IMG_0011

Dili-Suspetu ida ho inisial JG tinan 54 husi munisipiu Viqueque postu Lakluta sunu aihan sexta bazika ne’ebe maka governu distribui tanba la satisfas ho kuantidade sasan ne’ebe maka governu distribui.

Portavoz PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araujo hateten iha loron 28/11 tuku 10:00 Ministru Kordenador Asuntu Ekonomiku hamutuk ho Administrador no Komandu PNTL Viqueque inklui Administrador postu Lakluta ho autoridade lokal iha Lakluta distribui aihan Sexta bazika iha distribuisaun ne’e mosu insidente ida ne’ebe rezulta sasan balu hetan estragus, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi komferensia empresa iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, Tersa (01/12).

Nia esplika suspetu JG la satisfetu ho kuantidade sasan ne’ebe governu oferese nune’e suspetu rega gajolina masa ida ba mina bimoli kaixa ida no sunu ho iskeru  hafoin suspetu halai nune’e Polisia ne’ebe maka fo seguransa momentu neba konsege kaptura suspetu no oras ne’e daudaun detein hela iha sela munisipiu Viqueque no ohin (horseik red) sei aprejenta ba Ministeriu Publiku hodi prosesu ba Tribunal hodi halo Primeru Interogatoriu.

Alende ne’e Komandu PNTL mos hakarak informa katak horseik dadersan tuku 05:30 akontese asidente iha munisipiu Manatuto suku Manehat kareta Fuso ida ne’ebe tula aihan sexta bazika bakufila rejulta aiha sexta bazika monu ba rai no ema nain tolu (3) kanek, oras ne’e daudaun Polisia munisipiu Manatuto iha fatin akontesimentu hodi rekola informasaun hodi hatene saida maka hetan estragus no fator husi asidente ne’e. Kareta fuso ne’e governu aluga hodi distribui sasan sexta baziku.

Hakarak informa mos katak kazu insidente durante semana ida nia laran hahu dia 24 to’o 01 de Dezembru hamutuk 25no asidente hamutuk sia (9). Media PNTL