Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halao workshop Analiza Nesesidade Formasaun (ANF) hodi identifika nesesidade formasaun neébe maka Investigador sira presiza hodi hadia kualidade investigasaun kriminal.

286738594_1440416876382294_2444816584874745961_n

Komandante CFP Superintendente Xefe Arquimino Ramos hateten  workshop ida ne’e atu avalia nesesidade formasaun liu-liu iha area investigasaun kriminal tanba ne’e maka husi parte CFP halo revizaun hodi hetan input husi Investigador sira oinsa dezena kurikulu ne’ebe diak relasiona ho situasaun real ne’ebe maka ita hasoru, Nia hatoó asuntu neé ba Jornalista sira iha CFP Comoro Dili, kinta (09/06).

Nia haktuir tan kurikulu ne’ebe diak responde nesesidade servisu no espetativa sidadaun sira nian tanba ne’e maka ita konvida investigador sira husi munisipiu no nasional para hetan sira nia informasaun ruma atu enrikeja kurikulu ne’ebe ejisti tia ona, tanba iha futuru ita avalia katak iha dejafiu boot liutan wainhira projetu Tasi Mane no Portu Tibar halo ona operasaun maka sei iha amiasa no krime saida maka ita nia rain sei hasoru entaun ita presija avalia nesesidade hirak ne’e para tau iha kurikulu ne’e hodi produs kurikulu ida ne’ebe diak hodi responde nesesidade investigasaun kriminal no nesesidade povu iha rai ida ne’e.

285846967_1440414206382561_4038951433149653209_n

Iha okajiaun neé Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Mateus Fernandes hateten durante loron ida ohin Hau husu ita boot sira para fo neon ho laran didiak oinsa maka ita bele formula kurikulu ida neébe diak para ikus mai bele produs  investigador neébe kompetente ho postura ida neébe profesional .

“Hau husu ba Imi alende orsida konfigura kurikulu para depois oinsa ita infeita didiak ita nia investigasaun iha futuru, kontinua mos motiva ita nia ema sira iha munisipiu oinsa fo rejultadu ba ita nia governu tanba liu husi rejultadu maka ita nia politiku sira avalia, Hau fiar Xefe investigador sira iha ne’e mesak kompetente  no forte tanba ne’e tenke hatudu imi nia servisu no matenek ho esperensia ne’ebe imi halo iha terrenu ida ne’e maka fo solusaun ba problema hotu ne’ebe PNTL hasoru.” dehan Komisariu Mateus.

Nia hatutan oras neé daudaun  PNTL sai problema ba ema hotu nia hanoin maibe la buat ida imi nain hira (Xefe Investigador sira) neébe tur iha Hau nia oin neé maka sai hanesan jogu (taruhan), rezultadu neébe maka ita boot sira komprova maka sei hatudu ba politiku sira katak Polisia so lori rezultadu deit hanesan foin lalais investigasaun kriminal kaptura suspetu ba kazu droga Marijuana hatudu ba publiku katak ida ne’e maka PNTL.

Nia afirma Polisia la koalia politika maibe hadomi nia instituisaun no hadomi nia servisu maka sei fo rejultadu, liu husi rejultadu maka fo solusaun ba problema, solusaun ne’e mai husi ita boot sira nuneé kontinua mai tuir formasaun  no fahe tutan ba sira iha terrenu hodi hadia liutan sira nia abilidade.

287205879_1440417253048923_218972575055749523_n

Entretantu Komandante TLPDP Superintendent Daren Booy hateten workshop ida ne’e nudar oportunidade  ba Komandante sira  atu identifika no tau ideia hamutuk hodi mellora no hadia abilidade investigador sira nian.

“TLPDP prontu servisu ho Komandante Servisu Investigasaun Kriminal hodi hadia kualidade investigador sira tanba Ami komfia Investigador sira nia kapasidade servisu iha investigasaun maibe sempre kontinua buka meius atu mellora nafatin no ajusta tuir regulamentu no lei ne’ebe maka iha,” dehan Komandante neé.

Workshop loron tomak neé abertura husi Segundu Komandante Jeral PNTL akompaña husi Komandante CFP, Xefe Investigasaun Kriminal Nasional Superintendente Xefe Jose Neto. Mok no Parseru TLPDP ho partisipasaun maximu husi Xefe Investigasaun munisipiu 13 no RAEOA no Nasional. Media PNTL