IMG_0067

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) durante semana ida hahu’u husi loron 28 Janeiro to’o loron 06 fulan Fevereiro tinan 2021 rezista kazu asidente 35 no insidente 56 ne’ebe maka akontese iha teritoriu nasional.

Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araújo liu husi konferensia imprensa segunda-feira (08/02) ne’e hateten kazu sira ne’e maka hanesan asaltu malu hamutuk 27, ta’a malu 4, violensia domestika 15, tuda malu 5, dezastre naturais 3 no ahi han uma ida.

“Kazu homesidiu ida akontese iha munisipiu Lautem, iha loron 22 Janeiru 2021 iha bairru Cicara, Aldeia Iraunu, Sucu Com-Lospalos, iha ne’ebe laen oho fen no polisia atende kazu ne’e tuir deklarasaun husi sasin katak vitima oho ann rasik”, esplika Porta Voz Komandu PNTL ne’e.

Superintendente Xefe ne’e esplika tan katak Iha loron 01 Fevereiru, Komandu PNTL Lospalos halo  investigasaun ba kazu refere no hatudu katak vitima ne’e laos oho ann maibé oho husi nia laen rasik no suspeitu ne’e hetan ona prizaun preventiva no lori ona Ministeriu Pùbliku hodi halo prosesu.  Vitima ho inisial RN tinan 40 no suspeitu ho insial A, tuir deklarasaun husi testamunha ne’ebe iha katak vitima nia oan rasik no ema balun  deklara katak nia aman maka halo torturasaun ba nia inan ikus mai mate.

“Entretantu iha loron 31 fulan Janeiro mosu kazu ema na’ok sasan iha Kompania Cineza Shanghai Construction ne’ebe akontese iha Aldeia Umbaria, Suku Vemasse, Munisipiu Baucau, suspeitu ho insial SF Tinan 54 hela iha Umberia Suku Vemasse foti china nia sasan iha loja ne’ebe nia naok hanesan makina las, makina bomba be, makina produz proka, fio las 100 mtr, tali korreia, mareta baku fatuk, janela uma roofing no kama toba fatin, oras ne’e dadaun suspeitu detein ona iha sela Komandu PNTL munisipiu Baucau durante oras 72 hafoin sei aprezenta ba iha Ministeriu pùbliku”, tenik Superintendente Xefe ne’e.

Aktual Xefe Gabinete Relasaun Públika PNTL ne’e akresenta tan durante semana ida akontese mós dezastre naturais hamutuk tolu maka hanesan, iha loron 29 fulan Janeiro akontese anin sobu komunidade nia uma no hanehan ema na’in rua iha aldeia Waimata rezulta ema rua refere kanek grave. Iha loron 28 Janeiro anin sobu komunidade nia uma iha suku Irabin de Baixo, postu Administrativu Uatocarbau. Nune’e mós iha loron 4 fulan Fevereiro anin ho udan bo’ot sobu komunidade nia uma iha aldeia Kadahur suku Fohorem, psostu administrativu Fohorem.

“Nune’e mós iha loron 28 Janeiro ema ida ho inisial FA, tama ilegalmente mai hare nia inan-aman iha Suai Covalima, nia mai vizita depois polisia kaer no lori nia hodi ba entrega iha kuarentena, hafoin kompleta kuarentina 14 dias hotu, nai sei kumpri fila fali 72 oras hodi supmete ba iha prosesu de investigasaun”, hateten Aktual Xefe Gabinete Relasaun Públika PNTL ne’e.

Media PNTL.