350792650_204486039189803_2484864227752724451_n

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandante Jerál Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa no Segundu Komandante Jerál Komisariu Polísia Pedro Belo kuarta-feira (31/05) ne’e fó posse ba Ofisias Superior no Ofisias Inspetores hamutuk na’in ne’en (6).
Baseia ba despasu husi gabinete Komandante Jerál PNTL Nu.209/CG-PNTL/V/2023 nomeia Superintendente Xefe Jorge Nelson Amado Monteiro hodi assume kargu hanesan Inspetúr Jerál no Diretúr Departamentu Justisa no Disiplina Interinu. Despasu Nu.210/CG-PNTL/V/2023 nomeia Superintendente Ludgerio Picancio Madeira Lay hodi assume kargu hanesan Komandante Interinu Komandu PNTL Regiaun Oecusse Ambeno (RAEOA).
Despasu Nu.212/CG-PNTL/V/2023 nomeia Superintendente Asistente Luis da Costa hodi assume kargu hanesan Komandante Interinu Komandu PNTL munisipiu Aileu. Despasu Nu.207/CG-PNTL/V/2023 nomeia Superintendente Asistente Luis Soares Bareto hodi assume kargu hanesan Xefe Interinu Departamentu Investigasaun Kriminal (DIK).
Despasu Nu.213/CG-PNTL/V/2023 nomeia Inspetúr Xefe Roberto Perreira dos Santos hodi assume kargu nu’udar Xefe Departamentu Operasaun Interinu. Despasu Nu.214/CG-PNTL/V/2023 nomeia Inspetúr José Manuel Guterres e Silva hodi assume kargu hanesan Xefe Gabinete Komunikasaun no Relasaun Públika Interinu.
350792059_1272021870350930_2775695715515607172_n
Iha nia diskursu ba serimonia ne’ebe hala’o iha salaun enkontru, Komandante Jerál Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa hateten Rotasaun, Nomeasaun, Transferensia, Rekrutamentu, Reforma/Aponsentasaun hanesan buat ida ne’ebe maka normal iha instituisaun ida tantu instituisaun Governu ka Estadu ou kompañia/organizasaun saida deit hanesan dalan ne’ebe mak ita liu, ida ne’e bele akontese ba iha sese deit ne’ebe mak tama iha organizasaun ida nia laran.
“Serimonia ida ohin, ita hala’o baze ida (Hare’e ba membru/ofisias balun ne’ebe maka tama ona iha prosesu aposentasaun) ba iha pasajen aposentasaun kargu no hirak ne’e sei mamuk, tanba ne’e ohin ita halo serimonia tomada de posse ba ita nia Superior sira balun no Subalteru sira atu nune’e hodi prinse vaga ka estrutura ne’ebe maka mamuk”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.
Komisariu Jerál Polísia ne’e hakarak hato’o Agradesimentu ba iha Ofisiais Superiores sira, Ofisiais Subalternus sira ne’ebe maka antes ne’e assume responsabilidade, assume kargu hanesan Komandante Supervizaun sira iha Komandu Jerál maka hanesan Komandante Komandu Administrasaun, Inspetur Jerál PNTL, Diretúr Departamentu Disiplina e Justisa, Xefe Departamentu balun espesialmente ba iha Sentru Operasaun Nasional nian, Xefe Departamentu Tránzitu no Xefe Gabinete Relasaun Públika.
“Agradese mós ba ita bo’ot sira nia kontribuisaun no esforsu tomak durante ita bo’ot sira asume responsabilidade, fó ita bo’ot sira nia kontribuisaun, koñesimentu, esperensia, kapasidade tomak hodi dezenvolve instituisaun PNTL, espesialmente iha kargus hirak ne’ebe mak ita bo’ot sira hetan antes, mezmu ohin ita bo’ot sira la assume ka hasai responsabilidade ka kargu, maibé buat diak hirak ne’ebe mak ita bo’ot sira halo durante ne’e, ema hirak ne’ebe mak envolve an iha PNTL, hahu’u husi Agente to ba iha Superior sira, sei nafatin konta buat diak no kontribuisaun hirak ne’ebe mak ita bo’ot sira fó ba iha instituisaun ida ne’e”, hatutan Komisariu Jerál Polísia ne’e.
Entretantu, Komandante Komandu Pessoal e Formasaun Superintendente Xefe Arquimino Ramos hafoin serimonia ba jornalista sira hateten serimonia tomada de posse ne’ebe ohin hala’o hafoin exonerasaun ba kargu hirak ne’ebe Komandante Jerál fó sai ba membru PNTL sira ne’ebe tama ona lista aposentasaun ka reforma.
“Tanba ne’e maka vaga sira ne’e mamuk ne’ebe ohin hala’o serimonia tomada de posse ba Komandante sira foun hodi bele assume kargu, balun Interinu hela no balun hala’o funsaun akumulasaun hanesan Komandante Operasaun nia akumula funsaun hanesan Komandante Administrasaun, Inspetúr Jerál akumula mós funsaun hanesan Diretúr Departamentu Justisa no Disiplina, nune’e mós Xefe Departamentu Polisiamentu Komunitaria, nia mós akumula funsaun hanesan Komandante Departamentu Tránzitu Seguransa Rodoviaria Nasional (DTRSN)”, informa Komandante Komandu Pessoal e Formasaun.
Superintendente Xefe ne’e salienta tanba vaga hirak ne’e sei mamuk no agora dadaun hanesan ohin Komandante Aileu muda ba fali Komandante Interinu Oecusse nian no Segundu Komandante Aileu nian maka agora assume fali kargu hanesan Komandante PNTL munisipiu Aileu interinu no mós departamentu sira iha Komandu Jerál.
“Ohin ne’e ita halo re-ajustamentu tanba kargu sira ne’e mamuk, hanesan ita hotu hatene membru PNTL hamutuk na’in 158 mak tama ona ba lista reforma nian ka pasasen ba aposentasaun tanba ne’e maka kargu sira ne’e mamuk, komesa ohin sira exonera husi kargu tanba sira tama ona lista ba aposentasaun”, hatutan Superintendente Xefe ne’e.
Partisipa iha serimonia ne’e, Komandante Jerál, Segundu Komandante Jerál, Komandante Komandu Operasaun, Komandante Komandu Munisipiu, Unidade, Xefe Departamentu, Xefe Servisu no Emposadu sirea hamutuk ho familia.
Media PNTL.