438240900_471943992011851_2667389957555709908_n
Dili- Komandante Jeral em subtituisaun Komisariu Polisia Pedro Belo halao enkontru ho Komandante munisipiu, Komandante Unidade Espesial Polisia (UEP), Unidade Polisia Maritima (UPM) no Xefe Departamentu sira iha Kuartel Jeral hodi halo breafing konaba situasaun seguransa iha Dili laran.
Komandante Jeral em subtituisaun hateten ita hotu akompanha katak iha loron hirak ne’e kalan-kalan sempre iha grupu balu ne’ebe maka halo barulhu iha Dili laran tanba ne’e maka ami bolu malu atu hare fila-fali situasaun ida ne’e, autor ba kazu hirak ne’e kaptura ona hodi submete ba prosesu no balu ne’ebe maka seidauk kaer kontinua buka tuir, No planu oinsa halo prevensaun diak tanba ne’e maka ami bolu malu no tur hamutuk hodi orienta malu halao serbisu iha terrenu diak liutan hodi kopera hamutuk ho ema hotu-hotu liu-liu lideransa komunitaria sira para hare situasaun iha terrenu atu nune’e povu sira bele moris hakmatek hodi halao sira nia atividade lor-loron nian ho diak. Nia hato’o asuntu ne’e ba Jornalista sira iha Kuartel Jeral PNTL Kaikoli Dili, kuarta (15/05).
Nia hatutan kazu asalta malu hodi kalan (14) iha Aitarak laran entre joven sira Polisia kaptura ona autor nain 14 no identifika ema nain tolu (3) minoridade tanba ne’e Ami sei bolu sira nia inan aman hodi entrega ba sira no fo hanoin ba inan aman tanba sa maka sira nia oan envolve iha problema atu nune’e sira mos eduka sira nia oan iha uma laran tanba labarik sira ne’e envolve problema tanba falta kontrola husi inan aman hodi husik oan sira lao tun sae livre no komete problema.
“Ami nafatin avizu ba sira liu husi Komandu munisipiu sira ne’ebe maka sempre halo kordenasaun diak ho Autoridade lokal sira katak hakarak ka lakoi ita tenke asegura duni situasaun seguransa atu nune’e wainhira Amu Papa mai vizita bele lao diak no lori timor nia naran diak ba rai liur, Ami sempre orienta nafatin Komandante sira para bele halo koperasaun diak ho joven sira no sira ne’ebe maka lakoi kopera no hakarak halo barulhu tun sae ami orienta atu kaptura no parte investigasaun kordena ho Ministeriu Publiku hodi kontinua prosesu ba Tribunal,”dehan Komisariu.
Ligadu ho preparasaun PNTL nian atu simu vizita Santo Padre Autoridade Seguransa preparadu, prepara ona planu operasaun seguransa, planu oinsa atu simu hare husi Rekursu Humanus no Lojistika. Iha parte rekursu humanus nian ita prepara membru sira hotu ne’ebe maka iha kondisaun diak prontu ona atu halo operasaun.
Parte Lojistika nian sasan balu ne’ebe maka iha ami prepara no hirak ne’ebe laiha ami nafatin halo pedidu ba governu hodi halo akijisaun ba maerial hirak ne’ebe maka ami presija liu iha tempu vizita Amu Papa nian, Nia hakotu. Media PNTL