Dili– Polisia Nasional Timor-Leste(PNTL) munisipiu Manufahi asegura ona sidadaun nain ualu(8) ne’ebe maka halai sai husi Quarantena Orahou no Tinolina munisipiu Manufahi tanba la satisfas ho rezultadu suap no hela fatin.

Porta voz PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araujo informa  ba publiku kona-ba situsaun ne’ebe akontese iha munisipiu Manufahi iha sabadu kalan 24 de abril maiz ou menus tuku 19:00 kalan servisu saude munisipiu fo sai rejultadu suap ba sidadaun nain 140 iha Quarantena Urahou ho rejultadu negativu no rejultadu SWAB Quarantena Tinolina hamutuk 40 pessoas nain 8 mak positivu, Nia hato’o asuntu ne’e ba Jornalista sira iha Kurtel Jeral PNTL Kaikoli Dili, Segunda (26/04).

Nia haktuir informasaun husi Komandante munisipiu Manufahi katak antes  rezultadu suap sai sidadaun sira ne’ebe mak hela iha Quarantena Tinolina halai sai hotu hafoin Komandu munisipiu buka tuir no konsege lori fali mai no balu familia maka lori ba entrega hodi kumpri Quarantena. Sidadaun nain ualu (8) sei kontinua kumpri Quarantena hodi halo observasaun no tratamentu saude  maibe nain 32 ne’ebe negativu agora fila ona  ba uma, agora dadaun ne’e situasaun lao kontorlado lao  ho diak” haktuir superintendente Arnaldo

Iha oportunidade ne’e porta voz ne’e apela ba komunidade tomak ne’ebe mak hakarak ba Munisipiu karik hetan rezultadu SWAB pozitivu husu atu kopera ho parte saude nune’e bele prevene propagasaun surtu COVID-19, no husu mos ba parte saude atu hatudu sira nia profisionalizmu atu nune’e  komunidade la bele sente paniku nune’e labele iha dezentendementu entre pasiente ho professional saude sira.

Husu mos ba komunidade tomak atu kumpri regra Estadu Emerjensia ne’ebe ministeriu saude fo sai hanesan uza maskra,  fase liman ho sabaun ou uza hand sanitizer no mantein distansia sosial. Media PNTL