IMG_0030

Dili- Ekipa konjunta PNTL (Departamentu Justisa) no F-FDTL (Unidade Polisia Militar) ensera operasaun disiplina konjunta ho kodigu “HABERAN” ne’ebe maka instituisaun rua ne’e halao durante semana tolu (3) iha kapital Dili hodi prevene infrasaun disiplina.

Xefe Departamentu Justisa PNTL Superintendente Xefe Polisia Agostinho Gomes hateten atividade ne’ebe halo iha terrenu operasional lao diak liu husi patrullamentu, cek point no responde kazu balu ne’ebe maka involve membru militar F-FDTL no PNTL, operasaun ne’e halao durante semana tolu (3) hahu loron 13 dezembru to’o 03 Janeiru 2022, Nia hato’o asuntu ne’e iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, tersa (04/01).

Komandante ne’e haktuirtan operasaun ne’ebe maka ita halao maske iha tempu badak deit maibe konsege atinji duni apoiu operasaun ne’ebe ita hakarak maka halo liu prevensaun infrasaun disiplina husi membru instituisaun rua ne’e hatudu duni disiplina durante periodu Natal no Tinan Foun ho realidade katak laiha problema entre membru instituisaun rua ne’e hodi kontribui ba paz no estabilidade. ne’ebe fo oportunidade boot ba ita nia komunidade sira ne’ebe hela iha kapital nasaun ne’e hodi festeja Natal no Tinan foun ho hakamtek no trankulidade nia laran ne’e maka esforsu ne’ebe ita hotu halo maske kiik oan, utuan no badak maibe ne’e maka buat ne’ebe ita bele halo.

“Operasaun ohin ita termina tanba ne’e hau lori Departamnetu Justisa nia naran hato’o agradesementu no parabens ba membru militar F-FDTL no membru Departmanetu Justisa PNTL ne’ebe maka involve diretamente iha operasaun HABERAN, obrigadu ba imi nia servisu no dedikasaun ne’ebe maka imi halao tia ona,” dehan Komandante Gomes.

2F5A5029

Ex Komandante munisipiu Manufahi ne’e enkoraja membru sira atu servisu hanesan jerasaun heroi sira tanba ita maka kontinua sira nia dedikasaun, sakrifisiu no sofrimentu ne’ebe fo hodi sosa nasaun ne’e entaun ita tenke hamrik metin hodi hatudu ba povu no estadu katak ita bele sai forsa regular ho referensia boot ne’ebe maka uluk ita nia forsa FALINTIL funu maske ho situasaun difisil maibe ho disiplina.

Iha okajiaun ne’e Komandante Interinu Unidade Polisia Militar, Kapitaun Francisco Xavier dos Reis Neto hato’o parabens no obrigadu ba membru Polisia militar (F-FDTL) no membru Polisia Profost (PNTL) durante imi nia servisu ami ovserba diak tebes hodi halo kordenasaun diak nomos imi iha hanoin no inisiatiba hodi hadia no garante disiplina membru husi instituisaun rua ne’e durante periodu Natal no Tinan Foun nune’e ema hotu bele haksolok hodi festeja loron boot ida ne’e.

Nia haktuirtan Ita la sura ita nia susesu maibe ita sura no hanoin ba ita nia funsaun servisu tanba ita nia susesu laos ita mak avalia maibe Nai Ulun no Povu sira maka bele avalia ida ne’ebe diak no ida ne’ebe aat. Ita labele sura ita nia kolen tanba ita nia kolen la sura no la tetu ho ita nia heroi sira. Nudar membru instituisaun rua hamrik nudar herois sira nia jerasaun hamrik iha sira nia fatin hodi servi ba povu no nasaun ida ne’e atu sai diak liutan.

“Ba imi hotu kopera malu diak hare malu nudar timor oan hanesan membru husi instrumentu estadu laos membru ba instrumentu privadu, nudar timor oan ita mak bele hadia no halo diak liutan ba ita nia instituisaun hodi fo garantia ba povu no nasaun atu fo fiar no laran metin ba instituisaun rua ne’e no ita bele hadia diak liutan iha futuru tanba instituisaun rua ne’e maka nasaun nia seguransa hodi fo seguransa ba povu no Defeza ba nasaun ida ne’e atu sai diak liutan,” Kapitaun Neto apela.

2F5A4872

Nia hatutan labele hanoin atu sura saida maka imi hanoin no halo diak ba imi nia funsaun no imi nia servisu no misaun ne’ebe imi okupa ida ne’e maka inportante liu. Ba imi membru sira ami nain rua Komandante loron ida maka ami tun ba terrenu hodi hare imi nia servisu, ami nota katak imi servisu duni no iha rejultadu ema hotu haksolok nune’e ita bele redus infrasaun disiplinar ne’ebe komete husi membru instituisaun rua ne’e.

Ohin ita halo enseramentu ba operasaun HABERAN, enseramentu ida ne’e laos final maibe hanesan serimonia kiik oan ida ne’ebe maka ita bele halo deskansa para ita bele halo ita nia isin kolen libre utuan nune’e ita bele hanoin fali aban bainrua ba oin to’o fulan Dezembru ne’e ita bele halo saida.

Dala idatan hau hato’o parabens no agradese ba imi hotu nune’e ita hotu saude diak hodi hasoru malu fali iha loron ohin ita parada hamutuk iha ne’e hodi ensera operasaun ida ne’e.

Serimonia enseramentu Operasaun haberan ne’e partisipa husi Ofisial F-FDTL no PNTL sira hotu, Sarjentu, Soldadu no Ajente sira. Media PNTL