285517154_1435790993511549_8969492813569280102_n

Dili-Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) iha loron sexta 03/06 submete suspetu kazu tranzasaun droga viverus Ganja Marijuana husi estranjeiru mai Timor-Leste ba Tribunal Distrital Dili hodi halo Primeiru Interogatoriu hodi tesi lia loos.

Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Xefe Armando Monteiro hateten ohin Komandu Jeral PNTL liu husi Relasaun Publika hatoó informasaun relasiona ho opersaun Servisu Investigasaun  Kriminal (SIK) neébe mak halo koperasaun ho servisu Alfandega iha loron 01 juñu 2022 bainhira halo kontrolu ba atividade merkadoria liu husi  via maritima deskonfia sasan neébe mak persiza atensaun nuneé Autoridade Alfandega no PNTL-SIK halo kontrolu no ezaminasaun ex-ray husi ezaminasaun inisiu fo sai katak pakote neé viveirus Ganja Marijuana neébe nia kuantidade sei iha prosesu ezaminasaun no pakote nee labele sirkula  hodi afeita ba ita nia vida komunidade liu-liu futuru foinsae iha nasaun ida neé, Nia hatoó asuntu neé liu husi komferensia emprensa iha Kuartel Jeral PNTL kaikoli Dili, Sexta (03/06).

Hafoin kontrolu ba sasan neébe maka deskonfia la kleur PNTL mos identifika sasan nain neébe mak mai atu foti sasan ida neé, nuneé iha  momentu neé kedas SIK no Autoridade Alfandega hamutuk halo kapturasaun no submete ba prosesu investigasaun durante oras 72 ba sidadaun ho naran inisial ADCA(43) neébe mak nain ba sasan neébe maka suspeitu ninia  familia rasik maka haruka mai husi Estrangeiru (Irlandia).

Liu husi oportunidade neé PNTL apela nafatin ba sidadaun hotu para hamutuk oinsa ita atu luta kombate no prevene material no aimoruk hirak neébe maka durante neé sai preokupasaun boot ba ita nia estadu Timor Leste  nomos mundo tomak luta makas oinsa atu prevene no kombate droga neébe mak bele estraga futuru foinsae sira. Media PNTL