IMGL1371

Dili-Unidade Polisia Maritima (UPM) selebra misa agradesementu ba Maromak ba grasa no bensaun ne’ebe maka membru Unidade ne’e simu ona durante tinan 20 nia laran no kontinua husu Maromak nia protesaun.

Misa solene ne’e prezidi husi amu Kapelaun Pe.Nelino Americo O.Carm iha nia homilia Padre ne’e husu ba Estrutura Komandu UPM ho membru sira hotu atu servisu hamutuk no apoiu malu iha situasaun saida deit no hametin nafatin unidade, sai ida deit hodi servi povu no nasaun hanesan Jejus Kristu ho Aman Maromak ida deit.

“Parabens ba Komandante Unidade, Segundu Komandante no membru tomak ne’ebe ho fuan no laran selebraselebra aniversariu ba dala 20,” Nia felisita.

Iha okajiaun ne’e Komandante UPM Superintendente Polisia Eugenio Perreira hateten Ita selebra ona aniversariu ba dala rua nulu (20) ne’e idade ida ke mais maduru liu ona ba ita atu  ezerse ita nia responsabilidade neebe mai ho prinsipiu ba iha misaun nebe ita simu husi estadu no mos husi povu no buka ita nia responsabilidade nebe mai husi fuan atu nune ita iha duni vontade tomak atu servi ita nia povu no nasaun.

IMGL1390

Nia hatutan UPM iha esperansa atu assume responsabilidae ho kondisaun nebe favoravel ba iha Unidade ne’e nia misaun. oinsa atu halao knar ho responsabilidade hodi kombate no prevene atividade kriminal organizadu nomos atu proteje rekursu iha ita nia maritima, natureza no ita nia riku soin sira homos atu proteje ita nia komunidade sira wainhira sira halao atividade iha area maritima.

Partisipa iha misa ne’e komandante UPM Superintendente Polisia Eugenio Perreira, Segundu Komandante UPM Inspetur Xefe Polisia Aniceto da Silva de Fatima, Komandante Komandu Administrasaun Superintendente Xefe Polisia Jose M.Neto Mok, Komandante Komandu Pessoal e Formasaun Superintendente Xefe Polisia Arquimino Ramos, Segundu Komandante UEP Superintendente Polisia Damião Correia, membru UPM ho familia sira no Estajiariu husi UNTL no Kolejiu São Miguel.  Media PNTL