352559684_278839947988924_6166849756661861042_n
Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Departamentu Tránzitu Seguransa Rodoviaria Nasional (DTSRN) hahu’u husi fulan Janeiru to’o loron 31 fulan Maiu tinan 2023 hatama reseitas ba kofre Estadu hamutuk $312,133.00.
Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Polísia António da Luz liu husi konferensia imprensa segunda-feira (12/06) ne’e hateten Rekapitulasaun ba koimas infrasaun Tránzitu nian ne’e hala’o husi Komandu PNTL munisipiu hotu liu husi DTSRN no ida ne’ebe rekolla koimas barak liu maka husi munisipiu Dili.
“Husi munisipiu Dili rekolla koimas barak liu hamutuk $176,922.00 ida ne’e maka koimas ne’ebe maka hatama ba kofre Estadu hahu’u husi loron 01 fulan Janeiru to’o loron 31 fulan Maiu tinan 2023”, informa Porta Voz Komandu PNTL ne’e.
Superintendente Polísia ne’e salienta tan katak husi kolokasaun sira iha postu fronteira hanesan iha Batugade, Salele no Sacato ita hatama koima ba kofre Estadu hamutuk $60,427.00 hahu’u husi fulan Janeiru to’o fulan Maiu tinan 2023.
“Husi postu fronteira Batugade koimas hamutuk $41,059.00 husi postu Salele koimas hamutuk $14,823.00 no husi postu Sacato koimas hamutuk $4,545.00 ho total $60,427.00 ne’e maka koimas ne’ebe rekolla durante fulan Janeiru to’o fulan Maiu tinan 2023”, tenik Superintendente Polísia ne’e.
Xefe DTRSN interinu ne’e informa mós kona-ba dadus Rekapitulasaun Asidente Viasaun husi munisipiu hotu iha Timor laran tomak hahu’u husi loron 01 fulan Janeiru to’o loron 31 fulan Maiu tinan 2023 ho total kazu hamutuk 788.
“Durante periodu fulan Janeiru to’o fulan Maiu tinan 2023 husi Komandu PNTL munisipiu 14 rekolla Asidente Viasaun ne’ebe akontese iha munisipiu 14 maka hanesan iha kazu hamutuk 788 fahe ba kategoria tolu hanesan Kanek kma’an hamutuk 1,016 kanek todan hamutuk 161 no mate hamutuk 28”, salienta Xefe DTRSN interinu ne’e.
Aktual Xefe Departamentu Polisiamentu Komunitaria ne’e mós esplika husi total kazu 78 ne’e ninia observasaun fina hamutuk 38, prosesu ba tribunal hamutuk 23, sei iha prosesu nia laran hamutuk 361 no resolve familia hamutuk 366. Iha mós fátor ne’ebe halo hodi mosu asidente hirak ne’e maka hanesan fátor ema ho 90%, fátor Veíkulu (Motor & Kareta) 5%, fátor dalan hamutuk 5% no fátor natureza hamutuk 0%.
Komemora Loron St.António, PNTL Sei Blokea Dalan Rute Proseisaun
Iha loron 13 fulan Juñu nu’udar loron Santo António nian, tanba ne’e iha kapital Dili sarani sira sei halo proseisaun lori estatua Santo António nian husi area Fomentu sei lao to’o igreja Motael hafoin taka ho Santa Misa. Nune’e, ho aktividade proseisaun ne’e, Komandu PNTL liu husi Departamentu Tránzitu sei blokei ka taka dalan hirak ne’e rute estatua nian liu ba.
“Aban (13 Juñu) oras tuku 9 dader sei iha proseisaun Relique Santo António nian hahu’u husi Fomentu mai to’o iha igreja Motael, tanba ne’e atu sai ba públiku liu-liu iha kapital Dili atu hatene katak Rute Proseisaun nian maka sei sai husi Fomentu mai iha Rotunda Ponte 3 nian, ba liu ponte 3 tun husi edifisiu Bombeiros nian iha Comoro no sai iha Rotunda Nicolau Lobato, tu’un ba eskola 30 de Agostu nia oin to’o mai iha Timor Plaza”, informa Superintendente Polísia António da Luz.
Hafoin ida ne’e rute proseisaun sei tu’un ba iha Pantai Kelapa no sarani sira Paroquia Motael sei simu iha edifisiu Ministeriu Negosiu Estrangeiru no Koperasaun (MNEK) nia oin, serimonia sei hala’o iha ne’eba. No husi ne’e, proseisaun sei kontinua lao to’o iha igreja Motael hafoin taka ho Santa Misa iha oras tuku 4 lokoraik.
“Iha selebrasaun Misa, PNTL liu husi Departamentu Tránzitu sei taka dalan husi area Embaixada Tailandia nian no iha portu antigu nia oin”, hakotu Xefe DTRSN interinu ne’e.
Media PNTL.