358372549_295218896351029_1492893520842516120_n

 

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandu munisipiu Ermera, eskuadra Letefoho, kaptura ona suspeitu ba kazu omésidiu ne’ebe akontese iha loron 07 fulan Setembru tinan 2023 oras 11:30 iha munisipiu Ermera hodi rezulta vitima ida mate no na’in rua seluk hetan kanek.

Liu husi konferensia imprensa segunda-feira (11/09) ne’e, Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Polísia António da Luz hateten kazu omésidiu ne’e akontese wainhira vitima sira hala’o hela serimonia kultural ida maka derepente deit suspeitu to’o mai hodi sona vitima na’in tolu refere.

“Liu husi esforsu membru sira iha Komandu PNTL munisipiu Ermera, liu-liu eskuadra Letefoho, orseik (10/09) kaptura ona suspeitu ba kazu ne’e iha oras 17:30, agora dadaun suspeitu iha hela sela eskuadra Letefoho hodi hein atu transporta ba iha Komandu PNTL munisipiu Ermera hodi prosesu kontinuasaun”, esplika Porta Voz Komandu PNTL ne’e.

Superintendente Polísia ne’e salienta tan katak suspeitu ba kazu ne’e ho naran inisial “E” agora dadaun iha hela sela hodi hein prosesu kontinuasaun atu nune’e bele prosesu tuir justisa ne’ebe iha, atu nune’e bele responsabiliza ba hahalok ne’ebe maka nia komete. Suspeitu ta’a vitima ho naran Benjamin mate iha fatin no vitima rua seluk ho naran Alexandre no Moises hetan kanek.

“Suspeitu, membru sira kaptura iha aldeia Buibaru Leimea sorin balun wainhira membru sira hala’o hela aktividade patrullamentu hodi buka tuir hodi hetan suspeitu, iha informasaun katak suspeitu sofre moras mental, ita labele dehan ida ne’e, maibé ne’e só liu husi teste médiku maka foin bele indika katak ema ne’e moras mental ou lae, husi parte Polísia nian maka hare’e ba aktu ne’ebe maka nia komete”, tenik Superintendente Polísia ne’e.

Ofisias Superior PNTL ne’e subliña tan katak motivu husi kazu refere, sei iha prosesu investigasaun nia laran, vitima na’in rua ne’ebe kanek hetan ona tratamentu no tuir kronologia ne’ebe maka parte Polísia nia hetan maka derepente deit suspeitu ne’e mai ta’a vitima na’in tolu ne’ebe maka halo hela serimonia kultural fase matan bebe nian. Nune’e derepente deit suspeitu lori katana mai ta’a vitima na’in tolu refere.

“Parte investigasaun Komandu PNTL munisipiu Ermera, eskuadra Letefoho rekolla ona informasaun sira husi vitima na’in rua ne’ebe maka hetan kanek, hodi hein submete ba Ministeriu Públiku (MP) atu prosesu kontinuasaun no suspeitu detein iha sela durante oras 72 nia laran”, hakotu Ofisias Superior PNTL ne’e. Media PNTL.