IMGL9502

Dili- Parseru Timor-Leste Police Development Program (TLPDP) halo workshop loron ida hamutuk ho Komnadante PNTL munisipiu no Unidade hodi koalia konaba planu audit programa jeneru.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa hateten ho prejensa parseru TLPDP ita realija seminatriu loron ida hodi hare ba oin atu halo audit ka survei ida ba distritu no unidade hotu konaba plnau estratejia PNTL 2018-2022 ne’ebe maka sei remata iha tinan ida ne’e, Nia hato’o asuntu ne’e ba Jornalista sira iha Timor-Plaza Dili, segunda (25/04).

Nia haktuirtan objetivu seluk maka Komandante sira hotu mai iha ne’e para sira bele hatene informasaun nune’e karik ekipa ne’e tun sira fo informasaun ida ne’ebe presija tanba ita koalia konaba audit ema seluk hanoin ba buka ema nia sala maibe audit ida ne’e hanesan peskija ida para ekipa ne’e hetan informasaun hodi redejeña dala idatan planu estratejia jeneru ba tinan lima oin mai.

Ho situasaun ida ne’e maka ita involve fali Komandante sira no aban ekipa sei desloka ba munisipiu hotu para hetan informasaun ne’ebe maka detallu liu hafoin fila-fali mai ita halo redejeña planu estratejiku tinan lima nian liu-liu ba area jeneru.

IMGL9487

Iha okajiaun ne’e Komandante TLPDP Superintendent Daren Booy hateten ohin Komandante Jeral PNTL apoiu TLPDP hodi lansa auditoriu jeneru nian ne’ebe maka sei halao hodi apoiu PNTL iha asuntu igualdade jeneru iha instituisaun PNTL, ho nune’e ami sei haleu munisipiu 14 hodi rekolla informasaun husi ofisial PNTL feto no mane hodi hare konaba persepsaun no istoria konaba igualdade jeneru, interesante atu halo hodi asisti PNTL iha ninia estratejia no politika foun hodi suporta igualdade jeneru iha PNTL.

Partisipa iha workshop ne’e Komandante munisipiu 14, Komandante Unidade, Xefe Gabinete, Xefe Unidade no Xefe Departamentu sira. Media PNTL