IMG_0021

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Servisu Investigasaun Kriminal Nasional (SIKN) iha loron 04 fulan Maiu tinan ne’e kaptura sidadaun balun ne’ebe maka durante ne’e hala’o aktividade kobransa illegal ba komunidade sira, oras ne’e dadaun iha ona prosesu investigasaun.

Nune’e mós kazu seluk ne’ebe akontese iha loron 28 fulan Abril tinan ne’e, iha aldeia Turleu, Suku Ulumera, Postu administrativu Bazartete, Munisipiu Liquiça iha ne’ebe deskonfia ema balun lori kilat ameasa populasaun iha suku refere, kazu ne’e mós iha ona prosesu investigasaun.

Porta voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Armando Monteiro kuarta-feira (04/05) ne’e liu husi konferensia imprensa hateten liga ba aktividade kobransa illegal ne’ebe maka ita nia komunidade barak maka sai vitima, hanesan ita hotu hatene katak iha tinan hirak liu ba Instituisaun PNTL tantu mós Komandu F-FDTL iha kooperasaun, koordenasaun diak oinsa atu bele prevene ba aktus kobransa illegal ida ne’e.

IMG_0858

“Tanba aktus ida ne’e dala-ruma lori kredibilidade, dignidade instituisaun rua ne’e nia naran tantu mós ita nia lideransa nasional nia naran hodi hetan lukru no benefisiu na sira nia aktividade ida ne’e; kazu ida ne’e agora dadaun sei kontinua submete ba prosesu investigasaun no husu ba públiku sé karik movimentu ida ne’e lao lori ita nia líder sira nia naran hodi husu kobransa ka apoiu ou suporta ruma karik, rona, fiar no ba imi nia autoridade lokal tantu mós autoridade seguransa no defeza ne’ebe besik hela iha ita nia bairu/ hela fatin hodi nune’e ita hotu hamutuk prevene aktividade ne’ebe maka oras ne’e lao hela iha ita nia rai laran”, esplika Porta voz Komandu PNTL ne’e.

Superintendente Xefe ne’e informa tan kazu ne’ebe maka mosu iha loron 28 fulan Abril tinan ne’e iha munisipiu Liquiça, Komandu PNTL munisipiu Liquiça liu husi Servisu Investigasaun Kriminal halo ona investigasaun no foti ona informasaun ba vitima hamutuk na’in hat, kazu ida ne’e kontinua submete ba iha proseu investigasaun, sei rekolla tan informasaun husi vitima sira seluk.

Media PNTL.