IMGL4509

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandante Jerál Komisariu Polísia Faustino da Costa no Segundu Komandante Jerál Komisariu Polísia Mateus Fernandes kinta-feira (05/05) ne’e hala’o enkontru semanal ho Presidente Repúblika (PR) aktual Dr.Franscisco Guterres ‘Lu-Olo’ hodi relata situasaun seguransa iha teriotiru nasional durante ne’e lao diak.

Hafoin enkontru ba jornalista sira Komandante Jerál Komisariu Polísia Faustino da Costa hateten agenda sorumutu ho PR ba loron ohin iha pontu rua maka hanesan aktualiza situasaun seguransa iha nivel nasional lao diak hela, pontu segundu maka preparasaun PNTL ba serimonia 19 no 20 Maiu.

“Kona-ba preparasaun seguransa ba bainaka importante sira, parte interna PNTL ita halo preparasaun ita nia membru tantu mós prepara kondisaun transporte sira, desde ita ita lista konfirmadu ou lista final kona-ba VIP tantu VVIP, ita sei halo kolokasaun inklui mós iha ne’ebe sai hanesan akomodasaun ou fatin hela ba ita nia entidade sira ne’e”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

 Komisariu Polísia salienta tan atu asegura bainaka importante sira ne’e, presiza hare’e protokolu, bainaka ne’e Xefe Estadu ou Xefe Governu ka Membru Governu, tanba ne’e ita iha ona regras própriu kona-ba ida ne’e.

Xefe Estadu nafatin agradese no kongratula servisu Komandu PNTL nian durante ne’e, Xefe Estadu husu atu mantein nafatin halo servisu ho diak, liu-liu asegura seguransa iha loron 19 no 20 fulan Maiu tinan ne’e nian.

Kazu Sirkulasaun Osan Falsu

Iha biban ne’e, Autoridade másimu instituisaun seguransa ne’e informa katak iha kazu ida maka akontese iha loron rua liu ba, iha munisipu ida, iha grupu ka asosiasaun ida sira maka deskonfia, maibé hafoin ekipa PNTL halo verifikasaun tantu mós ita aprezenta ba Banku, maibé realidade laos nune’e, osan ne’e original katak laos falsu, iha duni kazu osan falsu, maibé ne’e akontese iha tinan balun liu ba, ninia prosesu lao hela.

“Aktualiza deit katak kazu ne’ebe mosu iha loron rua liu ba katak osan falsu ne’e lalos, maibé osan ne’e original”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Media PNTL.