346269676_636513668518748_3238540190540793188_n
Viqueque-Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halao díalogu ho populasaun postu administrativu Uatulari munisipiu Viqueuqe atu kontribui ba paz no estabilidade rai laran liu-liu iha periodu Kampaña no Eleisaun Parlamentar.
Komandante PNTL munisipiu Viqueque Superintendente Polisia Sebastião Alves Quintão hateten hanesan Komandante munisipiu Hau sente orgulu no kontente tebes ba loron ohin tanba liu husi programa ida ne’e Ami hakarak hamutuk ho lideransa hotu-hotu no komunidade sira iha fatin ida ne’e tanba ami hadomi Imi, liu husi situasaun no problema hirak ne’ebe maka akontese maka ho vontade tomak ami halibur ita boot sira mai hamutuk ho Ami atu nune’e ita bele kria paz no estabilidade atu nune’e ema hotu-hotu moris iha trankulidade nia laran, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi abertura iha Salaun Paroquia Igreja Uatulari Viqueque (09/05).
“Ami mai akumula ema hotu-hotu tanba hadomi no lakoi ita boot sira hamosu komflitu kiik oan no halakon ema seluk nia vida tanba ne’e maka ita tur no koalia hamutuk no buat ne’ebe maka ita sente katak lori Viqueque susesu no hakmatek nia laran ita bele halo no ida ne’ebe ita sente katak halo para estraga ita nia vida diak liu soe tia, rona malu no respeita malu nune’e Viqueque bele moris iha trankulidade nia laran,”dehan Komandante .
Nia hatutan hanesan ita hatene dalabarak ema interpreta Polisia ne’e hanesan ne’e no hanesan neba maibe filosofia ida ne’ebe Hau hakarak dehan iha ne’e katak PNTL mai husi povu no servi ba povu no loron ida sei fila ba hamutuk ho povu tanba ne’e maske iha buat balu ne’ebe dalaruma Hau nia oan no alin sira halo maibe PNTL mai ho mentalidade ida ne’ebe metin atu hakoak nafatin povu ho neutral la halis ba parte ida no husi parte seluk.
Iha okajiaun ne’e Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Pedro Belo hateten Ohin Hau mai laos tanba Uatulari halo problema mak Ami mai maibe ohin Hau mai ho reprejentante General atu fo parabens ba maluk sira tanba problema ne’ebe maka akontese iha loron hirak liu ba maluk sira hamutuk no rezolve iha momentu ne’e kedas ida ne’e maka ita hotu hakarak no ita hotu presiza ‘Timor oan tenke tur hamutuk kaer liman no lao hamutuk hodi rezolve ita nia problema rasik, ida ne’e maka Uatulari oan hatudu tia ona’.
Dalaruma iha media sosial Ita nia maluk sira hotu-hotu kaer telfone halo live entaun mundu tomak asesu entaun ema hotu hakfodak katak Uatulari oras ne’e daudaun iha problema boot maibe realidade Ami forsa rua husi PNTL no F-FDTL akompaña oras 24 nia laran ami sempre akompaña momentu akontese autoridade lokal sira halibur malu ho Lider Politiku, Lider Arte Marsiais halibur malu no tur hamutuk hodi rezolve kedas iha momentu neba tanba ne’e maka ita hotu hakarak husu ba Uatulari oan sira atu mantein nafatin buat ne’ebe maka maluk sira halo diak ona para sai ezemplu ba munisipiu seluk.
Uluk hahu husi funu Uatulari sai ezemplu agora atu paz, dame no demokratiku tenke sai husi Uatulari para ema hotu hatene katak demokrasia ne’e sai husi Uatulari tanba se Uatulari hakmatek maka timor laran tomak ema sei la koalia tanba kuandu problema kiik oan ida mosu maibe tama ona ba iha kampaña no eleisaun nian ema regula katak ne’e krime eleitoral. No kuandu krime eleitoral maka mundu tomak tenke hatene katak Timor-Leste seidauk iha demokrasia ida ne’ebe diak tanba sei iha violasaun maske kik oan ida deit, Amiasa mos konsidera hanesan krime eleitoral.
“Ami husu maluk sira atu hapara problema maske kiik oan deit, tinan ida mosu dala ida deit mos tenke hapara atu nune’e eleisaun ne’e lao tuir nia prosesu demokratiku lao ho diak,”Segundu Komandante Apela.
Hadok aan husi violensia, amiasa no terror hodi halao prosesu demokratiku ne’ebe hatur iha konstituisaun RDTL no Husu ba maluk sira hotu atu ita lao tuir. Eleisaun ne’ebe maka besik dadauk ona mai ita hotu hamutuk atu asegura hamutuk ho ita nia oan Polisia sira tanba sira mai husi komunidade no sei fila fali ba komunidade, sira laos inimigu tanba ita timor oan deit no ita mak servisu hamutuk hodi kria no hari estabilidade paz no hakmatek ida ne’e mak inportante.
IMGL0133
Iha biban ne’e Komandante ne’e husu ba membru Organizasaun Arte Marsiais katak iha deklarasaun dame ne’ebe maka halo tia ona iha fulan kotuk liu ba husi Lider Arte Marsiais sira iha nivel nasional halo ona deklarasaun konjunta katak hakarak paz no hakmatek iha rai doben Timor-Leste tanba ne’e maka husu ba maluk sira atu kaer metin deklarasaun ne’ebe maka halo tia ona iha nivel nasional.
Uza siensia defende aan ho lolos no tau iha nia fatin tanba wainhira ita uza lalos maka ita sai pekadu no sala boot tanba laiha arte marsiais ida maka hanorin ema halo violensia no halo intimidasaun ba imi nia inan aman no imi nia povu rasik.
“Husu ba maluk sira ne’ebe maka hamahan aan iha Organizasaun Arte Marsiais atu uza buat sira ne’e ho lolos labele halo problema hasoru komunidade no ba ema ne’ebe laiha forsa husik ita nia inan aman sira moris hakmatek no lao tuir sira nia dalan hodi halao sira nia atividade tanba kuandu ita estraga sasan kiik oan ida deit ita lahanoin ita nia inan aman oras ne’e daudauk susar teb-tebes ema atu hetan osan se tinan ba tinan nia halo servisu hodi halo uma maibe se ita ba estraga tia ne’e oinsa, sentimentu nudar humanu ne’e iha nebe,” Nia fo hanoin.
Ohin ami mai atu koalia konaba estabilidade laos tanba problema ne’ebe akontese foin lalais entre partidu politiku maka ami mai maibe atu fo hanoin mos ba membru OAM sira tanba dalaruma elementu balu ne’ebe maka problema partikular lori halai fali ba organizasaun hodi hamosu problema no krime iha komunidade nia leet.
Iha okajiaun ne’e Eugenio Pinto nudar Juventude Loriku Aswain suku Matahoi sente orgulu no hato’o bem vindu ba Segundu Komandante Jeral Komisariu Pedro Belo tanba durante timor ukun aan tinan 20 resin Ami nunka halo dialogu ho Komandante se deit maske Komandante barak no truka malu ba mai, ida ne’e foin primera vez akontese iha Uatulari so Komandante Pedro mak bele.
“Estabilidade atu lao diak presija joventude nia kontribusaun no dedikasaun tomak maibe se joventude nia moris laiha kondisaun no kampu servisu mos estabilidade labele lao diak no hakmatek tanba Uatulari Forsa husi PNTL no F-FDTL mai tinan lima (5) dala ida no seidauk hatene Ita nia area no seidauk apar ho situasaun no karakteristika Joventude Uatulari tanba ne’e maka hamosu problema kiik oan hirak ne’e,” Nia Termina.
Iha biban ne’e Segundu Komandante Jeral ne’ebe akompaña husi komandante Unidade Espesial Polisia (UEP) Superintendente Xefe Polisia Orlando Gomes no Xefe Departamentu polisiamentu Komunitariu Superintendente Polisia Antonio da Lúz, ekipa halo vizita ba Osorio Restos Mortais ba Martires Libertasaun Nasional hodi presta Homenajen ba sira.
Partisipa iha Dialogu ne’e Administrador Postu Administrativu Watulari no Watucarbau, Prezidente Konsellu Veternus, Autoridade munisipiu, Autoridade lokal, Komandante Ekipa husi F-FDTL, membru Unidade Espesial Polisia (UEP) destakadu iha Viqueque, Lider Partidu Politiku, Lider Artes Marsiais, Komandante Eskuadra sira, Reprejentante Amu Paroku Viqueque, Joventude, komunidade no konvidadu sira. Media PNTL