PNTL Halo Avaliasaun Seguransa Serimonia Investidura PR no Restaurasaun Independensia

IMG_0050-2

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halo avaliasaun servisu seguransa ba serimonia Investidura Prezidente Republika (PR) no Restaurasaun Independensia ba dala XX (20 de maiu) hodi mantein susesu ne’ebe iha no hadia diak liutan.

Komandante Komandu Operasaun Superintendente Xefe Pedro Belo hateten reuniaun avaliasaun ida ne’e inportante tebes hodi hare fila-fali planu ne’ebe maka antes ne’e ami hatun no ejekuta hamutuk iha terrenu tuir planu operasaun kalae, Nia hato’o asuntu ne’e iha Sentru Formasaun Polisia Comoro Dili, kuarta (25/05).

Nia hatutan Ita hotu akompaña katak durante vizita ne’ebe maka iha ba serimonia Investidura no Restaurasaun Independensia no seguransa ba fatin hotu lao ho diak, parte eskoltu ba VIP sira mos lao ho diak ita akompaña situasaun jeral iha Dili laran no bairu-bairu lao ho diak.

“Ami nia Polisia sira iha terrenu inplementa duni saida maka ami tau iha planu, maske iha failansu balu tanba ne’e maka durante ne’e laos halao diak deit maibe iha buat balu ne’ebe ladiak Ami aprejenta ba Komandante sira para tenke hadia,” dehan Komandante Belo.

IMGL3823

Nia afirma parte balu ne’ebe maka iha responsabilidade Komandu nian liu-liu parte administrasaun nian Ami tau iha aprejentasaun powerpoint hotu para sira hotu hare hodi tau iha ajenda no programa ba administrasaun para oinsa tau ba iha planu orsamentu jeral 2023 tanba sei iha Eleisaun Parlamentar no forma governu no antes halao servisu sei simu tomada de posse no iha posibilidade karik sei konvida bainaka balu sei mai tan, tanba ne’e maka ami prepara aan agora no frakeja ne’ebe maka iha ami hotu hamutuk depois hadia diak liutan iha futuru.

Difikuldade ne’ebe maka PNTL infrenta iha serimonia inportante rua ne’e bainaka ema inportante Very Important People (VIP) no VVIP ne’ebe maka barak demais entaun membru hirak ne’ebe maka ami koloka ba la sufsiente hodi apoiu sira liu-liu iha parte vatedores ba tranzitu sira entaun tenke foti fali membru regular sira hodi reforsa fali parte tranzitu tanba ne’e maka atu rezolve problema ida ne’e tenke liu husi rekrutamentu ida hodi aumenta membru sira atu reforsa ba iha fatin sira ne’e.

Iha fatin parajen nian iha membru balu ne’ebe maka koloka maibe la sufsiente atu organija kareta no motor iha fatin serimonia tanba momentu ne’e iha serimonia ne’ebe boot maibe rekursu ne’ebe maka PNTL iha hatun hotu maibe nia kapasidade maka ne’e duni tanba ne’e maka frakeja hirak ne’e tau hamutuk para bele hadia diak liutan.

Alende ne’e PNTL mos presija jacket light hodi halo servisu iha tempu kalan tanba iha serimonia boot foin lalais koloka hotu membru polisia regular iha dalan ninin maske sira laos membru tranzitu maibe tanba situasaun obriga entaun sira mos halao servisu tranzitu nian maibe sira ba ho farda normal (farda nakukun) entaun ida ne’e ladun diak ba sira nia vida tanba ne’e ami propoin ba Komandu Administrasaun oinsa atu rezolve diak liutan iha tinan oin mai.

IMG_0056-2

Rejultadu avaliasaun hatudu katak seguransa ba serimonia nasional rua ne’e lao ho susesu iha kapital Dili no teritoriu laran tomak, situasaun jeralmente lao diak teb-tebes tanba iha momentu neba Komandu Jeral hasai ordem operasaun ba Komandu munisipiu sira hodi ejekuta tuir planu ne’ebe maka dejena ona.

Reuniaun Avaliasaun ne’e ne’e organija husi Komandu Operasaun no diriji husi Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa akompaña husi Inspetur Jeral Superintendente Xefe Polisia Carlos Jeronimo no Komandante Sentru Formasaun Polisia Superintendente Xefe Polisia Arquimino Ramos no partisipa husi Xefe Departamentu Justisa, Komandante UPF, Segundu Komandante UEP, Segundu Komandante munisipiu Dili, Reprejentante Komandante UPM, Xefe Departamentu, Xefe Seksaun, Ofisiais Inspetur, Sarjentu no Ajente sira. Media PNTL

Abertura Refreshing Training Ba Peer Educator Moras HIV/SIDA Ba Munisipiu No Unidade

IMGL3636

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Unidade Klinika PNTL tersa-feira (24/05) ne’e hala’o abertura Refreshing Training Ba Peer Educator Moras HIV/SIDA ba membru PNTL husi Munisipiu no Unidade.

Segundu Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Mateus Fernandes iha nia intervensaun ba serimonia abertura ne’e agradese ba Ministeriu Saude no parseiru UNFPA ne’ebe iha fuan bo’ot atu ajuda ita nia populasaun sira iha PNTL nian laran tanba Saude ne’e problema bo’ot, wainhira laiha saude ne’ebe diak maka labele hala’o misaun ho diak.

“Wainhira ita sente fraku, ita hetan moras oin-oin, ita nia servisu mós dala ruma lao ladun diak, tanba ne’e husu ba maluk sira durante Training loron tolu ne’ebe importante tebes, asuntu sira ohin foka iha ne’e kona-ba HIV/SIDA, Hepatites no moras seluk sai hanesan asuntu sira ne’ebe estraga no hafraku ita nia umanidade, halo ita fraku atu hala’o ita nia misaun”, tenik Segundu Komandante Jerál PNTL ne’e.

IMGL3663

Komisariu Polísia ne’e afirma liu tan katak funsaun Polísia hanesan funsaun professional ida tanba ne’e parte ida importante liu maka ita nia saude, iha promosaun liu ba ita nia maluk lubuk ida maka afeta moras HIV/SIDA no moras seluk, liu-liu membru sira ne’ebe maka destaka iha liña fronteira.

Iha fatin hanesan reprezentante UNFPA hateten sente kontente tanba bele realiza treinamentu ida ne’e, hafoin iha akordu entre PNTL ho UNFPA hodi hala’o programa sira ba membru PNTL sira husi munisipiu no unidade.

“Treinamentu agora ne’e foin maka dala-uluk hala’o tanba iha tinan rua liu ba, ita halo ona akordu ho parte rua, maibé ho prosesu ne’ebe naruk tebes tanba birokrasia UNPFA nian maibé agradese tebes ba fiar ne’ebe maka PNTL fó ba UNFPA”, tenik reprezentante UNFPA ne’e.

IMGL3681

Treinamentu ne’e sei hala’o durante loron tolu, hahu’u husi loron 24 to’o 26 fulan Maiu tinan 2022, ne’ebe maka partisipantes sira mai husi reprezentante membru PNTL husi munisipiu Baucau, Manatuto, Viqueque, Lautem, husi Unidade UEP no UPM. Marka presensa iha abertura ne’e Segundu Komandante Jerál PNTL, reprezentante UNFPA ho nia ekipa, reprezentante Ministeriu Saude, ekipa Klinika PNTL no partisipantes sira.  Media PNTL.

Kazu Homesidiu iha Lautem, Arguidu Kumpri Ona Prijaun Preventiva.

IMG_2067
Dili- Kazu Homesidiu Agravadu husi aman rasik ba nia oan ne’ebe maka akontese iha munisipiu Lautem PNTL halo atendemntu Polisial hodi submete arguidu ba Primeiru Interogatoriu no kumpri medida koasaun prijaun preventive.
Porta Voz PNTL Superintendente Xefe Armando Monteiro hateten iha insidente ida ne’ebe maka PNTL rejistu iha semana ida ne’e nia laran sai prekupasaun boot ba ita nia komunidade no sosiedade maka kazu ida neébe maka PNTL deskobre no relata husi komunidade no familia iha loron 13 maiu 2022 iha suku Com postu administrativu Parlamentu munisipiu Lautem, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi komferensia emprensa iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, kinta (18/05)
Nia haktuir liu husi atendementu no ejaminasaun lokal du krime Komandu PNTL munisipiu Lautem hola kedas medidas polisial halo kapturasaun ba vitima ninia aman rasik ho inisial JDS (50). Motivu husi akontesementu ida ne’e suspetu atu selebra loron restaurasaun independensia 20 de maiu iha nia fatin hamutuk ho kolega sira no obriga vitima partisipa hodi halo limpeja jeral maibe tanba vitima idade minoridade entaun nia rejeta husi ida ne’e maka suspetu halo agresaun fiziku to’o ikus vitima hakotu iis.
“Hafoin PNTL munisipiu Lautem liu husi Eskuadra ho Servisu Investigasaun Kriminal (SIK) toó iha lokal du krime halo ejaminasaun no rekonstrusaun lokal du krime ba kazu neébe maka relata husi familia no komunidade kazu suisidiu ida neé bazeia ba ejaminasaun no rejultadu investigasaun kazu neé iha mudansa husi tara aan ba kazu homesidiu agravadu neébe maka rejulta joventude ida ho inisial JDC (15) mate,”Nia esplika.
Hafoin vitima mate arguidu liu husi manera tara tali hodi nune’e relata ba autoridade katak kazu ida ne’e tara aan maibe ita nia investigasaun nia estratejia no manera hodi bele deskobre kazu ida ne’e no horseik lorokraik (18/05) suspetu lori mai ona Tribunal Distrital Baucau (TDB) hodi submete ba Primeru Interogatoriu,bazeia ba desijaun TDB horseik kalan TDB no Komandu PNTL munisipiu Lautem liu husi SIK akompaña arguidu no lori mai kumpri Prijaun Preventiva iha Becora. Media PNTL

PNTL Sei Orienta Komunidade Partisipa Serimonia Investidura PR no Restaurasaun Independensia

IMGL9197
Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) sei garante estabilidade seguransa durante serimonia Investidura Prezidente Republika iha Tasi-Tolu no komemorasaun Restaurasaun Independensia ba dala 20 iha Palasiu Prezidente Aitarak laran Dili.
Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Armando Monteiro hateten Autoridade Seguransa neébe maka destakadu iha estrada publiku sei orienta movimentu komunidade no transporte ba iha fatin serimonia, Nia hatoó asuntu neé liu husi komferensia emprensa iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, kinta (18/05).
IMG_2067
“Komandu PNTL apela ba sidadaun hotu iha kapital Dili nomos sira neébe mai husi munisipiu atu partisipa iha serimonia investidura Prezidente eleitu neébe maka sei halao iha loron 19/05 kalan nomos komemorasaun loron restaurasaun independensia ba dala 20 iha loron 20 maiu atu sai nudar uma nain diak ba ita nia bainaka sira,” Nia dehan.
PNTL sei fasilita komunidade sira neébe halo viajen tantu mos ba partisipa serimonia iha Tasi-Tolu Ami husu komunidade neébe halo movimentu iha estrada publiku hahu husi kapital toó baliza munisipiu Liquica nomos movimentu husi Liquica atu mai kapital Dili atu respeitu regras no tuir orientasaun husi Autoridade seguransa nébe maka destaka iha estrada orienta ita iha dalan no area neébe maka presiza liu hodi nuneé bele fo espasu ba ita nia komunidade no bainaka sira neébe maka partisipa iha serimonia Investidura iha Tasi-Tolu atu tama no sai ho livre.
Alende neé iha loron 20 maiu serimonia Restaurasaun Independensia iha Palasiu Prezidensial Aitarak Laran hanesan bai-bain dalan husi diresaun Kampun Alor transporte hotu ita sei haruka tun ba tasi ibun nuneé mos diresaun Palapasu atu ba Aitarak Laran sei tun ba tasi ibun. Entretantu Husi diresaun Bairo-Pite atu ba sidade laran lao tuir diresaun dalan normal mai iha bebora nomos Kolmera hodi nuneé bele fasilita no labele halo engrafamentu durante serimonia restaurasaun independensia 20 de maiu lao.
Kestiona konaba karik iha planu blokeia movimentu transporte publiku iha estrada diresaun Rotunda Komoro ba Tasi-Tolu Porta Voz komandu PNTL neé haktuir situasaun depende ba partisipasaun volume movimenetu komunidade nian tanba neé PNTL la inpede movimentu publiku nuneé publiku mos bele iha komprensaun hodi husu autoridade seguransa sira neébe maka destakadu iha dalan atu orenta sira tuir dalan neébe maka bele liu no labele liu.
Iha biban neé Komandu PNTL mos atualija estatistika kriminalidade, Asidente no Reseta neébe PNTL rekolla iha periodu fulan janeiru toó abril 2022.
Asidente Trafegu hamutuk 636 kompostu husi kanek kmaan 679, kanek todan 144 no rezulta vitima nain 22 maka lakon vida. Media PNTL

 

Komandu PNTL Hala’o Enkontru Koordenasaun Servisu Ho Ekipa Kometiva Xefe Estadu Portugal

IMG_0138

Dili, Atu asegura diak seguransa ba bainaka Espesial husi nasaun Portugal ba Investidura Tomada Posse no Restaurasaun Independensia 20 Maiu, maka Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) hamutuk ho Komandu F-FDTL tersa-feira (17/05) ne’e hala’o enkontru Koordenasaun Servisu ho ekipa Kometiva husi Xefe Estadu Portugal nian.

Komandante Komandu Operasaun PNTL Superintendente Xefe Pedro Belo ba jornalista sira hafoin enkontru hateten ohin ekipa kometiva husi Xefe Estadu Portugal nian mai iha Kuartél Jeral atu halo koordenasaun servisu durante presensa Presidente Portugal nian iha Timor-Leste hodi partisipa iha Investidura Tomada Posse no Restaurasaun Independensia 20 Maiu tantu mós partisipa iha aktividade balun iha kapital Dili.

“Tanba ne’e maka ohin ami hare’e fila fali programa vizita sira husi ita nia protokolu, antes serimonia ofisial ne’ebe iha, maibé iha mós vizita extra sira ne’ebe maka Presidente Portugal sei ba vizita, tanba ne’e maka ami halo koordenasaun seguransa ho didiak hodi asegura fatin sira ne’ebe maka sei halo vizita ba“, esplika Komandante Komandu Operasaun PNTL ne’e.

IMG_0080

Superintendente Xefe ne’e akresenta tan katak ohin ekipa kometiva Xefe Estadu Portugal nian hato’o ona programa balun ne’ebe maka sei hala’o iha kapital Dili durante presensa Presidente Portugal nian iha Timor-Leste. PNTL prontu nafatin atu asegura presensa bainaka espesial nian iha Timor-Leste ba iha programa vizita ne’ebe maka planea ona.

“Kona-ba membru PNTL hira no husi unidade ne’ebe maka sei asegura bainaka espesial sira, ida ne’e téknikamente Planu Operasaun, Komandu hasai ona ba Komandu, Unidade no Departementu atu bele asegura seguransa durante serimonia Nasional nian hala’o”, hatutan Superintendente Xefe ne’e.

Hola parte iha sorumutu ne’ebe lidera husi Komandante Komandu Operasaun PNTL Superintendente Xefe Pedro Belo, maka hanesan Komandante UEP, Xefe DTSRN, Xefe SIP, Segundu Komandante PNTL munisipiu Dili, Komandante Operasaun F-FDTL ho nia ekipa, ekipa kometiva Xefe Estadu Portugal no reprezentante MNEC.

Media PNTL.          

UNDSS Entrega Ekipamentus Komunikasaun Ba Komandu PNTL

IMGL2280

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) segunda-feira (16/05) ne’e hetan apoiu ekipamentus husi parseiru United Nation Departament Safety and Security (UNDSS) iha Timor-Leste hanesan Retiper

Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Faustino da Costa hafoin serimonia ba jornalista sira hateten ohin parseiru UNDSS oferese ekipamentus hanesan Repiter ne’ebe atu monta ba Torre.

“Sasan hirak ne’e, ninia kustu bo’ot oituan/karun no mós sasan balun ne’ebe oras dadaun iha ona fatin tanba hanesan ita hotu hatene katak PNTL iha tinan barak nia laran sempre iha problema kona-ba Komunikasaun, entaun ita buka problema ne’e ninia abut ne’e maka saida, problema nia abut ne’e maka ita presiza iha Repiter no Torre ne’ebe instaladu hodi bele fó ninia ba radiu sira”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

IMGL2253

Komisariu Polísia neé salienta tan katak wainhira ita sosa radiu kikoan barak maibé laiha ninia Repiter ne’e entaun bele sai problema. Tanba ne’e maka ita buka dalan durante ne’e, ikus mai ita hetan parseiru katak sira iha no prontu atu apoiu ba PNTL.

“Hodi Komandu nia naran agradese ba parseiru, sasan hirak ne’e wainhira PNTL hola deit mós ho ninia kustu ne’ebe maka bo’ot inklui sira ne’ebe seidauk foti iha hela lokal, maibé servisu durante ne’e ekipa husi PNTL tantu mós Komunikasaun UN Security nian lao hamutuk identifika sasan sira née iha neébe, diak hela ka lae antes ita halo serimonia ida ohin nian neé, sira mós tenta atu hatoó katak iha mós Torre balun iha kapital Dili karik PNTL presiza, ohin hau orienta ona parte administrasaun atu halo koordenasaun ho sira no oinsa ba oin bele ka PNTL utiliza ona buat balun neébe iha ou konstrui foun tan“, esplika Komisariu Polísia neé.

Autoridade másimu instituisaun Seguransa neé afirma tan apoiu neébe maka ohin PNTL hetan hanesan Repiter hamutuk lima ho ninia ekipamentus nesesariu asesoris sira oinsa bele uza wainhira PNTL konstrui ona Torre kompletu, ekipamentus sira neé ita lori ba monta deit iha Torre neébe iha entaun komunikasaun laiha problema.

IMGL2310

Iha fatin hanesan  Xefe UNDSS Timor-Leste Victor Sukacz iha ninia intervista hateten PNTL hanesan ami nia parseiru servisu nian no ami hatene katak PNTL presiza tebes ekipamentus sira neé.

“Ekipamentus sira neé husi UN nian no ami la uza ona, ekipamentus sira neé sei funsiona no utiliza ba apoiu PNTL nia servisu; ekipamentus neé ami entrega ba PNTL no sira maka iha politika atu monta iha neébe“, tenik Xefe UNDSS Timor-Leste neé.

Media PNTL.

Komandu PNTL Hala’o Aprezentasaun Planu Operasaun Investidura Tomada Posse No Restaurasaun Independensia 20 Maiu

IMGL1830

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) kinta-feira (12/05) ne’e hala’o aprezentasaun planu operasaun investidura tomada posse no Restaurasaun Independensia 20 Maiu ba Vise Ministru Interior (VMI) no Estrutura Komandu PNTL nian.

VMI António Armindo hafoin enkontru iha salaun Suai Room Timor Plaza ba jornalista sira hateten ohin ita partisipa direita enkontru planu seguransa ba 20 Maiu ninian, preukupasaun hirak ne’ebe maka PNTL hasoru, Ministeriu mós rona rasik ona.

“Ministeriu sei apoiu másimu ba PNTL, tanba PNTL maka instiutisaun ida ne’ebe maka importante tebes atu asegura ita nia seguransa liu-liu ba eventu loron 19 no 20 Maiu nian, tanba ne’e ita fó apoiu másimu atu PNTL bele halo sira nia servisu durante loron rua refere no durante semana ida iha ne’ebe ita nia bainaka VIP sira sei to’o mai iha ita nia rai”, esplika VMI ne’e.

Membru governu ne’e hatutan liu tan katak kestaun transporte Komandu PNTL iha ona akordu ho kompaña ne’ebe maka uluk fó aluga transporte ba PNTL iha kampaña no eleisaun foin lalais ne’e ba munisipiu sira alén-de kareta Estadu nian ne’ebe foin dadaun fó, Ministeriu no Komandu mós sei aluga tan kareta fó ba Polísia no foin lalais ne’e husi Ministeriu mós apoiu tan kareta 10 extra atu nune’e bele apoiu PNTL nia servisu iha okaziaun festa Nasional nian.

IMGL1772

“Total transporte ne’ebe maka aluga hamutuk kuaze 40 no iha loron tuir mai sei hare’e atu aluga tan kareta 10, husi Ministeriu mós sei apoiu tan 10 tanba ne’e ita iha transporte ne’ebe maka sufisiente hela tanba iha Komisaun mós aluga tan kareta apoiu tan PNTL, liga ba transporte ita koko atu oinsa jere ho didiak nune’e bele halo servisu durante festa Nasional ne’e”, hatutan membru governu ne’e.

Iha fatin hanesan Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Faustino da Costa iha ninia intervista hateten enkontru ohin ne’e ita halo ba Komandante sira ne’ebe ita sei envolve iha aktividade ka serimionia rua (19 no 20 Maiu) ne’ebe maka Komandante Komandu Operasaun durante tempu barak nia laran halo koordenasaun ho Komisaun Organizadora Nasional.

“No ita kontinua aktualizasaun kona-ba ida ne’e maka ita prepara ona, ohin ita aprezenta ba Komandante sira liu-liu ba seguransa loron 19 Maiu nian ne’ebe maka kuaze ita envolve ita nia membru sira másimu tebes, hahu’u husi chegada husi entidade sira VVIP no VIP, hafoin serimonia ne’e lao to’o 20 Maiu, objetivu sorumutu ohin ne’e atu aprezenta ba Komandante sira atu bele akompaña no kria ona ninia tarefas/ kolokasaun ninia membru tuir saida maka Ordem Diretiva Komandu Operasaun hasai”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

IMGL1902

Autoridade másimu instituisaun seguransa ne’e afirma tan ho oportunidade ida ne’e maka ohin ita konvida VMI mai atu bele akompaña kona-ba PNTL oinsa ninia planu atu halo seguransa ba iha eventu rua ne’e hanesan iha Investidura ninian tantu mós ba Restaurasaun Independensia.

“Dezafiu ne’ebe PNTL hasoru agora dadaun maak seidauk iha lista final kona-ba entidade hirak ne’ebe atu mai, entaun ami nafatin loke hela Ordem Operasaun nian atu ita ajusta otomatikamente wainhira iha adisional entidade/konvidadu sira atu mai, segundu kestaun ida ne’e mós implika apoiu ba administrasaun nian, tanba ne’e maka ita hare’e katak kuandu sei iha númeru ne’ebe maka sae maka PNTL ho F-FDTL sei envolve mós iha Parada liu-liu iha 20 Maiu alén-de ita mós halo seguransa, kestaun transporte internalmnete PNTL prepara ona, kria kondisaun nafatin”, hatutan Komisariu Polísia ne’e.

Hola parte iha enkontru ne’e  VMI, Komandante Jerál PNTL, Inspetúr Jerál, Komandante Komandu Operasaun, Administrasaun, Komandante UEP, UPF, UPM, Xefe Gabinete, Xefe servisu sira iha Kuartél Jerál no Komandante TLPDP h onia ekipa.

Media PNTL.   

PNTL Entrega Evidensia Motorizada 32 No Karreta 2 Ba Ministeriu Públiku No Patrimonio Estadu Hodi Halo Lelaun

IMG_1387

 

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Diresaun Nasional Tránzitu Seguransa Rodoviáriu (DNTSR) segunda-feira (09/05) ne’e entrega hikas evidensia motorizada hamutuk 36 no karreta 2 ne’ebe PNTL prende iha aktividade auto stop no rai hela iha espasu Kaurtél Jerál Kaikoli ba Ministeriu Públiku (MP) hodi entrega tutan ba Diresaun Patrimonio Estadu-Ministeriu Finansas hodi halo Lelaun.

Segundu Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Mateus Fernandes iha diskursu serimonia Asina Termo Entrega ne’ebe hala’o iha salaun ekontru Kuartél Jerál hateten wainhira koalia kona-ba asuntu entrega sasan sira (Motorizada-Karreta) ne’e sai preukupasaun bo’ot ba PNTL, tanba wainhira prende sei liu husi prosesu naruk tebes.

“Wainhira Polísia prende ona sasan (Motorizada-Karreta) sira ne’e, maka iha dezisaun lalais ba Polísia entaun ida ne’e ajuda tebes, tanba Polísia laiha fatin/espasu atu rai motor no kareta, sá tan sasan sira ne’ebe prende iha fronteira, hanesan sira kaptura mina barak iha munisipiu Covalima-Suai, Bobonaro no mós Oecusse, karik ita rai kleur ahi ruma mai han, problema bo’ot, tanba Polísia fatin laiha”, tenik Segundu Komandante Jerál PNTL ne’e.

IMG_1508

Komisariu Polísia ne’e afirma tan katak tanba ami sujere ba Procurador Gerál República (PGR) no Procurador Distrital Dili atu oinsa wainhira ita kaptura ona sasan (Motorizada-Karreta), rápidamente ita halo komunikasaun ba MP, atu nune’e MP bele hare’e dezisaun ruma, oinsa bele ajusta sasan sira ne’e, nune’e wainhira to’o ona tempu bele entrega ba Patrimonio Estadu-Ministeriu Finansas hodi halo Lelaun.

Iha fatin hanesan Adjunta PGR Remizia de Fátima iha ninia intervensaun hateten durante tempu naruk nia laran hahu’u husi tinan 2009 iha ne’ebe Polísia Tránzitu prende objetu hirak ne’e, ohin loron bele hetan dezisaun final hodi ita bele realiza termo entrega sasan sira ne’e.

“Ita konsege hetan solusaun husi dezisaun Tribunal nian ne’ebe maka iha no ohin ita mai hamutuk iha fatin ida ne’e atu halo entrega ba Patrimoniu Estadu hanesan instituisaun ne’ebe maka jere kona-ba bens sira ne’ebe Estadu nian, liu-liu objetu sira ne’ebe liga ba Krime”, tenik Adjunta PGR ne’e.

Media PNTL.          

Komisariu Polísia Mateus Fernandes Lidera Serimonia Isar Bandeira

IMG_1306

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) segunda-feira (09/05) ne’e hala’o serimonia Isar Bandeira iha Kuartél Jerál ne’ebe lidera husi Segundu Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Mateus Fernandes.

Iha ninia diskursu ba serimonia ne’e, Komisariu Polísia Mateus Fernandes aktualiza informasaun kona-ba situasaun seguransa iha rai laran ne’ebe lao diak tanba ita hotu nia esforsu, servisu maka’as no kooperasaun hodi bele garante situasaun seguransa lao diak.

“Ita kontinua servisu maka’as no kontribui ba malu nafatin atu ita nia situasaun sai diak liu tan hanesan Prezidente Repúblika sempre hateten wainhira hau ho Komandante Jerál ba halo enkontru, katak Polísia hotu-hotu iha Timor laran tomak, sira desempeña diak no professional to’o estrutura tomak signifika Xefe Estadu fó votus konfiansa ba PNTL tomak iha Eleisaun rua ne’ebe liu ona”, tenik Komisariu Polísia ne’e.

IMG_1320

Segundu Komandante Jerál ne’e alerta ba membru hotu katak la kleur tan ita sei hasoru asuntu rua, maka hanesan serimonia tomada de posse ba Prezidente Repúblika Eleitu, ida fali Komemorasaun Loron Restaurasaun 20 Maio. Ita nia Komandante Komandu Operasaun hola parte mós iha Komisaun Organizadora ba eventu bo’ot rua refere, espera iha asuntu tomada de posse ba Prezidente Repúblika Eleitu sei iha serimonia barak ne’ebe maka PNTL sei hola parte mós.

Media PNTL.

Atu Halo Rekrutamentu Ba Membru PNTL Foun, VMI Rona Aprezentasaun Komandu PNTL

IMG_1137

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) kinta-feira (05/05) ne’e hala’o aprezentasaun kona-ba efetivu membru PNTL nian ba Vise Ministru Interior (VMI) António Armindo relasiona ho planu governu nian atu halo rekrutamentu ba membru PNTL foun iha tinan 2023.

VMI António Armindo hafoin enkontru ba jornalista sira hateten objetivu husi sorumutu ohin ho Komandu PNTL ne’e atu rona Komandu nia aprezentasaun, nune’e hare iha tinan oin (2023) presiza halo rekrutamentu ou lae.

“Ida ne’e halo basea ba orientasaun Primeiru Ministru (PM) hanesan mós Ministru Interior (MI) Taur Matan Ruak ne’ebe maka haruka mai hau, komunika ho Komandu atu bele halo netik aprezentasaun dadus ruma atu nune’e hau rasik sei lori aprezenta ba PM no MI, atu nune’e hare’e tok posibilidade ka lae tinan oin (2023) atu halo rekrutamentu, tanba dezisaun tomak ne’e iha PM no MI nian tanba ne’e ami servisu hela, prepara hela dadus/dokumentu ida ne’e atu tempu badak bele lori ba gabinete PM no MI”, tenik VMI ne’e.

IMG_0142

Membru governu ne’e haktuir tan katak rekrutamentu ne’e basea ba, wainhira ita hahu’u ho PNTL nia Estatutu nian aprova ona, kuandu ema ida sai konta mós ho sira ne’ebe maka agora moras difisiensia mental no físiku, balun mate tan hanesan iha tinan kotuk membru ne’ebe maka mate hamutuk 32 no tinan ida ne’e deit 11 ona, ne’e númeru ne’ebe maka barak liu, rekrutamentu ne’e importante los.

“Tanba ne’e, ami hanoin tuir planu ita presiza halo rekrutamentu pelu menus ema hamutuk na’in 720 atu nune’e além-de troka sira ne’ebe maka atu reforma, sira ne’ebe vida to’o ona, sira ne’ebe maka moras difisiensia mental no físiku, atu nune’e bele priense fila fali númeru hirak ne’e, planu ne’e sei realiza iha tinan 2023”, haktuir António Armindo.

Tuir planu, dadus hirak ne’ebe maka Komandu PNTL aprezenta ba VMI no Orgânika PNTL nian, iha semana oin VMI sei lori ba PM hanesan mós MI nune’e bele halo ajustamentu ba Orsamentu tinan 2023 nian.

Hola parte iha enkontru ne’e VMI António Armindo, Komandante Jerál Komisariu Polísia Faustino da Costa, Segundu Komandante Jerál Komisariu Polísia Mateus Fernandes, Inspetúr Jerál, Komandante Komandu Operasaun, Administrasaun, Xefe Departamentu, Xefe Gabinete no Xefe Servisu iha Kuartél Jerál Kaikoli inklui parseiru TLPDP.

Media PNTL.