IMG_9991

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) kopera ho Embaixada Republika Indonezia iha Timor-Leste halao seminariu nasional Public Speaking ba membru Tranzitu Seguransa Rodoviariu hodi hasae sira nia abilidade Komunikasaun iha atendementu publiku.

Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Pedro Belo hateten seminariu ne’e realiza tanba koperasaun ho Embaixada Republika Indonezia iha Timor-Leste liu husi Adidu Seguransa ho Komandante Jeral ne’ebe maka aprova programa ida ne’e ohin realiza, Nia hato’o asuntu ne’e iha Gedung Budaya Indonezia Kaikoli Dili, tersa (10/10).

Nia hatutan seminariu ida ne’e inportante tebes tanba ita hotu akompaña publiku sempre kestiona konaba komunikasaun membru PNTL Tranzitu ho komunidade la tuir ho lolos entaun publiku sempre koalia konaba ida ne’e tanba ne’e Komandu PNTL servisu hamutuk ho Embaixa Republika Indonezia liu husi Adidu Seguransa Indonezia atu fo materia ida ne’e.

Materia ida ne’e diak teb-tebes no membru Tranzitu sira partisipa ho ativu tanba sira hakarak atu hatene nune’e sai bukae ida ba sira wainhira halao servisu iha terrenu liu-liu iha Estrada publiku hodi halo servisu ho diak liutan ba ita nia komunidade sira. Tuir planu seminariu ne’e sei hanorin ba membru Tranzitu hotu iha teritoriu laran tomak ne’ebe maka sei halo ba faze dala tolu.

Seminariu ne’e partisipa husi membru tranzitu husi munisipiu 13, RAEOA, Atauro no sira ne’ebe destakadu iha Postu Fronteira Mota-Ain, Salele no Sakato hodi aprende ida ne’e tanba ita hare durante ne’e iha media sosial sempre kritika makaas konaba komunikasaun membru PNTL nian tanba ne’e maka ita komvida sira hotu mai atu hetan materia ne’ebe maka aprejenta husi orador ne’ebe maka iha esperensia bele fo hanoin ba membru sira atu bele kompriende hodi halao servisu iha terrenu.

“Inportante tebes ba membru sira atu iha abilidade halo komunikasaun hodi komunika ba komunidade sira tanba ne’e presiza iha seminariu, formasaun, workshop ne’ebe maka ita halo no tenke halo bebeik atu loke sira nia hanoin atu nune’e sira halao servisu iha terrenu tuir komunidade sira bele simu no sira hakarak Ami nia Polisia Tranzitu maka ida ne’e hafoin ita foka no hare liu ba diretus humanus nian tanba ne’e maka Komandu sempre kapasita nia membru sira uza meius hotu -hotu liu husi koperasaun servisu ho parte hotu tantu liu husi koperasaun Bilateral ho nasaun hirak ne’ebe maka besik, Ita Haruka ita nia ema ba tuir formasaun iha ema nia rain, nomos formasaun iha rai laran hodi kapasita ita nia ema,”dehan Komisariu.

Iha okajiuan ne’e Adidu Seguransa Indonezia iha KBRI Dili Kombes.Pol. Don Gaspar da Costa hateten nudar mos Orador hateten KBRI Dili servisu hamutuk ho PNTL no banku MANDIRI realiza seminariu Public Speaking ohin tanba iha Akordu Koperasaun (MOU) entre Polisi Republik Indonezia (POLRI) no PNTL ne’ebe maka asina iha tinan 2009 hafoin halo revizaun iha tinan 2012, iha MOU ne’e hateten koperasaun servisu POLRI no PNTL ho foku prinsipal ba asuntu tolu (3) maka hanesan Troka Informasaun (information sharing), Kapasitasaun Rekursu Humanus (capacity building) no prevensaun Krime Trans Nasional.

IMG_9911

Nia hatutan hare ba foku daruak konaba Kapasitasaun Rekursu Humanus ne’ebe maka iha relasaun direta ho kapasitasaun membru sira nian hodi halao sira nia knar ho objetivu stratejia komunikasaun ne’ebe maka membru Tranzitu sira halo refleta kualidade PNTL nian konaba manera komunikasaun ho komunidade.

“Manera komunikasaun iha Organizasaun nia laran ne’ebe maka hanaran communication in Organization inportante oinsa sira komunika informasaun polisia nian ne’ebe maka iha inportante relasaun ho sira nia servisu Tranzitu nian hanesan Engarafamentu, Movimentu Tranzitu ne’ebe diak, kumpri ba lei no esforsu atu komunidade kumpri lei no sinais Tranzitu relasiona ho Lei no Regulamentu hirak ne’ebe maka vigora iha nasaun Timor-Leste, Atu nune’e sira bele hato’o ho diak,” dehan Don Costa.

Materia ne’ebe maka hato’o iha seminariu ne’e maka hanesan Public Speaking oinsa domina topiku ruma ne’ebe nia koalia, fo kepastian hukum iha nia koalia no atitudi, komunika ho etika, disiplina no halo povu kontente durante laiha komflitu ho lei hirak ne’ebe maka iha.

Seminariu ne’e loke husi Segundu komandante Jeral PNTL akompaña husi Xefe Departamentu Tranzitu Seguransa Rodoviariu Superintendente Assistente Polisia Luis da Costa, Reprejentante Embaixada Indonezia, Adidu Edukasaun Republika Indonezia iha Dili, Jeneral Manajer Bank Mandiri no partisipa husi membru Tranzitu Nasional, munisipiu13, RAEOA no membru Tranzitu Postu Destakadu iha fronteira Mota-Ain, Salele no Sakato.

Seminariu nasional ne’e fahe ba faze tolu iha loron (10,18 no 20 outubru) ba membru nain 300 ne’ebe fahe nain 100 kada seminariu, abertura halao iha Gedung Budaya kaikoli Dili no kontinuasaun iha loron 18 no 20 iha Embaixada Republika Indonezia Motael Dili. Media PNTL