Sukaer Midar Iha COVA-BALIBO

2F5A2679
Balibo, 21 dezembru 2021 (SRP) – Vise-Ministru Interiór (VMI), Antonio Armindo, hamutuk ho Komandante Jerál PNTL Komisáriu Polísia, Faustino da Costa no-mós Superintendente Darren Booy, nudar komandante ba Programa Dezenvolvimentu Polísia Timór-Leste (sigla Inglés TLPDP), halo inagurasaun ba postu seguransa UPF (Unidade Patrullamentu Fronteira) Sukaer Midar ne’ebé lokaliza iha liña fronteira Suku Cova, Postu-Administrativu Balibo, Munisípiu Bobonaro.
Vise-Ministru Interiór, Antonio Armindo, hateten konstrusaun Postu foun ne’e iha kolaborasaun di’ak ho nasaun parseria sira husi Guvernu Australia liuhosi TLPDP.
“Desde ha’u simu mandatu planu prioridade Ministériu Interiór nian maka infraestrutura PNTL nian, entaun tuir orientasaun ita-nia Ministru Interiór ha’u ho ekipa tékniku sira hahú lao kedas husi Mota-Ain ba to’o Suai no RAEOA halo observasaun hodi mellora ita- nia seguransa iha fronteira oinsa mak bele proteje di’ak ita-nia nasaun nia soberania. Portantu ha’u haree kondisaun fasilidade no kuantidade membru UPF no UPM iha fronteira menus tebes tanba ne’e Guvernu hanoin katak molok aumenta kuantidade ita haree uluk kondisaun infraestrutura no fasilidade uluk lai. Entaun Ministériu Interiór halo lobi ho parseria TLPDP hahú konstrui uluk postu 6 ba UPF no UPM ne’ebé antes ne’e ita-nia Primeiru-Ministru maka halo uluk ona inaugurasaun simbolikamente ba postu UPF iha Wefauk no Postu UPM iha Akrema”, haktuir Antonio Armindo, perante nia diskursu iha Postu UPF Sukaer Midar, tersa ne’e.
2F5A2730
Nia dehan, hafoin mosu Covid-19 iha tinan rua kotuk Guvernu nia preokupasaun makas maka fronteira la protejidu tanba iha infiltarasaun ilegál makas nune’e nia parte buka parseria hodi kontinua tulun Governu ba haforsa seguransa iha fronteira Timór-Leste.
“Ho Covid-19 ne’ebé mosu, Guvernu hanoin katak ita tenke ho urjente hadia ita-nia fronteira hodi aumenta tán postu hamutuk 13 ne’ebé orsamentu mai husi fundu Covid-19 nian maibé osan ne’e lato’o no TLPDP apoiu tán ita osan rihun atus ida lima nulu resin lima hodi kompleta no tékniku sira hosi kompañia Caltech maka konstrui no ohin ita mai iha ne’e hodi inaugura simbolikamente postu UPF Sukaer Midar husi postu 13 ne’ebé oras ne’e hala’o hela no ita-nia tarjetu sei remata iha inísiu fulan juñu tinan oin”, subliña.
Governante ne’e hatutan, konstrusaun ba postu foun UPF husi kompañia Caltech halo durante semana rua nia laran hahú ona husi 24 novembru 2021 no estimativa ba tinan oin sei konstrui tán postu 70 inklui postu marítima hodi diminui peskas ilegál no krime seluk via fronteira tasi nian.
Antonio Armindo, reforsa Guvernu tau fiar ba komandu UPF hodi tau matan ba seguransa iha fronteira mezmu ho kondisaun ne’ebé seidauk di’ak maibé obrigasaun maka fó seguransa ba populasaun ne’ebé moris iha rai ketan no garante mós sirkulasaun regulár ba ema no sasán, maibé wainhira hola medida kumpri hodi kaer metin nafatin ba leis no regulamentus tomak kona-ba movimentus iha fronteira.
“Husu ba Komandu UPF tau matan nafatin ba fronteira ita-nia nasaun kiik ida-ne’e, hodi antisipa movimentu ilegál nune’e labele fó ameasa ba ita-nia nasaun liga ba virus foun ne’ebé iha tempu ida bele alastra to timór. Ha’u hatene imi iha limitasaun ha’u mós sente saida mak imi sente maibé esforsu Guvernu nian mak ida-ne’e ita halo fazeadamente no ha’u fiar loron ruma sei sai di’ak tanba ita sei lahakiduk ba kotuk”, sujere. Antes hakotu Vise-Ministru Antonio Armindo, kongratula ba kooperasaun di’ak entre Timór-Leste ho Guvernu Australia ba-iha konstrusaun postu foun 13 ne’ebé halo ho apoiu balu hosi parseria permanente PNTL TLPDP.
Iha okaziaun ne’e, Komandante TLPDP, Superintendente Darren Booy, hato’o agradesimentu ba Guvernu liuhusi Ministériu Interiór no PNTL ne’ebé halo ona kooperasaun servisu durante ne’e liu-liu ba dezenvolvimentu PNTL ne’ebé lao di’ak to’o ohin loron.
“Ohin ita hamutuk asiste inaugurasaun postu foun ba UPF tanba ne’e hakarak hato’o gratidaun ba kooperasaun no amizade ne’ebé mak hatudu ona husi Vise-Ministru Interiór no Komando Jerál PNTL no-mós estrutura tomak ne’ebé iha komitmentu hodi hametin seguransa fronteira no ida-ne’e importante tebes ba nasaun atu ptoteje territóriu nasionál hodi kombate tráfiku umanu, kontrabandu migrante no forma sira seluk krime organizadu transnasionál nian”, deklara Xefi TLPDP Darren Booy.
Komandante Darren, salienta TLPDP sei nafatin fó apoiu ba PNTL bazeia ba programa prioridade ne’ebé trasa ona iha futuru nune’e PNTL bele sai profesionál liután.
Iha fatin hanesan, Komandante Jerál (Komjer) PNTL. Komisáriu polísia Faustino da Costa, hateten katak kontrolu ne’e la’ós responsabilidade UPF nian de’it, maibé responsabilidade sidadaun hotu-hotu nian, hodi asegura moris hakmatek.
“Situasaun iha fronteira ezije, responsabilidade autoridade seguransa nian hodi mantein fronteira sai fatin seguru ba ema hotu maibé ema hotu nia kontribuisaun mos ezije, servisu hamutuk hodi tau matan kolabora mós ho autoridade lokál no komunidade sira iha fronteira”, deklara.
Komandante Jerál ne’e hatutan, daudaun ne’e nia parte dezeña ona programa jestaun fronteira nian ne’ebé envolve PNTL F-FDTL hamutuk no komunidade servisu hamutuk hodi garante fronteira sai fatin seguru ba ema hotu.
2F5A2655
“Wainhira komunidade nia animál ruma hakat liu fronteira presiza informa hodi koordena ho autoridade laos ho asaun ho atus ne’ebé ita la espera tanba ne’e kontribuisaun komunidade iha area fronteira sai mós fatór determinante ba fronteita ne’ebé seguru maibé wainhira komunidade iha kooperasaun di’ak maka sei lamosu konflitu ka problema no laos deit iha Balibo maibé iha mós fatin fronteira seluk”, alerta.
“Ha’u lori estrutura PNTLhato’o feliz Natál ba Ministériu Interiór, TLPDP ekipa PNTL no-mós komunidade iha fronteira ne’e katak ho prezensa Jesus nian sei lori dame nune’e ita simu domin foun iha tinan foun hodi fó roman ba ita hotu”, hakotu lider másimu PNTL ne’e.
Partisipa iha seremónia inaugurasaun Postu UPF Sukaer Midar ne’e envolve, Inspetora Jerál Gabinete Inspesaun no Auditoria, Bemvinda da Costa, Komandante Komandu Administrasaun PNTL, Superintendente Xefi Jose Soares, Segundu Komandante Munisípiu Bobonaro, Superintendente Asistente Fasiu Lima, Komandante Relasaun Publika PNTL Superintendente Xefi Arnaldo Aldeia, Komandante UPF, Superintendente Euclides Belo, Xefi Departamentu Administrasaun no Planeamentu, Superintendente Polisia Calisto Gonzaga, tékniku sira hosi kompaña Caltech, reprezentante komandu F-FDTL, lider relijioju, lider komunitaria, lia nain no komunidade sira iha Suku Cova. #AX

Lansamentu Fatuk Dahuluk Ba Edifisiu ICT-PNTL

IMG_3308

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) hamutuk ho Vise Ministru Interior (VMI) no Embaixador Australia iha Timor-Leste kuarta-feira (22/12) ne’e hala’o lansamentu hatu’ur fatur dahuluk ba konstrusaun edifisiu ICT (Informação Comunição e Tecnológia-sigla Português) PNTL iha resintu Kuartél Jerál PNTL Kaikoli ne’ebe hetan apoiu husi embaixada Australia iha Timor-Leste liu husi parseiru desenvolvimentu Timor Leste Police Development Program (TLPDP) no obra ne’e rasik kaer husi kompañia Caltech iha Timor-Leste.

Vise Ministru Interior António Armindo iha ninia intervensaun ba serimonia ne’e hateten lori Primeiru Ministru (PM) hanesan mós Ministru Interior (MI) no Ministeriu tomak nia naran hakarak apresia ho apoiu tomak ne’ebe mai husi governu Australia através husi TLPDP ne’ebe kontinua apoiu Ministeriu Interior (MI) no PNTL, ita nia parseiru entre TLPDP ho PNTL tempu naruk no ita nia deseju/hakarak kooperasaun ne’e kontinua lao nafatin atu garante ita nia seguransa iha rai laran no mós iha fronteira ho terrestre.

IMG_3328

“Iha okaziaun ida ne’e atu apresia mós ba apoiu tomak ne’ebe maka durante tinan ida hau ho PM hanesan mós MI ninia mandatu, iha buat barak maka akontese iha tinan ida nia laran, hahu’u kedas husi fronteira to’o mai Komandu Jerál, ne’e hanesan apoiu extraordinaria nunka akontese karik iha tempu pasadu ka iha tempu ne’ebe maka kurtu/badak maibé apoiu ne’e barak los no hau fiar katak ne’e konfiansa entre relasaun ema ho ema, instituisaun ho instituisaun no governu ho governu, ida ne’e maka sira demonstra apoiu sira nian mai Timor Leste”, tenik Vise Ministru Interior ne’e.

Entretantu, embaixador Australia iha Timor Leste Peter Roberts hateten nia sente kontente tebes bele mai iha eventu importante ida ne’e tanba infrastrutura PNTL nian hetan sofre husi inundasaun no infrastrutura ne’e pratikamente ICT importante duni ba polísia nia servisu.

“Hau kontente tebes liu husi TLPDP bele servisu hamutuk ho MI no PNTL atu suporta projetu importante ida ne’e tanba polísia iha futuru depende ba data/dadus, entaun projetu ne’e pratikal no importante duni, no hau mós hakarak koalia katak kna’ar PNTL nian importante iha tempu COVID-19 nia laran tanba Polísia servisu maka’as duni”, hateten embaixador Australia iha Timor Leste ne’e.

Iha fatin hanesan, Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Faustino da Costa iha oportunidade ne’e lori estrutura Komandu nia naran hakarak hato’o katak serimonia ohin ne’e nian ne’ebe hetan apoiu husi parseiru TLPDP ba PNTL.

IMG_3256

“Ohin ita hamutuk iha ne’e atu asiste/akompaña katak iha tempu/minutu balun nia laran tan parseiru desenvolvimentu sei apoiu tan PNTL liu-liu konstrui fatin/espasu ba Servisu Informasaun no Teknologia PNTL nian, apoiu ida ne’e responde ba nesesidade sira PNTL nian tanba iha loron 4 fulan Abril tinan ne’e laos deit iha kapital Dili maibé inklui mós edifisiu sentral Komandu PNTL nian hetan inundasaun bo’ot hodi be’e sae no estraga hotu sasan, dokumentu inklui ekipamentu informatíku sira ne’ebe instala iha Komandu PNTL nia rasik”, esplika Komandante Jerál PNTL ne’e.

Hola parte iha serimonia lansamentu ne’e Vise Ministru Interior, Embaixador Australia iha Timor-Leste, Komandante Jerál, Segundu Komandante Jerál, Inspector Jerál, Komandante Komandu Operasaun, Administrasaun, Xefe Servisu no Departamentu sira Kuartél Jerál, Ekipa TLPDP, Diretór kompañia Caltech, ekipa MI no konvidadu sira seluk. Serimonia hatu’ur fatuk dahuluk ne’e hetan bensaun husi Amu Kapelaun PNTL.

Media PNTL.                       

PNTL Prontu Asegura Seguransa Natal No Tinan Foun

IMG_0503

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) prontu atu asegura seguransa ba selebrasaun loron Natal no tinan foun hodi garante sidadaun hotu halao movimentu ho livre no seguru, prontidaun ne’e hatudu liu husi Show Force haleu kapital Dili.

Komandante Komandu Operasaun Superintendente Xefe Pedro Belo hateten ita hotu hatene katak ikus-ikus ne’e iha mos problema balun ne’ebe komunidade sente la seguru tanba ne’e maka ohin loron PNTL hatudu nia forsa katak prontu hodi asegura seguransa ba loron boot natal no tinan foun, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi komferensia emprensa iha palasiu governu Dili, kuarte (22/12).

Nia haktuirtan PNTL iha semana rua (2) nia laran hahu ohin ba oin sei la tolera kualker kriminoju ne’ebe maka halo krime hodi impede atividade ne’ebe komunidade sei halao iha loron tuir mai.

“Aviza ba joven no komunidade hotu atu tur hakmatek iha ida-idak nia uma, kuandu hakarak hemu alcohol, hemu iha uma labele hemu tua iha dalan ninin no halo problema ba ema sira ne’ebe hemu tua tuir dalan ninin maka PNTL sei kontrola. Hakarak hemu rame-rame halo festa iha ida-idak nia uma ou fatin festa nian nune’e impede ema seluk nia movimentu no atividade bainhira impede ema seluk nia direitu no atividade no iha informasaun ne’ebe tama ba Komandu Jeral, Komandu munisipiu nomos Eskuadra maka PNTL sei la tolera tanba ne’e husu nafatin ba ema hotu-hotu tenke kopera ho PNTL hodi nune’e ita hotu hakarak iha tinan 2021 buat hotu lao diak hodi simu tinan foun 2022.,” dehan Komandante Belo.

Atu termina Komandante ne’e relata katak husi fronteira tama to’o kapital Dili no munisipiu hotu iha operasaun durante fulan hirak liuba PNTL kaptura ema barak ne’ebe maka lori fugetes tama mai timor no PNTL sei nafatin halo operasaun bazeia ba orentasaun husi Komandante Jeral katak fugetes so bele tiru iha loron 24 no 31 Dezembru kalan,iha loron bailet sei la iha toleransia nune’e Komandu munisipiu halo operasaun kalan-kalan no kaptura sidadaun sira husu komunidade sira atu kopera ho PNTL atu labele halo atividade kontra bandu.

Show Force haleu kapital Dili, ne’e kompostu husi kompania unidade Espesial Polisia (UEP) peltaun tolu (3), kompania Unidade Patrulamentu fronteira (UPF) pelataun ida (1), Kompania Unidade Polisia Maritima (UPM) peltaun rua(2), Kompania Kuartel Jeral peltaun tolu (3) no Kompania Dili ho peltaun tolu (3).

Show Force haleu kapital Dili ne’e akompanha husi Inspetur Jeral, Komandante Komandu Operasaun nasional, komandante munisipiu, Komandante Unidade, Xefe Servisu, Xefe Departamentu, Ofisial Superior, Ofisial Sub Alternu, Sarjentu no Ajente sira. Media PNTL