Dili- Unidade Patrulamentu Fronteira (UPF) prende mina sona kaixa 25 hamutuk ho sasan nain hodi submete ba prosesu investigasaun.
Komandante UPF Superintendente Euclides Belo informa hodi kalan iha tuku 23:00 UPF iha postu Memo munisipiu Bobonaro Kompania Alfa sira halo operasaun, pasa revista no kontrolu ba ema ho sasan neébe maka diskumfia bele ultrapasa tanba distansia husi postu ida ba postu seluk luan teb-tebes nuneé konsege kaptura mina tein hamutuk kaixa 25 no sidadaun nain ida neébe prende iha postu Memo, Nia hatoó asuntu neé ba Jornalista sira iha Timor-Plaza Dili, tersa (07/06) wainhira partisipa iha Seminariu Nasional Konaba Prespetiva Seguransa iha Fronteira.
Nia haktuirtan Komandante Kompania no Seksaun husu ona orientasaun no Hau hanesan Komandante Unidade orienta ona para halo kordenasaun ho Seksaun Investigasaun Komandu PNTL munisipiu Bobonaro no kordena ho Diresaun Alfandega, Karantina no parte relevante hodi halo prosesu tuir lei.
286195946_1439043129853002_6495940086038019930_n
Sasan evidensia no nia nain oras neé daudaun sei iha hela prosesu hodi halo identifikasaun, no sei hare mos mina iha kaixa laran neé hodi komprova mina tein duni ou material seluk nuneé sira sei hare hafoin kanalija ba Komandu PNTL munisipiu Bobonaro.
“Ita iha kanal no lei para jere objetu hirak neébe maka ita prende ho nia nain tanba liu husi via ilegal nuneé ita prosesa. Espera katak orsida sei halo relatoriu no sei iha sidadaun balu neébe maka ita suspeta tan ba servisu tranzasaun ilegal hirak neé maka ita sei halo prosesu tuir prosedimentu legal neébe maka iha,” dehan Komandante Belo.
Antes termina Komandante neé hateten UPF nafatin promove no konsidera direitu sidadaun sira nian para depois enkamina lamentasaun husi sidadaun neébe maka ita kaptura, atividade neébe maka sira halo mos ita konsidera nafatin maske ilegal maibe ita halo mos rekomendasaun ba parte relevante para depois bele difini hodi kontinua loke merkadu movel nuneé sidadaun sira neébe hela iha fronteira bele halo kompras no tuir distansia neébe maka sira iha. Ita halo kordenasaun hotu-hotu para depois ita bele fo satisfasaun ba ita nia komunidade, ita la kondena sira tuir ita nia gostu maibe tuir lei maka vigora hodi ita inplementa. Media PNTL