IMGL9671

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) ensera kursu banda muzika ba membru PNTL nain 30 ne’ebe maka kompleta kursu durante fulan ida nia laran hodi estabelese grupu Banda Muzika iha instituisaun PNTL

Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Mateus Fernandes hateten enseramentu kursu banda muzika ba PNTL ne’ebe fornese husi Sentru Formasaun Prezidente Nicolao Lobato no perfoma iha loron aniversariu PNTL bad ala XXII (27/03/2022 ) maske treinamentu fulan ida deit maibe sira hatudu diak teb-tebes, Nia hato’o asuntu ne’e iha CFP Komoro Dili, tersa (26/04).

Nia haktuirtan mai oin ita hanoin katak laos deit Forsas Armadas fo treinamentu ba banda ne’e maibe ba oin ita hakarak atu treinamentu diak liutan atu nune’e Polisia sira bele metin liutan iha sira nia formasaun konaba banda muzika.

IMGL9701

Iha okajiaun ne’e Komandante Komponente Formasaun e Trenu, Coronel Haksolok hateten wainhira hau mai partisipa avertura kursu banda muzika ba PNTL hau kontente tebtebes tanba tinan-tinan iha komemorasaun loron nasional banda militar ninia efetivu menus ho instrumentu ne’ebe menus halo Deputadu sira kritika barak maibe ba oin iha loron nasional hanesan Restaurasaun Independensia 20 de maiu no proklamasaun independensia 28 Novembru instituisaun rua (F-FDTL no PNTL) sei hamutuk.

“Hau rekomenda ba grupu banda muzika PNTL atu aprofesoatan matenek ne’ebe imi iha ona tanba fulan ida deit seidauk sufsiente dezenvolve nafatin imi nia talentiu iha banda muzika hodi buka meius oinsa atu mellora sai professional liutan,”dehan Coronel Haksolok

Nia husu ba Segundu Komandante Jeral PNTL atu aloka orsamantu ba ida ne’e nune’e membru sira bele ba tuir kursu muzika nian iha ema nia rai ne’ebe sufestifikadu liu.

Serimonia ne’e kompleta ho entrega sertifikadu apresiasaun ba Formador sira husi Komponente Formasaun e Trenu Prezidente Nicolao Lobato nomos sertifikadu ba formandu sira.

Serimonia enseramentu ne’e partisipa husi Inspetur Jeral PNTL, Komandante Komandu Operasaun Xefe Departamentu Justisa, Xefe Departamentu Polisiamentu Komunitaria, Formador sira husi F-FDTL no formandu Grupu Banda Muzika PNTL. Media PNTL