20170608-2F5A0664

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste munisipiu Baucau hahu konsolida joventude Baucau oan hodi hametin unidade, amijade no paz atu nune’e komunidade bele moris iha ambiente ne’ebe seguru.

Komandante PNTL munisipiu Baucau Superintendente Xefe Armando Monteiro hateten agora ita iha faze konsolidasaun joventude ligadu ho problema no konflitu entre joventude ne’ebe akontese iha pasadu tanba ne’e liu husi kordenasaun no komunikasaun ho lider komunitaria, veteranus, Intelektual, joventude no organijasaun Arte Marsiais no Rituais iha faze reuniaun oinsa atu kria ekipa TaskForce ida halo kampana paz ho finalidade maka halo konsolidasaun deklarasaun kompromisiu dame ne’ebe sei halo iha tempu badak, Nia hato’o asuntu ne’e hafoin partisipa iha workshop Analisis SWOT iha Timor-Plaza Dili, Kuarta (07/10).

Alende ne’e Komandante ne’e mos tau ona iha nia ajenda programa Estabelesimentu Konsellu Polisiamentu Komunitaria (KPK) iha suku 45 ne’ebe maka seidauk nune’e autoridade seguransa bele servisu hamutuk ho povu hodi hametin seguransa no estabilidade hahu husi suku to’o munisipiu.

Hafoin simu Posse iha fulan tolu liu ba Hau hasoru difikuldade hahu husi inplementasaun programa Polisiamentu Komunitaria iha tinan 2002 to’o agora iha suku 45 maka seidauk kompleta no ida ne’e nudar Hau nia programa prioridade oinsa atu inplementa estratejia governu konstitusional da-VIII maka Polisiamentu Komunitaria no Seguransa Rodoviariu.

Agora dau-daun faze primeiru hahu ho kolokasaun OPS hodi nune’e OPS bele halo kordenasaun, komunikasaun no reuniaun ho estrutura konselu du suku hodi identifika joventude, intelektual, lider veteranus sira, organijasaun nasional no internasional liu-liu organizasaun nasional no ONG lokal sira atu involve iha estrutura KPK  nune’e bainhira iha problema ruma karik sira bele tur hamutuk hola medidas persuasiva antes hetan apoiu husi Eskuadra.

Programa no planu ida ne’e hetan apresiasaun husi parseru Fundasaun Asia (TAF-sigla ingles) no espera iha tempu badak antes tama tinan foun ita nia formasaun balu lao ona.

Konaba inplementasaun estratejia ba seguransa rodoviaria agora daudaun ita iha faze konsolidasaun hari merkadu seguru, Baucau seguru no iha tempu badak sei halo mudansa ba atividade balu ne’ebe maka durante ne’e okupa movimentu trasporte liu-liu iha terminal ne’ebe maka agora daudaun sai hanesan fatin merkadu PNTL Baucau ho Autoridade munisipiu sei muda negosiante sira  nune’e terminal ne’e bele sai terminal uniku hodi akumula movimentu transporte husi kapital ba Baucau tantu husi suku no postu Administrativu mai Baucau, hodi nune’e ita bele eduka no orienta ita nia komunidade sira hodi respeita no hakruk ba lei kodigu Estrada.  Media PNTL