IMG_0056

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halo formatura jeral preparasaun seguransa ba loron boot Natal 24-25 no Tinan foun 31-01 janeiru 2022 hodi hatudu Forsa Seguransa nia prontidaun atu asegura seguransa ba povu no nasaun.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten Parada de prontidaun ida ne’e atu bele orienta no fahe tarefa de servisu ba Komandante munisipiu, Unidade de apoiu sira iha nasional no munisipiu oinsa atu asegura fronteira rai maran nomos fronteira tasi, Nia hato’o asuntu ne’e iha deskursu ba serimonia formatura jeral iha Kuartel UEP Bairo-Pite Dili, (22/12)

Nia haktuirtan Ohin ita realija serimonia ida ne’e hodi estrutura Komandu PNTL orienta ba Komandante do Komandu munisipiu no Komandante Unidade destakadu sira iha teritoriu nasional katak:

  1. Kontinua nafatin asegura atividade no eventu hirak iha selebrasaun Natal no tinan foun hodi garante katak ema hotu-hotu bele lao livre bainhira deit no iha tempu saida deit hodi festeja loron boot ne’e.
  2. Orienta ba Komandante munisipiu no Komandante autoridade munisipais sira katak tenke kontinua halo kordenasaun diak ho parte relevante liu-liu lideransa komunitaria, autoridade lokal no Autoridade relijioja liu-liu igreja katolika konaba preparasaun ba selebrasaun loron natal no tinan foun.
  3. Orienta Komandante do Komandu Unidade ne’ebe hahu husi nasional no destakadu iha munisipiu atu nafatin kopera no apoiu Komandu munisipiu liu-liu munisipiu autoridade sira ne’ebe ita boot sira destaka ba hodi garante katak festeja natal no tinan foun ne’ebe sei mai atividade hirak ne’e sei lao ho diak, prosperu, feliz no hakmatek.

 

IMG_0064

Aproveta oportunidade ne’e hakarak hato’o mos ba membru PNTL tomak atu halao nia knaar tuir responsabilidade ne’ebe maka iha ho aktu professional, katak maske ema barak sei festeja natal no tinan foun PNTL nia membru sira mak garante katak selebrasaun hirak ne’e lao ho diak.

“La autorija ba membru PNTL atu konsumu alkohol molok halao servisu no ba membru sira ne’ebe maka tenke husik fatin servisu tanba nesesidade urjente ruma maka autoridade no Komandante munispiu tenke iha konyesementu no hetan autorijasaun liu-liu ba sira ne’ebe halo deslokasaun entre munisipiu, postu administrativu ou entre suku,” dehan Komisariu Faustino.

Komandu mos salienta PNTL hasoru dejafiu no problema lubuk ida liu-liu menus rekursu humanus pessoal, komunikasaun, transporte maibe ho ekipamentu no rekursu ne’ebe iha maka  PNTL liu husi Komandu orienta atu Komandante sira ita nafatin hatudu katak ho rekursu ne’ebe minimu ita pronto nafatin atu servi ita nia povu.

Aproveta oportunidade ne’e hakarak hato’o ba publiku katak Natal no tinan foun nudar eventu no atividade annual maibe ita hotu hatene katak ho prejensa Jejus Kristu nian atu lori dame, domin no paz ne’ebe ema konsidera natal hanesan festa familia nian katak ita hotu hamutuk atu selebra hodi simu kosok oan ne’ebe sei mai nune’e joven sira no populasaun tomak ita hotu tenke hatur ita nia aan hanesan joven future nasaun nian.

IMG_0550

Atu termina lori estrutura Komandu PNTL nian hakarak hato’o votus feliz natal ba Komandante sira hotu ho familia ba membru PNTL tomak ho familia boot PNTL ho esperansa katak ita hotu sei hamutuk nafatin atu garante katak selebrasaun natal no tinan foun 2022 sei lao ho hakmatek, prospero no iha feliz nia laran.

Formatura jeral ne’e kompostu husi kompania unidade Espesial Polisia (UEP) peltaun tolu (3), kompania Unidade Patrulamentu fronteira (UPF) pelataun ida (1), Kompania Unidade Polisia Maritima (UPM) peltaun rua(2), Kompania Kuartel Jeral peltaun tolu (3) no Kompania Dili ho peltaun tolu (3) no Formatura jeral ne’e kompleta ho Show Force haleu kapital Dili.

Serimonia formatura jeral ne’e ho prejensa husi Inspetur Jeral, Komandante Komandu Operasaun nasional, komandante munisipiu, Komandante Unidade, Xefe Servisu, Xefe Departamentu, Ofisial Superior, Ofisial Sub Alternu, Sarjentu no Ajente sira. Media PNTL