IMG_0503

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) prontu atu asegura seguransa ba selebrasaun loron Natal no tinan foun hodi garante sidadaun hotu halao movimentu ho livre no seguru, prontidaun ne’e hatudu liu husi Show Force haleu kapital Dili.

Komandante Komandu Operasaun Superintendente Xefe Pedro Belo hateten ita hotu hatene katak ikus-ikus ne’e iha mos problema balun ne’ebe komunidade sente la seguru tanba ne’e maka ohin loron PNTL hatudu nia forsa katak prontu hodi asegura seguransa ba loron boot natal no tinan foun, Nia hato’o asuntu ne’e liu husi komferensia emprensa iha palasiu governu Dili, kuarte (22/12).

Nia haktuirtan PNTL iha semana rua (2) nia laran hahu ohin ba oin sei la tolera kualker kriminoju ne’ebe maka halo krime hodi impede atividade ne’ebe komunidade sei halao iha loron tuir mai.

“Aviza ba joven no komunidade hotu atu tur hakmatek iha ida-idak nia uma, kuandu hakarak hemu alcohol, hemu iha uma labele hemu tua iha dalan ninin no halo problema ba ema sira ne’ebe hemu tua tuir dalan ninin maka PNTL sei kontrola. Hakarak hemu rame-rame halo festa iha ida-idak nia uma ou fatin festa nian nune’e impede ema seluk nia movimentu no atividade bainhira impede ema seluk nia direitu no atividade no iha informasaun ne’ebe tama ba Komandu Jeral, Komandu munisipiu nomos Eskuadra maka PNTL sei la tolera tanba ne’e husu nafatin ba ema hotu-hotu tenke kopera ho PNTL hodi nune’e ita hotu hakarak iha tinan 2021 buat hotu lao diak hodi simu tinan foun 2022.,” dehan Komandante Belo.

Atu termina Komandante ne’e relata katak husi fronteira tama to’o kapital Dili no munisipiu hotu iha operasaun durante fulan hirak liuba PNTL kaptura ema barak ne’ebe maka lori fugetes tama mai timor no PNTL sei nafatin halo operasaun bazeia ba orentasaun husi Komandante Jeral katak fugetes so bele tiru iha loron 24 no 31 Dezembru kalan,iha loron bailet sei la iha toleransia nune’e Komandu munisipiu halo operasaun kalan-kalan no kaptura sidadaun sira husu komunidade sira atu kopera ho PNTL atu labele halo atividade kontra bandu.

Show Force haleu kapital Dili, ne’e kompostu husi kompania unidade Espesial Polisia (UEP) peltaun tolu (3), kompania Unidade Patrulamentu fronteira (UPF) pelataun ida (1), Kompania Unidade Polisia Maritima (UPM) peltaun rua(2), Kompania Kuartel Jeral peltaun tolu (3) no Kompania Dili ho peltaun tolu (3).

Show Force haleu kapital Dili ne’e akompanha husi Inspetur Jeral, Komandante Komandu Operasaun nasional, komandante munisipiu, Komandante Unidade, Xefe Servisu, Xefe Departamentu, Ofisial Superior, Ofisial Sub Alternu, Sarjentu no Ajente sira. Media PNTL