2F5A0339

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste husu ba povu atu selebra loron boot tinan foun 31/12, 01/Janeiru 2021 ho paz no domin.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Faustino da Costa husu atu povu tomak liu-liu joven sira atu ita hotu festeja tinan troka malu ida ne’e ho diak, ho domin, dame no paz wainhira hemu tenke sukat aan kuandu bosu demais deskansa labele halo viajen no inpedimentu ba ema seluk, tanba ita hotu hatene joventude maka futuru familia no nasaun nian, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi komferensia emprensa iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili Tersa (29/12).

Komisariu ne’e haktuirtan akontesmentu hirak ne’ebe maka durante ne’e mosu mai husi joventude no grupu eis arte marsiais tanba ne’e nudar timor oan hakarak husu ba timor oan hotu atu hamutuk, hadomi malu no hametin paz hahu husi ita nia uma laran antes ita halo ba maluk sira seluk.

Iha biban ne’e Komandante Jeral mos hato’o ba publiku katak iha loron 31/12 bele sunu fugetes iha fatin ne’ebe maka determinadu hanesan Sao Paulo no Kristu Rei laos iha jardim igreja, kapela no iha dalan publiku ne’ebe bele hamosu risku ba ema seluk ne’ebe halao nia atividade liu-liu misa kalan no loron tinan foun.

2F5A0333

Relasiona ho situasaun pandemia surtu COVID-19 iha Timor-Leste maka lideransa maximu instituisaun Seguransa apela ba komunidade tomak atu nafatin kopera, kolabora no kontribui ba regras ne’ebe Ministeriu Saude no Organizasaun Saude Mundial (OMS) fo sai maka fase liman ho sabaun, uza maskra, liu-liu ba asesu fatin publiku nomos oinsa atu bele mantein distansia sosial iha nebe deit no bainhira deit tanba Ita nia governu atualija konaba pandemia COVID-19 ne’ebe ohin loron numeru afetadu hahu aumenta iha Timor-Leste no nasaun seluk.

Iha oportunidade ne’e Komandu PNTL mos relata ba publiku katak iha tinan 2020 PNTL halo esforsu tomak hodi halao nia knaar hodi asegura seguransa ba povu tomak iha rai ida ne’e inklui nia riku soin, maske nune’e PNTL rejista akontesementu ka insidente iha nivel teritoriu nasional no munisipiu 12 inklui RAEOA Hahu Janeiru to’o 27/12 2020 hamutuk kazu 4.197 no ema lubuk ida maka lakon sira nia vida tanba suisidiu (hatalik aan) alende ne’e rejista mos asidente rodaviariu 1.415 no rejulta vitima nain 74 maka lakon sira nia vida (mate).

Alende PNTL mos loke prosesu balu ba atuasaun no inpedimentu husi nia membru sira hamutuk kazu 181 entre kazu hirak ne’e iha kazu 26 maka hetan ona desijaun ba suspensaun no kazu 3 maka hetan demisaun; maioria kazu abandona servisu no arte marsiais.

PNTL kontinua prosesu nia membru sira ne’ebe la kumpri regras no lei ne’ebe iha tuir regulamentu disiplinar PNTL nian, ho nune’e husu nafatin ba membru no Komandante sira hotu atu sai ezemplar nudar inplementador lei.

Antes atu remata hodi estrutura Komandu PNTL nia naran hato’o Boas Festa do Santo Natal no Boas entradas 01 de Janeiru 2021 ba Komandante no membru PNTL hotu, parseru servisu, ekipa konjuntu nomos povu tomak fiar katak prejensa loron foun tinan 2021 nian sei lori roman foun mai ita nune’e ita bele kontinua moris iha dame, paz, no feliz ho prejensa Jejus Kristu iha ita nia leet. Media PNTL