IMG_0008

Dili- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste halo enkontru ho Prezidente Republika Francisco Guterres ‘Lu Olo’ hodi koalia konaba preparasaun seguransa ba kampaña no Eleisaun Prezidensial.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten ohin Hau ho Segundu komandante Jeral mai hodi aprejenta servisu ne’ebe maka PNTL halao ona iha tinan 2021 no tinan 2022 foka liu ba preparasaun kampaña no Eleisaun Prezidensial ne’ebe sei mai, Nia hato’o asuntu ne’e ba Jornalista sira iha Palasiu Prezidente bairo-pite Dili, kinta (20/01).

“Enkontru ne’e sita liu konaba preparasaun PNTL ba iha eleisaun no kampaña ne’ebe PNTL prontu asegura, maske ami nia rekursu bele dehan katak sai prekupasaun ida ne’ebe ami presija hare hodi jere didiak membru sira,”dehan Komisariu.

Nia haktuirtan konaba transporte iha Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2022 PNTL sei halo kompras ba viaturas nomos aluga kareta iha rental sira iha Dili laran ba loron 50 nian minimu kareta 32 ba atividade kampaña no eleisaun, alende ne’e sei kompleta mos ekipamentu seluk ba pessoal sira atu uza.

IMG_0031

Situasaun seluk ne’ebe maka aprejenta ba Xefe Estadu maka identifika katak iha sentru votasaun balu dalaruma difisil asesu ba transporte,rede komunikasaun no eletrisidade tanba ne’e Komandu hare hela hodi kordena ho parte relevante atu koloka situasaun hirak ne’e ho kondisaun atu nune’e atividade hotu bele lao diak hodi asegura seguransa.

Iha enkontru ho Xefe Estadu ne’e ne’e atualija mos konaba kazu balu ne’ebe maka PNTL atende no rejistu durante ne’e, liu-liu iha tinan 2021 asidente viasaun ka tranzitu nian ema nain 59 maka lakon vida no iha fulan janeiru 2022 mos kazu asidente barak tia ona, numeru ne’e sai prekupasaun.

Komandante Jeral esplika Ami detekta katak kauja prinsipal husi asidente hirak ne’e maka neglijensia humana katak ita ema maka seidauk iha konsiensia diak bainhira lori kareta no motor nomos sira ne’ebe nain ba transporte la tau atensaun ba kondisaun viaturas ne’e maka kauza rejulta asidente ne’ebe halo sidadaun timor oan sempre lakon vida.

Enkontru semanal ohin hanesan enkontru ba da huluk iha tinan 2022, Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa no Segundu Komandante Jeral Komisariu Polisia Mateus Fernandes ho Prezidente Republika Francisco Guterres “Lu Olo’. Media PNTL