344572763_6018681158258961_7952101531837542240_n
Ermera- Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), hamutuk ho parseiru United Nations Development Programe (UNDP), ofisialmente lansa fatuk dahuluk ba konstrusaun Uma Unidade Polisia Vulneravel (VPU) iha Munisipiu Ermera.
Iha nia diskursu Segundu Komandante Jeral PNTL, Komisariu Polisia Pedro Belo, haktuir, ohin hamutuk iha fatin ida ne’e, hodi halao serimonia lansamentu primeira pedra ba konstrusaun edifisiu VPU iha munisipiu Ermera.
Nia hateten, atu fasilita ba VPU patrikularmente VPU munisipiu Ermera, iha artigu 24 husi Lei kontra violensia domestika hodi fo asistensia no atendimentu ba vitima violensia domestika no vitima violensia bazeia ba Jeneru.
“Atraves ba fatin seguru ida ne’e, vitima domestika violensia sei hetan informasaun hotu kona-ba sira nia direitu, tanba ita hotu hatene krime violensia domestika, hanesan krime publiku, ne’ebe hakerek ona iha lei numeru 7/2010,” dehan Segundu Komandante Jeral PNTL ne’e.
Tanba krime violensia domestika hasoru feto no labarik kontinua akontese ba familia no sosiedade nia le’et, ne’ebe hetan violensia fiziku, violensia sexual, violensia Ekonomia, violensia psikolojia, no hahahlok ameasa no bandu liverdade feto iha ambiente familia nia laran.
Komisariu Polisia ne’e salienta tan,iha parte seluk, violensia ne’ebe mosu iha sosiedade nia le’et maka, hanesan violensia sexual, abuzu sexual, asedu sexual iha fatin servisu, no mos prensaun sexual.
“Ho situasaun ida ne’e maka dada ita hotu nia atensaun, governu sosiedade sivil, lideransa komunitaria, igreja, komunidade no parseiru dezenvolvimentu, ita hotu hamutuk atu halo prevensaun ba krime violensia domestika tanba, krime ne’e hanesan krime ida ne’ebe nia abut metin ona iha familia nia laran,” dehan Komisariu polisia ne’e.
Segundu Komandante Jeral mos hato’o agradese ba parseiru dezenvolvimentu hotu ne’ebe maka durante sempre apoiu PNTL, no espera katak sira sei kontinua hala’o servisu hamutuk hodi apoiu ba VPU, iha munisipiu seluk.
55
Iha fatin hanesan, Komandante PNTL Munisipiu Ermera, Superintendente Xefe Justino Menezes, haktuir ohin partisipa iha serimonia lansamentu primeira pedra ba konstrusaun edifisiiu seksaun VPU, iha kuartel Komandu PNTL Munisipiu Ermera Gleno.
“Ohin Komandu PNTL munisipiu Ermera hetan previleziu ida tanba tulun husi ita nia parseiru dezenvolvimenu nasional ba instituisaun PNTL, liu husi ita nia parseiru diak ne’ebe firmeza tulun nafatin PNTL maka hanesan UNDP,” dehan nia.
Tanba ne’e, wainhira hala’o misaun ne’ebe orienta iha abilidade operasional no atividade admnistrativu ho professional tenki leno dezenvolvimentu adekuadu no sustentavel, hanesan maksimiza dezenvolvimentu rekursu humanus no kualidade, kuantidade, ho efisiensia no efikaz iha instituisaun PNTL.
Segundu dezenvolvimentu kareira ba membru PNTL, Terseiru Maksimiza no moderniza dezenvolvimentu rekursu materiais, Kuatru maksimiza dezenvolvimentu spiritual no fiziku.
“Ho ida nee, ami fo obrigadu no agradese ba parseiru dezenvolvimentu sira, hanesan UNDP, ne’ebe kontinua firmeza apoiu dezenvolvimentu PNTL, liu husi kontrusaun edifisiu sub-Seksaun VPU mai Komandu PNTL munisipiu Ermera,” tenik Komandante PNTL munisipiu Eremra ne’e.
Sira mos fiar katak ho apoiu sira ne’e hotu, laos ba edifisiu ida ne’e deit, maibe sei apoiu nafatin ho fasilidade seluk ne’ebe PNTL presiza hodi halo atendimentu diak liu tan ba komunidade sira hotu ho professional, hodi eleva nia dignidade humana.
3
Nune’e mos Resident Representative UNDP iha Timor Leste Munkhtuya Altangerel, sente haksolok wainhira selebra hamutuk serimonia lansamentu fatuk dahuluk ba konstrusaun uma Seguru VPU, tanba PNTL sai hanesan parseiru diak tebes ba Nasoens Unidas, desde independensia.
“Hau hakarak hateten, liu husi inisiativa Spotligth, no PNTL hametin ona lasu parseria, ida ne’e espesialmente iha area kombate violensia sexual no domestika hodi hadia no responde no investigasaun neebe professional no abordajen sinsitiva ba vitima sira,” dehan nia.
Nia haktuir, ba esforsu nee, sira servisu hamutuk ho Unidade Ema Vulneravel husi PNTL, nunee vitima sira bele senti seguru.
Konstrusaun ne’e finansia husi Parseiru UNDP Rezidensia Reprezentante liu husi Programa Spotlight Initiative no fundu mai husi Uniaun Europeia.
Partisipa iha lansamentu ne’ebe hala’o iha Komandu PNTL Munisipiu Ermera mak hanesan Prezidente Autoridade Munisipiu Ermera, Parseiru UNDP, TLPDP, Embaixador Uniaun Europeia, Reprezentante Vise Ministru Interior, Komandante Eskuadra sira, Lider Komunitaria no Lia nain husi Munisipiu Ermera.