IMGL3636

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Unidade Klinika PNTL tersa-feira (24/05) ne’e hala’o abertura Refreshing Training Ba Peer Educator Moras HIV/SIDA ba membru PNTL husi Munisipiu no Unidade.

Segundu Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Mateus Fernandes iha nia intervensaun ba serimonia abertura ne’e agradese ba Ministeriu Saude no parseiru UNFPA ne’ebe iha fuan bo’ot atu ajuda ita nia populasaun sira iha PNTL nian laran tanba Saude ne’e problema bo’ot, wainhira laiha saude ne’ebe diak maka labele hala’o misaun ho diak.

“Wainhira ita sente fraku, ita hetan moras oin-oin, ita nia servisu mós dala ruma lao ladun diak, tanba ne’e husu ba maluk sira durante Training loron tolu ne’ebe importante tebes, asuntu sira ohin foka iha ne’e kona-ba HIV/SIDA, Hepatites no moras seluk sai hanesan asuntu sira ne’ebe estraga no hafraku ita nia umanidade, halo ita fraku atu hala’o ita nia misaun”, tenik Segundu Komandante Jerál PNTL ne’e.

IMGL3663

Komisariu Polísia ne’e afirma liu tan katak funsaun Polísia hanesan funsaun professional ida tanba ne’e parte ida importante liu maka ita nia saude, iha promosaun liu ba ita nia maluk lubuk ida maka afeta moras HIV/SIDA no moras seluk, liu-liu membru sira ne’ebe maka destaka iha liña fronteira.

Iha fatin hanesan reprezentante UNFPA hateten sente kontente tanba bele realiza treinamentu ida ne’e, hafoin iha akordu entre PNTL ho UNFPA hodi hala’o programa sira ba membru PNTL sira husi munisipiu no unidade.

“Treinamentu agora ne’e foin maka dala-uluk hala’o tanba iha tinan rua liu ba, ita halo ona akordu ho parte rua, maibé ho prosesu ne’ebe naruk tebes tanba birokrasia UNPFA nian maibé agradese tebes ba fiar ne’ebe maka PNTL fó ba UNFPA”, tenik reprezentante UNFPA ne’e.

IMGL3681

Treinamentu ne’e sei hala’o durante loron tolu, hahu’u husi loron 24 to’o 26 fulan Maiu tinan 2022, ne’ebe maka partisipantes sira mai husi reprezentante membru PNTL husi munisipiu Baucau, Manatuto, Viqueque, Lautem, husi Unidade UEP no UPM. Marka presensa iha abertura ne’e Segundu Komandante Jerál PNTL, reprezentante UNFPA ho nia ekipa, reprezentante Ministeriu Saude, ekipa Klinika PNTL no partisipantes sira.  Media PNTL.